Czy świadczenie przedemerytalne wlicza się do emerytury?

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 16 września 2022

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Masz długi staż pracy i chcesz skorzystać ze świadczenia przedemerytalnego, jednak nie wiesz, czy Ci przysługuje i czy będzie miało wpływ na wysokość przyszłej emerytury? W tym artykule dowiesz się, czy świadczenie przedemerytalne wlicza się do emerytury, komu przysługuje i kiedy ustaje prawo do jego pobierania.

Czym jest świadczenie przedemerytalne?

Świadczenie przedemerytalne jest formą wsparcia finansowego dla osób w wieku zbliżonym do emerytalnego, które z niezależnych od nich przyczyn straciły źródło przychodu. Wypłacane jest (co miesiąc) tym, którzy z racji wieku nie są w stanie konkurować z innymi na rynku pracy lub pobierają rentę z tytułu niezdolności do pracy przez okres pięciu lat lub ich działalność gospodarcza upadła.

Wypłata świadczenia regulowana jest na podstawie ustawy z dnia 17 września 2021 r. oraz warunków wspólnych i indywidualnych określonych przez ZUS. Do 2004 r. przyznawana była pod nazwą zasiłku przedemerytalnego.

Świadczenie przedemerytalne a emerytura

Zastanawiając się, czy świadczenie przedemerytalne wlicza się do emerytury, warto wiedzieć, co jest jej podstawą. Część stałą emerytury stanowi 24% kwoty przeciętnego wynagrodzenia, które zostało pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne. Doliczona do tego część indywidualna uzależniona jest od okresów składkowych (kiedy dana osoba pobiera wynagrodzenie lub zasiłek społeczny) i nieskładkowych. Reguluje to ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Art. 7 ust. 11 mówi natomiast, że:

Okresami nieskładkowymi są następujące okresy: (...)

1. pobierania zasiłku przedemerytalnego i świadczenia przedemerytalnego.

Każdy rok okresu składkowego to 1,3% podstawy wymiaru emerytury, a nieskładkowego 0,7% (art. 53). Czas pobierania świadczenia przedemerytalnego to okres nieskładkowy – w zależności od tego, czy jego wymiar przekroczy ⅓ okresu składkowego (art. 5), będzie miał znaczenie dla wysokości przyszłej emerytury lub nie.

Kto może otrzymać świadczenie przedemerytalne?

Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobom spełniającym dwa rodzaje warunków: wspólne (którym podlegają wszyscy ubiegający się o świadczenie) i indywidualne (uzależnione od: wieku, płci, stażu pracy i przyczyn ustania stosunku pracy).

Wspólne warunki do przyznania świadczenia

Świadczenie przedemerytalne przysługuje, jeśli:

 • było się na zasiłku dla bezrobotnych przez minimum 180 dni,

 • nadal jest się zarejestrowanym w urzędzie pracy jako bezrobotny;

 • w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiło się (bez uzasadnionej przyczyny) propozycji zatrudnienia, podjęcia pracy zarobkowej czy zatrudnienia przy robotach publicznych;

 • wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego złożono w ciągu 30 dni od dnia wydania przez urząd pracy zaświadczenia potwierdzającego pobieranie zasiłku dla bezrobotnych przez 180 dni.

Indywidualne warunki przyznania świadczenia

Do przyznania świadczenia przedemerytalnego konieczne jest spełnienie jednego z poniższych warunków.

 • Do rozwiązania umowy doszło w wyniku likwidacji lub niewypłacalności zakładu pracy, w którym dana osoba była zatrudniona przez minimum 6 miesięcy, a jej całkowity staż pracy (okresy składkowe i nieskładkowe) do dnia rozwiązania umowy wyniósł co najmniej 20 (kobieta) bądź 25 lat (mężczyzna) i osiągnęła wiek 56 (kobieta) lub 61 lat (mężczyzna).

 • Do rozwiązania stosunku pracy doszło w wyniku reorganizacji firmy, w której dana osoba była zatrudniona przez minimum 6 miesięcy, a jej staż pracy (okres składkowy i nieskładkowy) do dnia rozwiązania umowy wyniósł 30 (kobieta) lub 35 lat (mężczyzna) i osiągnęła wiek 55 (kobieta) bądź 60 lat (mężczyzna).

 • Doszło do ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku opiekuńczego (pobieranego nieprzerwanie przez minimum rok) z powodu śmierci osoby, nad którą sprawowano opiekę, a okresy składkowe i nieskładkowe wyniosły minimum 20 lat (kobieta) i 25 lat (mężczyzna), osiągnięto minimalny wiek 55 (kobieta) i 60 lat (mężczyzna), a także zarejestrowano się w urzędzie pracy do 60 dni od ustania prawa do pobierania świadczeń lub zasiłków.

 • Z przyczyn wewnętrznych zakładu pracy doszło do rozwiązania umowy, a okresy składkowe i nieskładkowe (do dnia rozwiązania umowy) wyniosły 35 (kobieta) i 40 lat (mężczyzna), niezależnie od wieku osoby zatrudnionej.

