Często zadawane pytania pracodawców związane z COVID-19

22.04.2020

Nie prowadzę w tej chwili rekrutacji. Czy mogę wstrzymać swoje aktywne oferty pracy?

 
Tak. Firma Indeed jest elastyczna i umożliwia wstrzymanie lub zamknięcie ofert pracy w dowolnym momencie na karcie ofert pracy w panelu pracodawcy bez ponoszenia kary. Przeczytaj ten przydatny artykuł, aby dowiedzieć się, jak zmienić status oferty pracy.

 

Dodaj ofertę

Wirtualna rozmowa kwalifikacyjna w czasie pandemii COVID-19:

Poniżej znajdują się często zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące organizacji wirtualnych rozmów kwalifikacyjnych podczas pandemii COVID-19:

 
Czy należy organizować rozmowy wirtualne zamiast bieżących osobistych rozmów kwalifikacyjnych?
Aby spełnić zalecenie zachowania odpowiedniej odległości od innych osób, zastąp osobiste rozmowy kwalifikacyjne rozmowami wirtualnymi. Jeśli rekrutacja nie jest pilna, możesz przełożyć umówione osobiste rozmowy kwalifikacyjne na późniejszy termin, gdy wrócisz już do normalnego trybu pracy. Może to jednak doprowadzić do przeoczenia bardziej wykwalifikowanych kandydatów, lepiej więc stworzyć system wirtualnych rozmów kwalifikacyjnych.

 
Na jakiej platformie wideo najlepiej prowadzić wirtualne rozmowy kwalifikacyjne?
Wiele komunikatorów i systemów poczty e-mail udostępnia łatwe w obsłudze funkcje rozmów wideo. Sprawdź, czy Twój program pocztowy lub komunikator umożliwia wirtualne rozmowy kwalifikacyjne. Możesz także skorzystać z jednej z wielu płatnych lub bezpłatnych usług, takich jak Zoom w zależności od potrzeb, tzn. od tego, czy chcesz korzystać z udostępniania ekranu lub zapraszania wielu osób.

 
Jak powinien wyglądać Twój harmonogram rekrutacji?
Ponieważ trudno określić, kiedy zakończy się pandemia COVID-19, musisz realistycznie podejść do każdego kandydata, z którym będziesz prowadzić rozmowę kwalifikacyjną. Nawet jeśli podejmiesz decyzję o zatrudnieniu, dokładnie wyjaśnij kandydatowi, jak będzie wyglądał proces jego wprowadzenia w warunkach, gdy konieczne jest zachowanie odpowiedniej odległości od innych osób. Poinformuj też kandydata, jak zamierzasz zadbać o jego bezpieczeństwo i zdrowie podczas pandemii.

 

Postępowanie w warunkach niepewności związanej z działalnością biznesową:

Przejrzyj odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące wpływu Covid-19 na firmy:

 
Czy mogę ubiegać się o pomoc finansową, jeśli pandemia Covid-19 zmusi mnie do tymczasowego zamknięcia firmy?
W trudnej sytuacji na poziomie lokalnym, krajowym lub międzynarodowym firmy mogą wnioskować o pomoc finansową. Sprawdź w instytucjach rządowych na poziomie lokalnym i krajowym, jakie formy wsparcia dla przedsiębiorców przewidziano w najnowszych przepisach. Informacje o pomocy dla firm można znaleźć na stronie rządowej poświęconej Tarczy Antykryzysowej.

 
Jakiego rodzaju pomocy mogę udzielić pracownikom, którzy nie mogą przyjść do pracy na codzienną zmianę?
Jest kilka dostępnych możliwości pomocy pracownikom. Wykaż się większą elastycznością i zrozumieniem, wiedząc, że pracownicy muszą obecnie radzić sobie ze zmianami w grafiku pracy innych członków rodziny lub z ograniczeniami w zakresie transportu. Jeśli to możliwe, daj pracownikom możliwość skorzystania z dodatkowych zwolnień lekarskich lub płatnego urlopu. Przejrzyj formy pomocy pracownikom opisane na stronach rządowych, aby poznać więcej pomysłów i zaleceń.

