Wynagrodzenie za staż – przewodnik

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 3 grudnia 2021

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Staż z urzędu pracy jest jedną ze ścieżek rozwoju zawodowego. Jeśli zastanawiasz się, ile wynosi wynagrodzenie za staż, ten artykuł jest dla Ciebie. Dowiesz się z niego, czym jest staż z urzędu pracy, jak się na niego dostać oraz jakie niesie korzyści.

Czym jest staż z urzędu pracy?

Staż z urzędu pracy jest jedną z wielu form aktywizacji osób bezrobotnych. Jego głównym celem jest umożliwienie im zdobycia nowych kompetencji oraz powrót na rynek pracy. Jeśli od dłuższego czasu bezskutecznie poszukujesz zatrudnienia, rozważ tę możliwość. Udaj się do właściwego urzędu pracy lub sprawdź na stronie internetowej aktualną ofertę staży. Możliwe, że znajdziesz ten, który da Ci szansę ponownie zaistnieć w świecie osób aktywnych zawodowo.

Pamiętaj, że za staż otrzymasz wynagrodzenie. Niewielkie, ale jednak. Lepiej zarabiać mało niż nic. Zwłaszcza że to tylko etap przejściowy, będący wstępem do dalszego rozwoju zawodowego.

Jeśli właśnie zwolniono Cię z pracy, możesz również przeczytać nasz artykuł Zwolnili mnie z pracy – co mogę zrobić?. Znajdziesz w nim cenne porady, które pomogą Ci przetrwać ten trudny okres.

Dowiedz się więcej: Przyczyny i rodzaje bezrobocia.

Wynagrodzenie za staż — na jakie kwoty możesz liczyć?

Staż z urzędu pracy nie zapewni Ci wysokich dochodów, jednak mimo wszystko należy Ci się za ten czas wynagrodzenie. Art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zawiera zapis, zgodnie z którym na stażu przysługuje Ci stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych wypłacanego w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku. W czasie, gdy pobierasz stypendium, nie przysługuje Ci zasiłek dla bezrobotnych. Świadczenia się nie dublują.

Staż z urzędu pracy w całości finansowany jest z Funduszu Pracy lub ze środków unijnych. W tym drugim przypadku Twoje wynagrodzenie będzie nieco wyższe, ponieważ staż opłacany za pomocą środków unijnych jest zwolniony z niektórych składek.

Zasiłek dla bezrobotnych

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych, jaki będziesz otrzymywać, jest uzależniona od posiadanego przez Ciebie stażu pracy, i wynosi odpowiednio:

 • 80% zasiłku podstawowego, jeśli Twój staż pracy jest krótszy niż 5 lat;

 • 100% zasiłku podstawowego, jeśli pracujesz dłużej niż 5 lat, a mniej niż 20 lat;

 • 120% zasiłku podstawowego, jeśli masz przepracowanych ponad 20 lat.

W 2021 roku podstawa zasiłku dla bezrobotnych wynosi 1240,80 zł brutto przez pierwsze 3 miesiące. Po tym okresie podstawa ulega zmniejszeniu i wynosi tylko 974,40 zł.

Zatem kwota, która w 2021 roku stanowi podstawę do obliczenia stypendium będącego wynagrodzeniem za staż, wynosi 1240,80 zł.

Jak dostać się na staż z urzędu pracy?

Na staż z urzędu pracy może zostać skierowany każdy, kto jest zarejestrowany w urzędzie pracy i posiada status osoby bezrobotnej.

W świetle obowiązujących przepisów za osobę bezrobotną uważa się każdego, kto bezpośrednio przed rejestracją jako bezrobotny był zatrudniony nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 6 miesięcy, obecnie nie posiada zatrudnienia i nie wykonuje innej pracy zarobkowej, ale jest zdolny i gotowy do podjęcia zatrudnienia.

Szczegółowe warunki ubiegania się o staż określa regulamin konkretnego urzędu pracy i mogą się one różnić w zależności od lokalizacji.

Zazwyczaj na staż trwający od 3 do 6 miesięcy mogą zostać skierowani bezrobotni:

 • powyżej 50 roku życia;

 • bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego;

 • długotrwale pozostający bez pracy;

 • kobiety, które po urodzeniu dziecka nie podjęły zatrudnienia;

 • samotne matki wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18. roku życia;

 • niepełnosprawni;

 • którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia.

Na staż trwający od 3 do 12 miesięcy mogą być skierowani bezrobotni do 25. roku życia, a w niektórych przypadkach do 30. roku życia.

Złóż wniosek w urzędzie pracy

Żeby dostać się na staż, musisz złożyć odpowiedni wniosek. Z łatwością pobierzesz go ze strony powiatowego urzędu pracy. Po złożeniu wniosku pozostaje Ci czekać na decyzję urzędników.

Jeśli nie lubisz bezczynności, możesz poszukać stażu we własnym zakresie. Gdy uda Ci się znaleźć odpowiedniego pracodawcę, który zechce przyjąć Cię na staż, wystarczy zgłosić ten fakt do właściwego urzędu pracy i dopełnić niezbędnych formalności.

Niewątpliwą zaletą takiego rozwiązania jest fakt, że poszukując stażu samodzielnie, masz możliwość wybrania najbardziej odpowiadającego Twoim zainteresowaniom. Dobrze wybrany staż to większa szansa na późniejsze zatrudnienie. Jeśli w czasie stażu uda Ci się wykazać zaangażowaniem i świetnymi wynikami, pracodawca z pewnością zechce Cię zatrzymać. Zyskasz w ten sposób punkt wyjścia do negocjowania warunków zatrudnienia, także w kwestii wynagrodzenia.

