Zarobki w wojsku – przewodnik po karierze

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 30 czerwca 2021

Praca w wojsku to zajęcie wymagające poświęcenia i ciężkiej pracy. Nic więc dziwnego, że zawód ten po dziś dzień cieszy się tak wielkim szacunkiem wśród całego społeczeństwa. Jeśli myślisz o wstąpieniu do wojska, musisz być osobą wytrwałą i gotową na trudne warunki pracy, a także wiedzieć, jak kształtują się zarobki wojskowych. W tym artykule wyjaśniamy, jakie wynagrodzenie otrzymują wojskowi z uwzględnieniem ich stopnia zawodowego i wykonywanej pracy, a także na jakie dodatki do pensji może liczyć osoba po wstąpieniu na tę ścieżkę kariery.

Stopień wojskowy a zarobki w wojsku

Siły Zbrojne RP są podzielone na pięć głównych oddziałów, z których każdy pełni swoją funkcję zgodnie z potrzebami obronnymi kraju:

 • Wojska Lądowe: Podstawowa jednostka broniąca terytorium kraju. W jej skład wchodzą np. Wojska Pancerne i Zmechanizowane, Wojska Chemiczne, a nawet Wojska Rozpoznania i Walki Elektronicznej.

 • Siły Powietrzne: Składają się z Wojsk Lotniczych, Wojsk Obrony Przeciwlotniczej i Wojsk Radiotechnicznych. Ich głównymi zadaniami są ochrona i uzyskanie przewagi powietrznej na terytorium kraju.

 • Marynarka Wojenna: Wojska te bronią interesów państwa na obszarach morskich, bronią również wybrzeża kraju.

 • Wojska Specjalne: Rodzaj sił zbrojnych RP, który zajmuje się szeroko pojętą walką specjalną, np. kontrterroryzmem.

 • Wojska Obrony Terytorialnej: WOT to jednostka, która prowadzi działania obronne i informacyjne, a także zajmuje się zarządzaniem kryzysowym, zwalczaniem klęsk żywiołowych, a nawet akcjami poszukiwawczo-ratowniczymi.

Uposażenie wojskowych sił zbrojnych jest regulowane przez rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2020 r. Zdarza się, że dwaj żołnierze służący w tej samej randze mają różne zarobki. Wynika to z faktu, że wielu wojskowych – poza domyślnym stanowiskiem i wynikającymi z niego obowiązkami – wykonuje również pewne dodatkowe zadania. Przykładowo kapitan oddelegowany jako dowódca kompanii będzie miał niższe wynagrodzenie zasadnicze niż kapitan, który jest dowódcą kompanii i pełni funkcję dyrektora uczelni wojskowej.

Zarobki szeregowych, podoficerów i oficerów

Stopnie wojskowe w wymienionych powyżej rodzajach Sił Zbrojnych RP są podobne i mają bezpośredni wpływ na wysokość uposażenia zasadniczego w armii. Należy podkreślić, że kwoty te nie obejmują dodatkowych świadczeń, które otrzymują funkcjonariusze pełniący czynną służbę. Oto jak mogą kształtować się Twoje zarobki, jeśli zdecydujesz się na karierę w wojsku:

Korpus szeregowych

Są to najmłodsi stażem i najmniej doświadczeni wojskowi, co przekłada się również na ich wynagrodzenie. Zgodnie ze wspomnianym wyżej rozporządzeniem szeregowi mogą liczyć na miesięczną pensję w wysokości 4 110 zł brutto. Starsi szeregowi otrzymają nieznaczną podwyżkę i w rezultacie zarobią 4 180 zł.

Korpus podoficerów

Nieco starsi stażem niż szeregowi są podoficerowie. Ich zarobki kształtują się w następujący sposób:

 • Podoficerowie młodsi: 4 660 zł dla kaprala, 4 700 zł dla starszego kaprala i 4 740 zł dla plutonowego

 • Podoficerowie: 4 970 zł dla sierżanta, 5 040 zł dla starszego sierżanta i 5 090 zł dla młodszego chorążego

 • Podoficerowie starsi: 5 300 zł dla chorążego, 5 430 zł dla starszego chorążego i 5 530 zł dla starszego chorążego sztabowego

Korpus oficerów

Na jedne z najwyższych wynagrodzeń podstawowych w wojsku mogą liczyć oczywiście oficerowie. Ich pensja również wzrasta wraz z doświadczeniem oraz coraz wyższym tytułem:

