Specjalista ds. BHP – zarobki, obowiązki i ścieżka kariery

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 20 czerwca 2022

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Każda firma — niezależnie od branży, w której działa — ma obowiązek wdrożenia i przestrzegania niezbędnych procedur zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Kwestiami tymi zajmuje się specjalista ds. BHP. Zarobki, zakres obowiązków czy niezbędne kompetencje na omawianym stanowisku poznasz podczas lektury poniższego artykułu. Zastanawiasz się, czy jest to zajęcie dla Ciebie? Informacje, które przygotowaliśmy, rozwieją Twoje wątpliwości.

Czym zajmuje się specjalista ds. BHP?

Specjalista ds. BHP zajmuje się utrzymaniem higieny i bezpieczeństwa pracy oraz wdrażaniem odpowiednich procedur działań w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych (np. wybuchu pożaru, wycieku gazu) na terenie zakładu pracy. Określa ponadto ryzyko zawodowe, jakie występuje na każdym stanowisku. Zespół ekspertów z dziedziny BHP może być organem doradczym dla zarządu i edukacyjnym dla ogółu zatrudnionych pracowników.

Zakres obowiązków

Obowiązki zawodowe specjalisty zależą w dużej mierze od wielkości i profilu firmy, w jakiej pracuje. Najczęściej bierze on udział w:

 • szkoleniu nowych pracowników z zakresu BHP miejsca pracy;

 • aktualizacji regulaminów i zaleceń dotyczących BHP pracy oraz informowaniu o nich pracowników;

 • prowadzeniu i dokumentowaniu działalności kontrolnej po uprzednim ustaleniu jej tematyki;

 • doradztwie zarządowi w kwestiach związanych z zapewnieniem odpowiednich warunków pracy;

 • modernizacji i rozwijaniu zakładu pracy;

 • oddaniu do użytku zmodernizowanych lub nowo wybudowanych obiektów;

 • czynnej współpracy z państwowymi organami kontrolnymi, tj. Państwową Inspekcją Sanitarną oraz Urzędem Dozoru Technicznego;

 • ustalaniu przyczyn okoliczności wypadków zaistniałych na terenie zakładu pracy;

 • dokonywaniu analizy bezpieczeństwa;

 • kompletowaniu i przechowywaniu dokumentów dotyczących m.in. wypadków w pracy czy badań pracowników.

Powyższe zadania najczęściej wykonuje samodzielnie, rzadko spotyka się grupy eksperckie. Na co dzień jednak ma do czynienia z kierownikami działów, przedstawicielami organów związkowych lub nadzoru nad warunkami pracy oraz służbami zdrowia.

Specjalista ds. BHP — zarobki w Polsce

Mediana wynagrodzeń specjalisty ds. BHP to 5230 zł. Wysokość pensji zależy od takich zmiennych, jak staż pracy, wielkość firmy, w której jest zatrudniony, czy też regionu kraju. Biorąc pod uwagę pierwszy czynnik, wpływający bezpośrednio na rodzaj zajmowanego stanowiska, zarobki kształtują się następująco:

 • Młodszy specjalista — 4430 zł.

 • Starszy specjalista — 6320 zł.

Do benefitów pozapłacowych, na które mogą liczyć osoby zatrudnione w branży BHP, należy dostęp do prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenie grupowe oraz telefon komórkowy do własnego użytku.

Wpływ na wysokość zarobków mają również ukończone kursy doszkalające. Dla przykładu pensja specjalisty ds. ISO wynosi nawet 8199 zł.

Europa

Z analizy rynku brytyjskiego wynika, że specjalista ds. BHP (OSH specialist) zarabia ok. 3270 £ (ok. 17 900 zł) miesięcznie. Pensja ulega zmianom wraz z długością doświadczenia zawodowego:

 • Specjalista z maksymalnie rocznym stażem zarabia 3125 £ (ok. 17 095 zł).

 • Specjalista z 1–3-letnim doświadczeniem — już 3267 £ (ok. 17 870 zł).

W Niemczech pensja specjalisty ds. BHP wynosi średnio 2749 € (ok. 12 850 zł) miesięcznie, we Włoszech — 4605 € (ok. 21 505 zł), w Hiszpanii — 2568 € (ok. 11 992 zł) , a w Finlandii — 4106 € (ok. 19 175 zł).