 • W wyniku likwidacji przedsiębiorstwa pracodawcy lub jego niewypłacalności doszło do rozwiązania stosunku pracy, pracownik był zatrudniony u tego pracodawcy minimum 6 miesięcy, a dodatkowo okres składkowy i nieskładkowy (do dnia rozwiązania umowy) wyniósł co najmniej 34 (kobieta) lub 39 lat (mężczyzna), niezależnie od wieku osoby zatrudnionej.

 • Do dnia rozwiązania umowy, z przyczyn dotyczących zakładu i zatrudnienia w dniu 28 września 1997 roku w zakładzie produkującym wyroby zawierające azbest (w pełnym wymiarze godzin przez co najmniej 10 lat), osoba zatrudniona osiągnęła staż 20 (kobieta) i 25 lat (mężczyzna), bez względu na wiek.

 • Do dnia ogłoszenia upadłości działalności pozarolniczej, przy czym okres składkowy i nieskładkowy wyniósł 20 (kobieta) lub 25 lat (mężczyzna) i osoba zatrudniona ukończyła 56 (kobieta) lub 61 lat (mężczyzna). Ponadto minimalny okres płacenia składek na ubezpieczenia społeczne wyniósł 2 lata.

 • Ustało prawo do pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy (pobieranej nieprzerwanie przez 5 lat), a osoba pobierająca zarejestrowała się w urzędzie pracy do 30 dni od dnia ustania tego prawa. Okresy składkowe i nieskładkowe wyniosły 20 (kobieta) i 25 lat (mężczyzna) oraz osiągnięto minimalny wiek 55 (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna).

Ile wynosi świadczenie przedemerytalne?

Świadczenie przedemerytalne podlega okresowej waloryzacji. Oznacza to, że ma zapewnić beneficjentom taką samą wartość ekonomiczną, jaką miało w chwili ustanowienia. Od 1 marca 2022 do 28 lutego 2023 roku comiesięczna stawka wynosi 1350,70 zł brutto, czyli 1060,62 zł netto. Osoba pobierająca świadczenie zobowiązana jest do powiadomienia ZUS-u o podjęciu zatrudnienia. Wtedy świadczenie zostanie pomniejszone o wysokość wypłaty lub zawieszone.

Kiedy ustaje prawo do świadczenia przedemerytalnego?

Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje do przedednia osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego (w przypadku kobiet – 60 lat, a w przypadku mężczyzn – 65 lat) oraz do dnia przed przyznaniem emerytury przez ZUS lub inny organ emerytalno-rentowy. Ponadto zasiłek nie przysługuje właścicielom nieruchomości rolnych przekraczających 2 hektary przeliczeniowe. Można również dobrowolnie zrezygnować z pobierania świadczenia przedemerytalnego poprzez złożenie wniosku. Wtedy wypłata zostanie wstrzymana od następnego miesiąca po złożeniu prośby.

Jakie dokumenty dostarczyć?

Chcąc otrzymać świadczenie przedemerytalne, należy złożyć wniosek, który można pobrać na stronie ZUS-u i dostarczyć go osobiście lub elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE). Ponadto potrzebne są: informacje dotyczące okresów składkowych i nieskładkowych, dokumenty potwierdzające okresy pracy, prowadzenia działalności, służby wojskowej lub pobierania zasiłku dla bezrobotnych, a także świadectwo pracy (potwierdzające rozwiązanie umowy) oraz dokument poświadczający pobieranie zasiłku dla bezrobotnych przez okres 180 dni (wydany przez urząd pracy).

W niektórych przypadkach może być potrzebne zaświadczenie o wykonywaniu prac interwencyjnych lub robót publicznych, a także potwierdzające nieprzerwane pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku pielęgnacyjnego przez co najmniej rok, tudzież datę ustania tego prawa.

O czym jeszcze pamiętać?

Świadczenie przedemerytalne może zostać przyznane tylko wtedy, gdy osoba ubiegająca się o nie złoży wniosek osobiście w oddziale ZUS-u podlegającym pod obszar zamieszkania. Należy go złożyć nie później niż 30 dni po wydaniu przez powiatowy urząd pracy dokumentu potwierdzającego, że wnioskodawca przez minimum 180 dni pobierał zasiłek dla bezrobotnych.

Co więcej, pobierając zasiłek, można podejmować pracę zarobkową, ale przychód nie powinien przekraczać 25% przeciętnego wynagrodzenia z roku poprzedniego. Prawo jednak nie zakazuje prowadzenia działalności gospodarczej ani zatrudnienia na umowę o pracę – także w tym wypadku przychód nie może być zbyt wysoki.

Odkryj więcej artykułów

 • Ile zarabia chirurg plastyczny?
 • Praca i zarobki team leadera
 • Co to jest dodatek funkcyjny?
 • Dla kogo przeznaczona jest emerytura pomostowa?
 • Ile zarabia żołnierz?
 • Zarobki funkcjonariuszy w ABW
 • Ile zarabia okulista?
 • Ile zarabiają motorniczowie w Polsce i za granicą?
 • Zarobki kierownika działu technicznego
 • Ile zarabia informatyk i jaką specjalizację IT warto wybrać
 • Ile zarabia kelner?
 • Praca i zarobki operatora ładowarki