Zarobki funkcjonariuszy w ABW

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 30 września 2022

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego to instytucja, której głównym zadaniem jest obrona porządku konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej. Służba w niej wydaje się więc bardzo wymagającym zadaniem ze względu na odpowiedzialność zarówno za bezpieczeństwo państwa, jak i jego obywateli. Czy zarobki w ABW są adekwatne do ryzyka? Jakie są możliwości ich zwiększenia? Czytając nasz artykuł, poznasz wysokości stawek i wiele kształtujących je czynników.

Zadania ABW

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest służbą powołaną do ochrony państwa przed zagrożeniami bezpieczeństwa i porządku. Stoi na straży jego niepodległości i integralności terytorialnej. Funkcjonariusze zobowiązani są do realizacji tych celów poprzez przydzielone w ustawie zadania z zakresu wykrywania i zapobiegania:

 • szpiegostwu i terroryzmowi;

 • uzyskiwaniu i rozpowszechnianiu informacji niejawnych;

 • korupcji osób pełniących funkcje publiczne;

 • nielegalnemu obrotowi bronią, środkami wybuchowymi czy bronią masowej zagłady;

 • zagrożeniom dla ciągłości funkcjonowania państwa;

 • przestępczości zorganizowanej;

 • przestępstwom ekonomicznym.

Stanowiska pracy w ABW

Starając się o zatrudnienie w ABW, należy wiedzieć, że to nie tylko praca jako funkcjonariusz. Obsadzanych jest tam również wiele stanowisk cywilnych. Pracownicy tacy wspierają działania agencji prowadzące do realizacji jej głównych celów, a ponieważ zakres wykonywanych przez nią działań jest bardzo szeroki, pracę mogą znaleźć na przykład:

 • specjaliści IT,

 • prawnicy,

 • historycy,

 • elektronicy,

 • matematycy,

 • inżynierowie,

 • chemicy,

 • lingwiści,

 • tłumacze.

Każda wiedza specjalistyczna może okazać się tam przydatna i przekłada się na osiągane zarobki. ABW, robiąc nabór na stanowiska cywilne, informuje, że rekrutuje absolwentów szkół średnich i wyższych wszystkich specjalności. Różnorodność zadań w tej instytucji jest więc bardzo duża. Niezależnie od kierunku wykształcenia można spróbować aplikować do pracy.

Służba jest wykonywana przez funkcjonariuszy specjalnych. Na ich czele stoi Szef ABW, którego rozkazami, wytycznymi i poleceniami są oni związani. ABW jest organem administracji rządowej, więc podlega też kontroli państwa. Funkcjonariusze, podobnie jak w przypadku innych służb, mogą piąć się po szczeblach kariery, zdobywając kolejne stopnie.

Co wpływa na wynagrodzenie?

Wynagrodzenie różni się w zależności od pełnionej funkcji. W przypadku stanowiska funkcjonariusza na wysokość pensji wpływa grupa zaszeregowania oraz posiadany stopień. Pierwszym podstawowym składnikiem pensji jest uposażenie zasadnicze, a drugim – dodatek.

Grupy zaszeregowania wraz ze stawkami uposażenia zasadniczego zostały określone w załączniku do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego. Wynagrodzenie wzrasta wraz z wysługą lat o 2% po 2 latach służby i dalej o 1% za każdy kolejny rok pracy. Kwotę wzrostu zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Do uposażenia zasadniczego przysługuje dodatek o wysokości uzależnionej od posiadania jednego z 22 stopni, co zostało określone w załączniku do rozporządzenia w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy. Wysokość dodatków określonych w tym akcie prawnym przyjmuje postać stawek miesięcznych.