 
Kiedy moja firma może wrócić do normalnego trybu pracy?
Powrót do standardowych sposobów obsadzania stanowisk, praktyk i godzin pracy może zająć trochę czasu. Obecnie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, kiedy będzie możliwy powrót do normalności. Regularnie sprawdzaj lokalne, krajowe i międzynarodowe źródła pod kątem najnowszych informacji o kwarantannie i innych środkach bezpieczeństwa.

 

Dodatkowe finansowanie

Oto najczęściej zadawane pytania na temat dodatkowego finansowania, które pomogą lepiej określić możliwości Twojej firmy:

 
Jak pracodawcy mogą zmniejszyć rotację pracowników podczas pandemii?
Rotację pracowników można ograniczyć, wdrażając różne praktyki i wytyczne dla pracowników chorych lub wykazujących objawy choroby. Oto kilka zalecanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej praktyk dotyczących postępowania z chorymi pracownikami, którzy mogą przyczyniać się do rozprzestrzeniania się COVID-19:

 
Zachęcaj chorych pracowników, aby zostali w domu
Państwowa Inspekcja Sanitarna i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zachęcają właścicieli małych przedsiębiorstw, aby odpowiednio dbali o zdrowie pracowników, klientów i swoje. Dzięki temu będą mogli nadal oferować produkty i usług o jakości, którą klienci znają i której ufają.
Przy obecnym rozprzestrzenianiu się COVID-19 zaleca się pracownikom z objawami, takimi jak ostre zaburzenia oddychania, aby zostali w domu i zapobiegli przez to zarażaniu innych osób. Zgodnie z zaleceniami mogą oni wrócić do pracy, gdy przez 24 godziny po odstawieniu lekarstw nie powrócą gorączka, objawy gorączki ani podobne objawy.

 
Zmodyfikuj zasady dotyczące zwolnień lekarskich
Korzystne dla właścicieli przedsiębiorstw może być zmodyfikowanie zasad dotyczących zwolnień lekarskich i przestrzeganie zaleceń w zakresie zdrowia publicznego. Dzięki temu będą oni mogli lepiej wspierać chorych pracowników oraz zachowają zgodność z przepisami. Poinformowanie pracowników o zasadach obowiązujących w firmie zapewnia ich przestrzeganie i zrozumienie praw przysługujących personelowi.
Sugeruje się także, aby pracodawcy zrezygnowali z wymogu przedstawiania przez pracownika lekarskiego zaświadczenia o chorobie w przypadku, gdy pracownik ma ostre zaburzenia oddychania. W obecnych okolicznościach uzyskanie takiego dokumentu w krótkim czasie może okazać się trudne, ponieważ lekarze mogą być zbyt zajęci.
Pracodawcy powinni również zachęcać pracowników do informowania ich o wszelkich planach wyjazdowych. Dzięki temu pracodawca będzie mógł lepiej się przygotować na powrót pracownika, który może być chory.

 
Oddzielenie chorych pracowników
Państwowa Inspekcja Sanitarna zaleca, aby właściciele firm jak najszybciej oddzielali pracowników z objawami choroby od zdrowych pracowników. Ważne jest, aby chorzy pracownicy zostali zidentyfikowani i natychmiast odesłani do domu, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby. Objawy ostrych zaburzeń oddychania to między innymi kaszel i duszność. Zgodnie z zaleceniami Inspekcji zarażone osoby muszą zakrywać nos i usta podczas kaszlu lub kichania lub kaszleć/kichać w zgięcie łokcia.

 
Rutynowa dezynfekcja
Aby utrzymać czyste środowisko, Państwowa Inspekcja Sanitarna zaleca wdrożenie lub dalsze stosowanie w przedsiębiorstwach procedury regularnej dezynfekcji. Obejmuje ona czyszczenie w miejscu pracy takich powierzchni, jak blaty czy klamki. Można także zaopatrzyć pracowników w jednorazowe chusteczki dezynfekujące, aby promować wśród nich to podejście.

 
Promowanie higieny i zasad służących ochronie dróg oddechowych
Zastanów się nad umieszczeniem w widocznych miejscach plakatów zachęcających do odpowiednich praktyk higienicznych i zaleć pracownikom, aby zostali w domu, jeśli zachorują lub będą się źle czuć. Zapewnij pracownikom dostęp do chusteczek, mydła i wody w celu mycia rąk.