 • Oficerowie młodsi: 5 790 zł dla podporucznika i 5 870 zł dla porucznika. Kapitan zarobi od 6120 do 6 230 zł

 • Oficerowie starsi: Od 6 530 do 6 870 zł dla majora, od 7 170 do 7 850 zł dla podpułkownika oraz od 8 320 do 9 660 zł dla pułkownika

 • Generałowie: Generał brygady zarobi od 10 480 do 11 230 zł, generał dywizji – od 11 830 do 12 780 zł, a generał broni – od 13 480 do 15 580 zł

Świadczenia wojskowe

Służba w Siłach Zbrojnych RP, oprócz zadowalających zarobków, ma też inne zalety. W rzeczywistości to właśnie zachęty i bonusy, które oferuje wojsko, przedstawiają zatrudnienie w siłach zbrojnych jako atrakcyjną ścieżkę kariery. Co więcej, wynagrodzenie żołnierzy służących w Wojsku Polskim nie pochodzi z ubezpieczenia społecznego, więc nie są od niego potrącane składki ZUS. W związku z tym żołnierze są w znacznie korzystniejszej sytuacji niż pracownicy innych branż, gdyż ich wynagrodzenie na rękę jest po prostu wyższe.

Mówiąc prościej, gdyby pracownik prywatnej firmy objęty powszechnym ubezpieczeniem społecznym otrzymywał wynagrodzenie w takiej samej wysokości co żołnierz, jego pensja netto okazałaby się znacznie niższa niż wojskowego. Nieco inaczej sprawa wygląda jednak w przypadku pracowników cywilno-wojskowych, którzy od wynagrodzenia mają odprowadzane zaliczki na podatek dochodowy i ubezpieczenie społeczne.

Podstawowe dodatki żołnierzy zawodowych

Praca żołnierza wymaga wielu umiejętności oraz poświęceń i bez wątpienia jest jedną z najtrudniejszych profesji. Nic więc dziwnego, że Siły Zbrojne RP starają się jak najlepiej dbać o tych, którzy służą w ich szeregach. W rezultacie podstawowa pensja to nie wszystko, na co możesz liczyć, jeśli zdecydujesz się na karierę w wojsku. Duża część dochodu żołnierzy pochodzi z zasiłków. Istnieje również wiele dodatków uzupełniających, które otrzymuje personel wojskowy. Te kwoty dodawane są do podstawowego wynagrodzenie, co znacząco je podwyższa. Żołnierze mogą liczyć na następujące dodatki do pensji:

Dodatek za długoletnią służbę

Jednym z głównych z dodatków dla żołnierzy jest ten za określony czas służby, którego podstawowa kwota wynosi 300 zł. Po upływie konkretnego czasu dodatek ulega stopniowemu zwiększaniu. Przykładowo żołnierze otrzymują 3% przyrost w płacy zasadniczej już po trzech latach czynnej służby. Następnie od 15. do 35. roku służby dodatek wzrasta każdego roku o 1%. Do otrzymywania dodatków za długoletnią służbę uprawnieni są wszyscy żołnierze zawodowi.

Dodatek ma działać motywująco oraz sprawiać, że żołnierz dalej będzie skłonny do pozostania w czynnej służbie i nie będzie szukał okazji do zmiany miejsca i sposobu pracy. Obecnie żołnierz po 35 latach służby może otrzymać w dodatku za długoletnią służbę aż 35% kwoty wynagrodzenia zasadniczego. Co ciekawe, żołnierze, których służba trwała przez okres jednego roku kalendarzowego, mogą ubiegać się o dodatkowe uposażenie roczne w wysokości 1/12 sumy podstawowego wynagrodzenia i stałych dodatków.

Dodatek specjalny

Jeśli jako żołnierz pełnisz służbę w uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach, możesz liczyć na dodatek specjalny. Przykładowo piloci i personel latający mogą liczyć na dodatek w wysokości od 450 do 2 700 zł, a saperzy za rozminowywanie terenu otrzymają do 900 zł. Wysokość dodatku w przypadku wojskowych wykonujących czynności służbowe poza macierzystą jednostką oblicza się na podstawie ich wynagrodzenia podstawowego i wynosi 0,03 kwoty bazowej za każdą rozpoczętą dobę czynnej służby.

Dodatek służbowy

Jest to dodatek, który przysługuje żołnierzom w zamian za pełnienie służby na określonych stanowiskach dowódczych, kierowniczych lub samodzielnych. Mogą na niego liczyć wojskowi pracujący w wyznaczonych jednostkach, np. Oddziale Specjalnym ŻW w Warszawie, a także lekarze, dentyści, czy wojskowi radcy prawni. Dodatek ten może wynieść nawet 1 500 zł.

