Kto płaci za zwolnienie lekarskie w firmie poniżej 20 osób?

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 3 grudnia 2021

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Każdy pracodawca musi uważnie przestudiować przepisy, by wiedzieć, jakich formalności musi dopełnić w wyjątkowych sytuacjach. Jedną z takich problematycznych kwestii jest rozliczanie okresu choroby pracownika. W zależności od kilku zmiennych za zwolnienie lekarskie może płacić pracodawca lub ZUS. W tym artykule wyjaśnimy wszystkie zawiłości dowiesz się także, kto płaci za zwolnienie lekarskie w firmie poniżej 20 osób.

Firma mikro, mała, średnia czy duża – co to znaczy?

Żeby stosować się do odpowiednich przepisów, należy przede wszystkim ustalić wielkość firmy. Warunki, które przedsiębiorstwo musi spełniać, by zostało zakwalifikowane do określonego sektora, spisane są w Ustawie Prawo przedsiębiorców, czyli podstawowym akcie prawnym dotyczącym działalności gospodarczej. Wielkość firmy określa się na podstawie liczby zatrudnionych pracowników oraz dochodów przedsiębiorstwa. Według ustawy:

  • mikrofirma zatrudnia średniorocznie mniej niż 10 pracowników, a roczny obrót netto nie przekracza równowartości 2 mln euro,

  • mała firma zatrudnia średniorocznie mniej niż 50 pracowników, a obrót roczny netto nie przekracza 10 mln euro,

  • średnie przedsiębiorstwo to takie, które zatrudnia średniorocznie mniej niż 250 pracowników, natomiast obrót wynosi mniej niż 50 mln euro,

  • firma duża zatrudnia śródrocznie 250 lub więcej pracowników, a obrót roczny netto jest wyższy niż 50 mln euro.

Choroba pracownika – porady dla pracodawcy

Najważniejsze, by pracownik dostarczył pracodawcy zwolnienie lekarskie w okresie 7 dni od jego wystawienia. To od tego zależy czas, przez który pracownikowi przysługuje wynagrodzenie. Na każdym takim dokumencie musi znaleźć się specjalne oznaczenie, które określa powód wystawienia zwolnienia:

  • kod A – niezdolność do pracy po przerwie nie dłuższej niż 60 dni, spowodowana przez tą samą chorobę, która była powodem niezdolności do pracy przed przerwą,

  • kod B – niezdolność do pracy występująca w okresie ciąży,

  • kod C – niezdolność do pracy z powodu problemów wynikających z nadużywania alkoholu,

  • kod D – niezdolność do pracy spowodowana gruźlicą,

  • kod E – niezdolność do pracy z powodu choroby zakaźnej.

Bardzo istotne jest, by wszystkie dane (między innymi NIP pracodawcy, PESEL pracownika, okres obowiązywania zwolnienia) były wpisane poprawne. Jeśli zatrudniający zauważy jakieś błędy, musi zwrócić zwolnienie pracownikowi, by ten je poprawił.

Istotna data dla każdego pracodawcy to 30 listopada. Dzień ten jest wyznacznikiem okresu obowiązywania ubezpieczenia. Oznacza to, że prawo do zasiłku chorobowego należy się przez cały rok wszystkim zgłoszonym na liście ubezpieczonych, którzy byli pracownikami przedsiębiorstwa w dniu 30 listopada.

Prawo do zasiłku chorobowego komu przysługuje?

Okres choroby to jeden z przypadków, w których pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, nawet jeśli nie wykonuje on swojej pracy. Wynagrodzenie chorobowe wypłacane jest przez okres 33 dni niezdolności do pracy, natomiast jeśli ukończył 50 lat – przez 14 dni. Warto pamiętać, że zlicza się wszystkie dni w ciągu roku, w których pracownik posiadał zwolnienie lekarskie nieistotne są przerwy między kolejnymi zwolnieniami ani czas trwania choroby. Wypłaca się je za każdy dzień choroby, nawet jeśli są to dni wolne, jak niedziele czy święta.

