Salowa – zarobki, charakterystyka zawodu i wymagania

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 24 sierpnia 2022

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Chcesz się dowiedzieć, ile zarabia salowy lub salowa? Zarobki są ważną kwestią podczas podejmowania decyzji o zatrudnieniu. W naszym artykule przedstawimy Ci wynagrodzenie w Polsce i listę miast, w których pensje są najwyższe. W dalszej części artykułu szczegółowo omówimy również warunki pracy, obowiązki i możliwości rozwoju na tym stanowisku.

Ile wynosi wynagrodzenie salowej?

Średnie wynagrodzenie miesięczne na tym stanowisku w Polsce wynosi 2969 zł. Trzeba jednak mieć na uwadze, że nie każdy pracownik zarabia tyle samo. Zarobki salowej bądź salowego różnią się ze względu na staż pracy, doświadczenie, wielkość placówki oraz województwo, w którym się ona znajduje.

Przedstawiamy listę miast, w których można liczyć na najwyższe wynagrodzenie:

 • Warszawa, woj. mazowieckie: 2951 zł

 • Łódź, woj. łódzkie: 2834 zł

 • Szczecin, woj. zachodniopomorskie: 2487 zł

 • Białystok, woj. podlaskie: 2476 zł

 • Horyniec, woj. podkarpackie: 2400 zł

 • Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie: 2376 zł

 • Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie: 2329 zł

 • Starachowice, woj. świętokrzyskie: 2289 zł

Część pracowników otrzymuje różne benefity, takie jak ubezpieczenie, prywatna opieka medyczna czy karnety na siłownie i do klubów fitness.

Kim jest i czym zajmuje się salowa?

Salowa dba o utrzymanie wymaganych przez pracodawcę warunków sanitarnych i higienicznych w miejscach takich jak zakłady opieki zdrowotnej i ośrodki opiekuńcze. Swoją pracę musi planować i wykonywać według zasad etyki oraz przepisów sanitarno-epidemiologicznych, BHP, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

W czasie codziennej pracy:

 • utrzymuje czystość pomieszczeń, wykorzystując sprzęt do sprzątania;

 • dostarcza posiłki;

 • udziela pomocy podczas karmienia osób chorych lub niesamodzielnych;

 • dostarcza pościel i odzież ochronną;

 • pomaga personelowi medycznemu w obsługiwaniu osób chorych i niesamodzielnych, w czynnościach związanych z utrzymaniem czystości i higieny osobistej;

 • używa urządzeń, przyborów i narzędzi, które są niezbędne podczas wykonywania czynności higienicznych;

 • dezynfekuje i konserwuje przybory i narzędzia używane do wykonywania czynności higienicznych;

 • pomaga osobie chorej i niesamodzielnej w poruszaniu się po zakładzie opieki;

 • transportuje materiały biologiczne do laboratorium;

 • przestrzega procedur i standardów w zakresie utrzymywania czystości pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych opieki.

Zadania i obowiązki zawodowe związane ze sprzątaniem polegają również na:

 • codziennym wypełnianiu dokumentacji dotyczącej utrzymywania czystości i higieny;

 • myciu i dezynfekcji powierzchni poziomych, pionowych i sprzętu, zgodnie z obowiązującym planem higieny;

 • myciu, uzupełnianiu i dezynfekcji przedmiotów, takich jak podajniki na mydło, papier toaletowy czy preparat dezynfekcyjny;

 • myciu i dezynfekcji łóżek, szafek stojących obok nich oraz sprzętu znajdującego się w otoczeniu pacjenta;

 • myciu i dezynfekcji sprzętu higieny pacjenta (m.in. basenów, kaczek, misek, nocników czy słojów na mocz);

 • zdejmowaniu brudnej pościeli z łóżek i dekontaminacji jej po wypisaniu pacjenta;

 • zbieraniu z sal chorych brudnej bielizny oraz jej zabezpieczaniu i znakowaniu;

 • opróżnianiu koszy, pojemników z odpadami medycznymi i gospodarczymi oraz odpowiednim oznakowaniu ich według procedur postępowania z odpadami;

 • przechowywaniu środków czystości i preparatów do dezynfekcji w wyznaczonych miejscach, zabezpieczonych przed dostępem nieuprawnionych osób.

Obowiązkiem salowych jest również noszenie odzieży roboczej lub ochronnej, która chroni przed wirusami i ludzkimi wydzielinami. Najczęściej są to bluzy i spodnie, sukienki lub tuniki. Ich kolorystyka jest ustalana odgórnie i zazwyczaj są to barwy neutralne.

Warunki panujące w pracy

Salowa lub salowy pracuje w placówkach medycznych i swoje obowiązki wykonuje zazwyczaj samodzielnie. Miejscem pracy są zazwyczaj bloki operacyjne i pomieszczenia szpitalne, w których przebywają osoby chore i personel medyczny. Wyznacza je pracodawca.

Czas pracy jest zależny od potrzeb placówki – salowa może pracować w systemie jednozmianowym lub 12-godzinnym, a także mieć dyżury nocne we wszystkie dni roku kalendarzowego (również w święta). W zależności od sposobu organizacji danej placówki pracownik wypełnia swoje obowiązki samodzielnie lub w zespole.

Maszyny, narzędzia i środki wykorzystywane w pracy salowych to:

 • wózek roboczy;

 • mopy;

 • kije teleskopowe;

 • ściereczki w różnych kolorach (przeznaczone do różnych powierzchni);

 • urządzenia czyszczące parą;

 • myjko-dezynfektory;

 • maszyny czyszczące do podłóg;

 • środki czyszczące do powierzchni podłogowych, ponadpodłogowych i sanitarnych oraz preparaty dezynfekcyjne – mogą to być gotowe preparaty lub koncentraty do przygotowywania roztworów roboczych.