Dodatek motywacyjny

Dodatek motywacyjny to specjalne świadczenie, o które mogą postarać się szeregowi i podoficerowie. Aby go otrzymać, muszą przejść ocenę służbową i otrzymać z niej ocenę co najmniej dobrą, a także zdać egzamin na klasę kwalifikacyjną w swojej specjalności wojskowej. Dodatek ten ma charakter stały, jest obliczany na podstawie pensji podstawowej i wynosi:

 • 105 zł żołnierzy z trzecią klasą kwalifikacyjną;

 • 150 zł dla żołnierzy z drugą klasą kwalifikacyjną;

 • 255 zł dla żołnierzy z pierwszą klasą kwalifikacyjną;

 • 405 zł dla żołnierzy z mistrzowską klasą kwalifikacyjną.

Dodatek kompensacyjny

Dodatek kompensacyjny ma charakter stały i przysługuje żołnierzowi, który został wyznaczony do pełnienia służby w trybie specjalnym i w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Jego wysokość stanowi różnicę między stawką uposażenia zasadniczego żołnierza na jego normalnym stanowisku a stawką uposażenia otrzymywaną w nowym miejscu.

Inne dodatki w wojsku

Oprócz podstawowych dodatków żołnierze zawodowi mogą liczyć na inne świadczenia, które jeszcze bardziej uatrakcyjniają ich wynagrodzenie. Są to na przykład:

Nagrody jubileuszowe

Wysokość tej nagrody zależy od stażu pracy, czyli liczby lat czynnej służby wojskowej. Jest ona obliczana na podstawie miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym i wynosi:

 • 75% po 20 latach czynnej służby

 • 100% po 25 latach czynnej służby

 • 150% po 30 latach czynnej służby

 • 200% po 35 latach czynnej służby

 • 300% po 40 latach czynnej służby

Zasiłek na zagospodarowanie

Jest to jednorazowa pomoc finansowa, o którą może się ubiegać żołnierz rozpoczynający czynną służbę wojskową. Zasiłek ten przysługuje po objęciu stanowiska służbowego, czyli po rozpoczęciu pracy. Jego wysokość jest równa jednomiesięcznemu uposażeniu zasadniczemu wraz z dodatkami, zgodnie z zajmowanym stanowiskiem.

Dodatki dla pracowników naukowych

Musisz wiedzieć, że siły zbrojne nagradzają wojskowych nie tylko za staż pracy i osiągnięcia fizyczne, ale również za osiągnięcia naukowe. Żołnierze, którzy pełnią funkcję nauczycieli akademickich lub dyrektorów instytutów badawczych, otrzymują dodatek funkcyjny. Docenieni mogą czuć się również sędziowie sądów wojskowych i prokuratorzy wojskowi, którzy za swoje zasługi są wynagradzani dodatkiem wyrównawczym.

Dodatkowe bonusy dla żołnierzy

Żołnierze otrzymują również sporo dodatkowych świadczeń. Istnieją na przykład odrębne kategorie świadczeń dla pracowników wojskowych służących za granicą. Warto również wspomnieć, że niektórzy z nich mogą nawet ubiegać się o zwolnienie z kilku zawodowych obowiązków wojskowych, które w przeciwnym razie – pozostając w kraju – musieliby wykonywać. Żołnierze korzystający z czasu wolnego od pracy i służby czynnej mogą natomiast liczyć na dodatki świąteczne. Otrzymują też inne świadczenia pieniężne, które w innych branżach i na innych stanowiskach nie są tak łatwo dostępne. Mowa tu przykładowo o dodatku aranżacyjnym lub urlopowym.

Odkryj więcej artykułów

 • Ile zarabia fizjoterapeuta?
 • Przymusowe wolne w pracy: decyzja pracodawcy
 • Ile zarabia inżynier produkcji?
 • Ile zarabia nauczyciel?
 • Ile zarabia geodeta?
 • Zarządca nieruchomości: zarobki, obowiązki, umiejętności
 • Austria – zarobki, pozwolenia na pracę
 • Ile zarabia inżynier po automatyce i robotyce?
 • Umowa-zlecenie a nieobecność
 • Ile zarabia ekonomista?
 • Ile zarabia żołnierz?
 • Zarobki w Holandii, pozwolenia, poszukiwani pracownicy