USA

W USA (w skali całego kraju) pensja wynosi średnio 84 159 $ rocznie (ok. 377 874 zł). W poszczególnych stanach wartości się różnią.

Jaki jest idealny kandydat na specjalistę ds. BHP?

Stanowisko bywa mylone z pracą inspektora z tego zakresu. Zawody te są w dużej mierze podobne, jednak dzieli je zakres kompetencji — specjalista ds. BHP ma szerszy zakres obowiązków i ciąży na nim większa odpowiedzialność. Kandydat do pracy musi zdobyć wyższe kierunkowe wykształcenie i odbyć co najmniej roczny staż w branży (kwestię tę reguluje rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy).

Przydatne kompetencje

Do umiejętności szczególnie pożądanych na tym stanowisku należy wiedza prawna na temat BHP, prawa pracy, ochrony danych osobowych, a także specjalistyczna dotycząca urządzeń i maszyn znajdujących się w danym zakładzie pracy oraz umiejętność prowadzenia szkoleń online. Ponadto kandydat powinien się wykazywać poniższymi cechami:

 • Chęć do ciągłego rozwoju i pogłębiania wiedzy (ze względu na często zmieniające się przepisy).

 • Umiejętność krytycznego myślenia i kreatywnością — te cechy pomagają ocenić ryzyko występujące na danym stanowisku i wdrożyć działania prewencyjne.

 • Umiejętność pracy w zespole.

 • Inteligencja emocjonalna.

 • Umiejętności przywódcze.

 • Charyzma i autorytet.

Rozpoczęcie pracy w zawodzie nie oznacza, że specjalista ds. BHP nie powinien się dalej rozwijać. Wręcz przeciwnie — wskazane jest, aby poszerzał swoją wiedzę, co przekłada się na większe możliwości w zapewnianiu bezpiecznych warunków pracy w firmie. Do najczęściej spotykanych dodatkowych uprawnień BHP-owca należą:

 • szkolenie dotyczące substancji niebezpiecznych w zakładzie pracy,

 • kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy,

 • uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej,

 • certyfikat dot. norm ISO.

Jak może wyglądać ścieżka kariery?

Po ukończeniu kierunkowych studiów i odbyciu rocznego stażu kandydat zostaje młodszym specjalistą ds. BHP — jest to pierwszy stopień na ścieżce rozwoju zawodowego. Po przepracowaniu kolejnych dwóch lat można osiągnąć tytuł specjalisty. Najwyższym szczeblem kariery jest główny (starszy) specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy — aby nim zostać, należy mieć zazwyczaj co najmniej pięcioletnie doświadczenie.

Specjalista ds. BHP jest zawodem o bardzo szerokim zakresie kompetencji. W kręgu jego obowiązków znajdują się zarówno szkolenia pracowników, współpraca z zarządem firmy, jak i czynny udział w pracach modernizacyjnych zakładu pracy. Duża odpowiedzialność związana z tym stanowiskiem powoduje, że powinny go wykonywać osoby nie tylko odpowiednio wykształcone, ale również posiadające doświadczenie i wykazujące się niezbędnymi cechami. Zarobki w dziedzinie BHP są zróżnicowane i zależą od takich czynników, jak staż pracy czy ukończone kursy doszkalające.

Dane dotyczące wynagrodzeń odzwierciedlają dane dostępne na podanych stronach internetowych w trakcie pisania tego artykułu. Wysokość wynagrodzeń może różnić się w zależności od podmiotu zatrudniającego oraz doświadczenia, poziomu wykształcenia i miejsca zamieszkania kandydatów.

Odkryj więcej artykułów

 • Zarobki Android developera
 • Dodatek pielęgnacyjny a zasiłek pielęgnacyjny
 • Zarobki kontrolera jakości
 • Ile zarabia architekt?
 • Specjalista ds. technicznych – zarobki i zakres obowiązków
 • Zarobki w wojsku – przewodnik po karierze
 • Dyspozytor – zarobki, opis stanowiska
 • IT support – zarobki
 • Płaca zasadnicza – kompendium wiedzy
 • Ile zarabia nauczyciel biologii?
 • Jakie są zarobki technologa żywności?
 • Ile zarabia inżynier ds. jakości?