Inne składniki wynagrodzenia

Oprócz uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień na ostateczną wysokość pensji funkcjonariusza składają się także inne elementy. Tutaj bierze się już pod uwagę wiele czynników indywidualnych dotyczących pracownika, m.in. zakres obowiązków i wywiązywanie się z nich, kwalifikacje zawodowe oraz warunki i miejsce pełnienia służby. Cytowane wyżej rozporządzenie opisuje konkretne dodatki i świadczenia przysługujące funkcjonariuszom, a mianowicie:

 • dodatek służbowy,

 • dodatek kontrolerski,

 • zasiłek na zagospodarowanie,

 • nagrody i zapomogi,

 • nagrody jubileuszowe,

 • należności za podróże służbowe i przeniesienia,

 • świadczenia związane ze zwolnieniem ze służby.

Dodatek służbowy

Jego wysokość może wynosić do 50% uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień funkcjonariusza i jest ona ustalana w zależności od rzetelności wykonywania obowiązków, ich zakresu, stanowiska i kwalifikacji. Nie może jednak wynosić mniej niż 50 zł miesięcznie.

Dodatek kontrolerski

Jest to dodatek uzasadniony szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami, warunkami lub miejscem pełnienia służby. Jego wysokość może wynosić miesięcznie do 25% uposażenia zasadniczego. Przysługuje także funkcjonariuszom, którzy jedynie tymczasowo wykonują zadania odpowiadające warunkom do przyznania dodatku.

Praca nie dla każdego

Wysokość wynagrodzenia jest ważnym czynnikiem wpływającym na decyzję o podjęciu pracy. Przed jej dokonaniem należy jednak każdorazowo zapoznać się z wyzwaniami, jakie są stawiane przed kandydatami. Zweryfikowanie swoich predyspozycji fizycznych, psychicznych czy zdrowotnych może w tym przypadku okazać się niezbędne.

Już same wymagania co do osoby, która ma pełnić służbę, są dość restrykcyjne. Musi ona m.in. wyróżniać się nieskazitelną postawą moralną, obywatelską i patriotyczną, a także dać rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymagań określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych. Rekrutacja także jest skomplikowanym procesem. Poza rozmową kwalifikacyjną obejmuje ona:

 • badania psychologiczne;

 • sprawdzenie kandydata w ewidencjach, rejestrach i kartotekach;

 • przeprowadzenie wywiadu środowiskowego;

 • uzyskanie orzeczenia komisji lekarskiej;

 • egzamin sprawności fizycznej;

 • postępowanie sprawdzające w celu zweryfikowania prawdopodobieństwa zachowania tajemnicy.

Postępowanie sprawdzające odbywa się również w ramach rekrutowania pracowników cywilnych. W tym przypadku równie istotne jest uzyskanie od kandydata rękojmi zachowania tajemnicy.

Zarobki w ABW to temat dość szeroki. Po lekturze naszego artykułu możesz ocenić, czy wynagrodzenie w tej instytucji jest adekwatne do wykonywanych zadań i ciążącej na funkcjonariuszach odpowiedzialności. Jeżeli chcesz się przyczyniać do zapewniania bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego obywateli, możesz rozważyć dołączenie do ABW.

Dane dotyczące wynagrodzeń odzwierciedlają dane dostępne na podanych stronach internetowych w trakcie pisania tego artykułu. Wysokość wynagrodzeń może różnić się w zależności od podmiotu zatrudniającego oraz doświadczenia, poziomu wykształcenia i miejsca zamieszkania kandydatów.

Odkryj więcej artykułów

 • Kosztorysant – zarobki, obowiązki
 • Zarobki kierownika działu technicznego
 • Jak negocjować wynagrodzenie?
 • Praca i zarobki team leadera
 • Praca i zarobki brokerów ubezpieczeniowych
 • Na czym polega bezwarunkowy dochód podstawowy?
 • Ile zarabia fotograf?
 • Ile zarabia oddziałowa?
 • Źle naliczone wynagrodzenie
 • Zarobki w Europie, najlepiej opłacane branże
 • Zarobki merchandisera, obowiązki i predyspozycje
 • L4 po ustaniu stosunku pracy