Jakie korzyści daje staż?

Staż z urzędu pracy daje korzyści zarówno pracodawcy, jak i bezrobotnemu. Pracodawca chętniej zatrudni na umowę o pracę osobę, którą już zna i w dodatku samodzielnie wyszkolił. Jeśli okażesz się naprawdę dobrym pracownikiem, masz szansę od razu po stażu uzyskać korzystne warunki zatrudnienia.

W sytuacji, gdy pracodawca jednak nie zdecyduje się na nawiązanie z Tobą stosunku pracy, zyskasz:

 • doświadczenie zawodowe, które możesz wpisać do swojego CV;

 • dodatkowy staż pracy, który wlicza się również do obliczania przysługującego urlopu wypoczynkowego oraz świadczeń emerytalnych;

 • wynagrodzenie za staż, które mimo wszystko jest wyższe niż zasiłek dla bezrobotnych;

 • sieć kontaktów;

 • możliwość weryfikacji, czy ten rodzaj pracy Ci odpowiada.

Dla pracodawcy staż jest okazją do pozyskania kandydata na pracownika bez obciążenia finansowego za okres jego szkolenia. Taka sytuacja może okazać się szczególnie korzystna, jeśli bezrobotny odbywający staż okaże się osobą pojętną i utalentowaną.

Urlop na stażu

Stażyście nie przysługuje urlop wypoczynkowy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Jednak zgodnie z art. 53 ust. 7 wyżej wymienionej ustawy ma on zagwarantowane 2 dni wolnego za każde 30 dni kalendarzowych zrealizowanego stażu lub przygotowania zawodowego. Dni wolne należne za ostatnie 30 dni stażysta powinien wybrać przed zakończeniem szkolenia.

Jako stażysta nie masz obowiązku odbierania 2 dni wolnego po każdych przepracowanych 30 dniach. Masz prawo do tego, aby zbierać przysługujące Ci dni wolne i wykorzystać je sumarycznie w dowolnie wybranym momencie.

Za dni wolne należy Ci się standardowe wynagrodzenie w wysokości dziennej stawki wynikającej z przysługującego Ci stypendium.

Pamiętaj, że jeśli nie wybierzesz należnych dni wolnych przed ukończeniem stażu, nie należy Ci się za nie ekwiwalent. Niewykorzystany urlop bezpowrotnie przepada. Aby skorzystać z przysługujących Ci dni wolnych, musisz złożyć pisemny wniosek u organizatora stażu.

Warunki odbywania stażu

Szczegółowe regulacje dotyczące stażu zostały zapisane w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych.

Obowiązki organizatora stażu

Organizator stażu musi zadbać o to, aby staż był wartościowy i przebiegał zgodnie z określonymi zasadami. Powinien on zatem:

 • zapoznać stażystę z programem stażu;

 • zapoznać stażystę z jego obowiązkami oraz uprawnieniami;

 • zapewnić stażyście bezpieczne i higieniczne warunki odbywania stażu na zasadach przewidzianych dla pracowników;

 • zapewnić stażyście profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników;

 • szkolić stażystę w zakresie przepisów BHP i przeciwpożarowych na zasadach przewidzianych dla pracowników;

 • zapoznać stażystę z obowiązującym regulaminem pracy;

 • przydzielić stażyście odzież, obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny osobistej w takim samym zakresie, jaki przysługuje pracownikom;

 • zapewnić stażyście bezpłatne posiłki i napoje na zasadach przewidzianych dla pracowników;

 • niezwłocznie poinformować starostę o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności stażysty;

 • niezwłocznie poinformować starostę o przerwaniu przez stażystę stażu;

 • niezwłocznie poinformować stażystę o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu;

 • wydać stażyście po zakończeniu programu szkoleniowego opinię nie później niż w terminie 7 dni;

 • dostarczyć staroście w terminie 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca stażu listę obecności podpisywaną przez stażystę.

Obowiązki bezrobotnego odbywającego staż

Bezrobotny skierowany do odbycia stażu zobowiązany jest do:

 • przestrzegania ustalonego przez organizatora stażu rozkładu czasu pracy;

 • sumiennego i starannego wykonywania zadań objętych programem stażu;

 • stosowania się do poleceń organizatora stażu i opiekuna, o ile nie są one sprzeczne z prawem;

 • przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących u organizatora stażu;

 • sporządzenia sprawozdania z przebiegu stażu zawierającego informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych.

Obowiązki opiekuna stażysty

Opiekun wyznaczony do sprawowania pieczy nad stażystą powinien udzielać bezrobotnemu wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań oraz potwierdzić podpisem prawdziwość informacji zawartych w sprawozdaniu.

Opiekun bezrobotnego odbywającego staż może jednocześnie sprawować opiekę maksymalnie nad 3 osobami bezrobotnymi.

Odkryj więcej artykułów

 • Malarz – zarobki, obowiązki, perspektywy zawodowe
 • Doradca klienta w banku – zarobki, opis stanowiska i predyspozycje
 • Ile zarabia architekt?
 • Zarobki funkcjonariuszy w ABW
 • Przedstawiciel handlowy – zarobki i możliwości rozwoju
 • Ile zarabia farmaceuta?
 • Ratownik wodny – zarobki
 • Praca i zarobki dostawcy jedzenia
 • Ile zarabia psychiatra?
 • UI designer – zarobki i główne zadania
 • Spawacz podwodny – czy warto nim zostać dla zarobków?
 • Ile zarabia kelner?