 
Jak małe przedsiębiorstwa mogą uzyskać informacje na temat zasobów?
Na stronach rządowych można znaleźć informacje i zalecenia wspierające małe przedsiębiorstwa w tym trudnym czasie. Ich celem jest ułatwienie pracodawcom działania zgodnego z rządowymi wytycznymi.

 

Często zadawane pytania dotyczące komunikacji kryzysowej

Poniżej znajdują się odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące komunikacji w biznesowej podczas kryzysu:

 
Jakie są etapy zarządzania kryzysowego?
Zarządzanie kryzysowe dzieli się na trzy podstawowe etapy:

 

 1. Etap przedkryzysowy: jego kluczowe elementy to zapobieganie i przygotowanie. Zapobieganie polega na określaniu i minimalizowaniu wszelkich znanych zagrożeń, które mogą prowadzić do kryzysu. Przygotowanie obejmuje opracowanie planu zarządzania kryzysowego, powołanie i wyszkolenie zespołu ds. zarządzania kryzysowego, przeprowadzanie ćwiczeń w celu wypróbowania planu zarządzania kryzysowego i zespołu oraz wstępnego sporządzenie wiadomości, których będzie można użyć w razie kryzysu.
 2. Reakcja na kryzys: ma miejsce, gdy firmy reagują na kryzys. Niezależnie od tego, czy reakcja przybiera formę komunikatów słownych, działań czy połączenia tych elementów, dużą rolę w reakcji firmy na kryzys odgrywają specjaliści ds. public relations. Wskazują oni pracodawcom, jak tworzyć komunikaty skierowane do różnych odbiorców. Zakres reakcji zależy w głównym stopniu od samego kryzysu, ale ten etap można zwykle podzielić na dwie części — reakcję wstępną i późniejszą naprawę reputacji firmy.
 3. Etap pokryzysowy: sytuacja wraca do normy. Choć kryzys nie pochłania już tyle uwagi, pracownikom, klientom i mediom należy udzielić informacji na temat bieżącej sytuacji. Ilość tych informacji zależy od zakresu zadeklarowanego przez firmę podczas kryzysu. Oprócz udzielenia informacji na tym etapie należy też przeprowadzić samoocenę, która umożliwi firmie analizę zarządzania kryzysem, pozwoli wyciągnąć wnioski z popełnionych błędów i odpowiednio zmodyfikować plan zarządzania kryzysowego.

 
Jaki jest cel planu komunikacji kryzysowej?
Plany komunikacji kryzysowej to wytyczne opracowywane i stosowane przez firmy w celu przygotowania na nieoczekiwane zdarzenie lub sytuację awaryjną. Podstawową funkcją planu komunikacji kryzysowej jest opracowanie strategii reakcji firmy na kryzys oraz sposobu jej komunikacji z kluczowymi odbiorcami w trakcie takiego zdarzenia. W tych planach opisuje się zazwyczaj działania, jakie należy podjąć w razie kryzysu, strategie komunikowania się z opinią publiczną, interesariuszami, środkami masowego przekazu, klientami, partnerami i pracownikami oraz sposób zapobiegania podobnym problemom w przyszłości.
Kompleksowe, odpowiednio opracowane plany komunikacji kryzysowej umożliwiają błyskawiczne udzielanie informacji i przekazywanie spójnych komunikatów przez firmy.

 
Jakie są typy kryzysu?
Kryzys może przybrać różne formy, w tym:

 

 • przemocy w miejscu pracy,
 • wykroczeń organizacyjnych,
 • kryzysu wskutek konfrontacji,
 • kryzysu wskutek oszustwa,
 • kryzysu wskutek złego zamiaru,
 • kryzysu z przyczyn naturalnych,
 • kryzysu finansowego,
 • kryzysu technologicznego.

 
*Firma Indeed udostępnia te informacje użytkownikom tej witryny jako uprzejmość. Należy pamiętać, że nie jesteśmy doradcą zawodowym ani prawnym i żadna z informacji tu podanych nie gwarantuje zatrudnienia.
 

Dodaj ofertę
Gotowy żeby zacząć? Dodaj ofertę

*Indeed provides this information as a courtesy to users of this site. Please note that we are not your career or legal advisor, and none of the information provided herein guarantees a job offer.