Wysokość wynagrodzenia jest zależna od tego, z jakiego powodu pracownik jest niezdolny do wykonywania pracy. Według Kodeksu pracy, jeśli przyczyną jest choroba lub odosobnienie z powodu choroby zakaźnej, pracownik ma prawo do 80% wynagrodzenia, chyba że przepisy w firmie, w której jest zatrudniony, stanowią inaczej. Prawo do pełnego wynagrodzenia przysługuje, jeśli choroba przypada w okresie ciąży, jeśli pracownik uległ wypadkowi w drodze do lub z pracy lub jeśli musiał poddać się badaniom dla dawców komórek, tkanek i narządów, a także w przypadku poddania się zabiegowi pobrania ich. Pracownikom przebywającym w szpitalu przysługuje 70% wynagrodzenia.

Wysokość wynagrodzenia może zostać obniżona o 25% w przypadku, gdy pracownik nie dostarczy zwolnienia w wyznaczonym terminie, czyli w ciągu 7 dni od wystawienia zwolnienia (jeśli zwolnienie jest dostarczane pocztą, bierze się pod uwagę datę stempla pocztowego).

Jeśli okres choroby trwa dłużej niż 33 dni (lub 14 dni w przypadku pracowników powyżej 50. roku życia), zatrudnionemu przysługuje zasiłek chorobowy. Można go otrzymywać przez 182 dni, a w przypadku gruźlicy lub choroby w czasie ciąży 270 dni. Jeżeli po zakończeniu tego okresu pracownik nadal jest niezdolny do pracy, przysługuje mu prawo do świadczenia rehabilitacyjnego.

Rekompensata pieniężna należy się nie tylko pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę, ale także tym z umowami zlecenia, osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osobom wykonującym pracę nakładczą, czyli pracę z domu, w dowolnych godzinach, o których decyduje sam wykonawca (często nazywa się to połączeniem umowy o pracę z umową o dzieło).

Kto płaci za zwolnienie lekarskie?

Wynagrodzenie w czasie, kiedy pracownik jest niezdolny do pracy, może wypłacać albo pracodawca, albo Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Wszystkie warunki zostały ujęte w ramy prawne i spisane w Ustawie Prawo przedsiębiorców.

Pracodawca ma obowiązek wypłacania wynagrodzenia w czasie choroby przez okres 33 dni (lub 14 dni w przypadku pracowników powyżej 50. roku życia). Jak wspomnieliśmy wcześniej, liczy się łączny czas wszystkich zwolnień lekarskich w ciągu całego roku, dlatego dla pracodawcy ważne jest, w ilu firmach pracownik był zatrudniony. Informacja to pozwoli obliczyć, czy pracownikowi przysługuje już zasiłek chorobowy, wypłacany przez ZUS.

Kto płaci za zwolnienie lekarskie w firmie poniżej 20 osób?

Skoro przedstawiliśmy już najważniejsze kwestie dotyczące wypłacania wynagrodzenia w okresie choroby pracownika, możemy przejść do głównego pytania, na które ma odpowiedzieć ten artykuł kto płaci za zwolnienie lekarskie w firmie poniżej 20 osób. Przepisy zostały określone w Ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Na początek należy określić, czy firma jest duża czy mała. W przypadku wyliczania wynagrodzenia w czasie choroby, Ustawa o świadczeniach określa wielkość firmy nieco inaczej niż Ustawa Prawo przedsiębiorców. Według tych przepisów mała firma to taka, która zatrudnia do 20 pracowników, natomiast w firmie dużej pracuje więcej niż 20 osób.

W art. 61 wspomnianej ustawy można przeczytać, że pracodawca, który zgłasza do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 osób, jest zobowiązany samodzielnie ustalić prawa do zasiłków, wysokość wynagrodzenia oraz jego wypłatę. W przypadku firm, które zatrudniają mniej niż 20 osób, czyli firm małych, za wszystko odpowiada ZUS.

Podsumowanie

Wiesz już, jak wyliczyć wysokość zasiłku chorobowego, komu on przysługuje oraz kto płaci za zwolnienie lekarskie w firmie poniżej 20 osób, a także w firmach dużych. Znajomość przepisów jest bardzo ważna, żeby prawidłowo rozliczyć należności z ZUS-em oraz pracownikami. Wszystkie wyznaczniki zostały zebrane w Ustawie Prawo przedsiębiorców oraz w Ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Odkryj więcej artykułów