Zagrożenia – ryzyko zawodowe

Zagrożenia w tym zawodzie wiążą się z chorobami i wypadkami. Ryzyko chorobowe to m.in.:

 • możliwość wystąpienia chorób narządów ruchu z powodu sposobu wykonywania pracy (np. w wymuszonej pozycji ciała) i przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;

 • możliwość pojawienia się przewlekłych chorób narządu wzroku przez niewłaściwe oświetlenie stanowiska pracy;

 • możliwość wystąpienia alergii, np. na kurz, roztocza, preparaty do dezynfekcji, detergenty czy lateks;

 • zagrożenia biologiczne i infekcje.

W skład ryzyka wypadkowego wchodzą natomiast:

 • zderzenie lub potrącenie podczas przemieszczania się;

 • uderzenie się, potknięcie i upadek podczas pokonywania różnicy między poziomami;

 • ryzyko skaleczenia się, rozcięcia lub ukłucia;

 • porażenie prądem elektrycznym (z powodu niewłaściwego korzystania z maszyn i urządzeń lub usterek sprzętu);

 • obrażenia poniesione przez niewłaściwe przygotowanie i stosowanie preparatów dezynfekujących i myjących.

Ponadto praca może wywoływać duży stres np. z powodu kontaktów z tymi pacjentami lub gośćmi placówki, którzy zachowują się nieprzewidywalnie lub nieuprzejmie.

Wymagania stawiane przed salowymi

Pracodawcy poszukują osób odpowiedzialnych, które stosują się do zasad i regulacji obowiązujących w miejscu pracy (dzięki czemu pełnią swoje obowiązki, dbając o bezpieczeństwo swoje i innych). Choć salowi i salowe pracują samodzielnie, mają częsty kontakt z innymi ludźmi. To powoduje, że ważnym atutem kandydatek i kandydatów na to stanowisko jest umiejętność pracy w zespole i rozwiązywania konfliktów. W czasie pełnienia obowiązków należy stale dbać o wysoką jakość swojej pracy i przewidywać skutki podjętych przez siebie decyzji. Ze względu na pracę z pacjentami ważnymi cechami są ponadto cierpliwość, otwartość i życzliwość.

Pozostałymi atutami i umiejętnościami cenionymi przez pracodawców są:

 • uzdolnienia manualne i techniczne,

 • umiejętność koncentracji uwagi,

 • dobra pamięć,

 • samodzielność,

 • łatwość podporządkowywania się,

 • łatwość przechodzenia z jednej czynności do drugiej,

 • dokładność,

 • sumienność,

 • zamiłowanie do porządku i czystości.

Kwestie zdrowotne

Pracownicy muszą wykazywać się dobrą kondycją fizyczną i stanem zdrowia. Ważna jest sprawność układu kostno-stawowego, zmysłu dotyku i wzroku, a także dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa oraz zręczne palce i ręce. Ważny jest również dobry wzrok i umiejętność rozróżniania barw.

Przed rozpoczęciem pracy w tym zawodzie przeprowadzane są badania medycyny pracy, na podstawie których lekarz wystawia orzeczenie o zdolności do pracy.

Wykształcenie i kwalifikacje

Nie są wymagane żadne kwalifikacje, ponieważ nie ma obowiązku kształcenia się do tego zawodu. Aby znaleźć zatrudnienie, wystarczy ukończyć szkołę podstawową. Dobrze jest mieć dokumenty i referencje potwierdzające posiadane umiejętności i doświadczenie zdobyte w poprzednich miejscach pracy.

Możliwości na rynku pracy

Salowa lub salowy może znaleźć zatrudnienie w publicznych i niepublicznych placówkach leczniczych. Są nimi miejsca takie jak:

 • szpitale,

 • zakłady opiekuńczo-lecznicze,

 • zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze,

 • zakłady sanatoryjno-uzdrowiskowe.

Rozwój zawodowy i awans

To stanowisko oferuje wiele możliwości rozwoju zawodowego. Pracownicy mogą awansować m.in. na koordynatora zmiany dyżurowej lub brygadzistę. Przy wykształceniu co najmniej średnim można zostać specjalistą lub inspektorem ds. higieny szpitalnej. Przy zatrudnieniu w zewnętrznej firmie można zostać kierownikiem obiektu w zakresie warunków higienicznych.

Praca salowej lub salowego to nie tylko sprzątanie. Wiąże się z dużym wysiłkiem fizycznym (m.in. podczas podnoszenia ciężkich przedmiotów, a czasem również pacjentów). Trzeba wykazywać gotowość do pracy z chorymi w różnych stadiach choroby. Ważna jest też umiejętność panowania nad np. niechęcią czy lękiem. W tym zawodzie przydaje się duża odporność psychiczna. Praca ta jest niezbędna do sprawnego funkcjonowania placówek medycznych, ale z pewnością nie jest przeznaczona dla każdego.

Dane dotyczące wynagrodzeń odzwierciedlają dane dostępne w serwisie Indeed Wynagrodzenia w trakcie pisania tego artykułu. Wysokość wynagrodzeń może różnić się w zależności od podmiotu zatrudniającego oraz doświadczenia, poziomu wykształcenia i miejsca zamieszkania kandydatów.

Odkryj więcej artykułów