Koszty uzyskania przychodu przy umowie zleceniu

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 14 grudnia 2021

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Koszty uzyskania przychodu przy umowie zleceniu są kwotą określoną przepisami prawa jako teoretyczny koszt zleceniobiorcy, ponoszony w celu uzyskania przychodu. Znajomość definicji tego rodzaju kosztów oraz zasad ich rozliczania może się okazać przydatna, zwłaszcza w przypadku ewentualnej kontroli urzędu skarbowego. W naszym artykule odpowiadamy na pytanie, czym są i ile wynoszą koszty uzyskania przychodu w przypadku zawarcia z pracodawcą umowy zlecenia.

Czym jest umowa zlecenie?

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, która podlega pod przepisy Kodeksu cywilnego. Oznacza to, że przy rozstrzyganiu wszelkich sytuacji spornych z nią związanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a nie Kodeksu pracy. Jej przedmiotem jest zobowiązanie zleceniobiorcy do czynności prawnej na rzecz innego podmiotu, określanego jako zleceniodawca, na podstawie określonych w umowie warunków. Za wykonanie danego zlecenia wypłacane jest wynagrodzenie.

Co istotne, jest to tak zwana „umowa starannego wykonania”, zatem o jej skuteczności świadczą kroki podjęte w celu jej wykonania, a nie ostateczny efekt. Wynagrodzenie należne jest zleceniobiorcy za „staranne działanie”, a nie rezultat. W przeciwieństwie do umowy o pracę, porozumienie nie musi być zawarte w formie pisemnej, zalecane jest jednak spisanie wszelkich postanowień w formie papierowej, aby uniknąć nieporozumień pomiędzy stronami.

Warto też zadbać, aby w zapisach umowy znalazły się następujące elementy:

 • określenie stron umowy,

 • dokładny opis zlecenia,

 • termin wykonania pracy,

 • wynagrodzenie przysługujące zleceniobiorcy,

 • zasady dotyczące odpowiedzialności.

Jaki podatek płaci się przy umowie zleceniu?

Jeśli zawrzesz umowę cywilnoprawną, nie będąc jednocześnie pracownikiem firmy zleceniodawcy, to opodatkowanie takiej umowy będzie uzależnione od kwoty należności zapisanej w umowie.

Zryczałtowany podatek dochodowy

Jeśli wynagrodzenie określone w umowie nie przekracza 200 zł, możesz skorzystać ze zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 17%. Pracodawca nie wystawi Ci żadnej informacji na temat osiągniętego przychodu. Nie masz również obowiązku wykazania uzyskanego zarobku w zeznaniu podatkowym.

W opisywanej sytuacji zakład pracy pobiera zryczałtowany podatek dochodowy od przychodu, który nie jest pomniejszony o koszty jego uzyskania ani składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Jeśli Twoje zarobki przekroczyły 200 zł, wynagrodzenie będzie opodatkowane według zasad ogólnych. Stawka podatku również wyniesie 17%, natomiast w podstawie opodatkowania pracodawca będzie musiał uwzględnić koszty uzyskania przychodu. Wyniosą one 20% przychodu pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne. Od ustalonej kwoty zaliczki na podatek dochodowy odjąć należy jeszcze składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Stanowi ona 7,75% podstawy wymiaru.

Warto zapamiętać, że do końca lutego pracodawca ma obowiązek przesłać zarówno Tobie, jak i do urzędu skarbowego deklarację PIT-11. Na jej podstawie należy wykazać całość swoich dochodów w zeznaniu rocznym.

Czym są koszty uzyskania przychodu?

Koszty uzyskania przychodu to kwota stanowiąca koszt zleceniobiorcy, jaki musi ponieść, aby móc zarobić określoną kwotę przychodu.

Przy rozliczaniu umowy zlecenia mają zastosowanie dwa rodzaje kosztów, określone w art. 22 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

 • podstawowe koszty uzyskania przychodu w wysokości 20%,

 • podwyższone koszty uzyskania przychodu w wysokości 50%, mające zastosowanie, jeśli umowa zlecenie jest powiązana z przekazaniem praw autorskich oraz innych materialnych i niematerialnych wartości.

Jeżeli po zapoznaniu się z informacjami zawartymi w PIT-11 uznasz, że przysługują Ci wyższe koszty związane z uzyskaniem przychodu niż te, które w dokumencie wykazał pracodawca, masz prawo samodzielnie zastosować wyższe koszty, umieszczając je w deklaracji rocznej.

Podstawowe koszty uzyskania przychodu

Podstawowe koszty stosowane przez płatnika wynoszą 20%. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym oblicza się je od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe. Co istotne, przy obliczeniach należy wziąć pod uwagę składki należne za dany okres, a nie tylko te, które zostały w tym terminie zapłacone. Jeśli jako zleceniobiorca nie podlegasz składkom, wtedy nie są one odliczane.

Pamiętaj, że jeżeli w trakcie wykonywania zlecenia okaże się, że faktyczne poniesione przez Ciebie koszty przekroczą ustaloną kwotę 20% kosztów, wtedy masz prawo do podwyższenia ustalonego limitu. W takim przypadku zleceniodawca naliczy koszty standardowe i wypłaci Ci wynagrodzenie po odliczeniu zaliczki na podatek pomniejszonej o podstawowe koszty, natomiast Ty, obliczając podatek za dany rok, możesz samodzielnie ustalić faktycznie poniesione w danym roku koszty i umieścić je w deklaracji podatkowej.

Autorskie koszty uzyskania przychodu

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu jest możliwe, jeżeli wykonane przez Ciebie zlecenie spełnia określone warunki:

 1. Rezultat takiej umowy zlecenia jest przedmiotem praw autorskich lub pokrewnych.

 2. Jako zleceniobiorca będący wykonawcą dzieła przenosisz swoje prawa lub też uprawnienia do korzystania z nich na zamawiającego.

Również w tym przypadku koszty oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe.

Istnieje lista ściśle określonych zawodów, które są uprawnione do korzystania z praw autorskich. Co ważne, w umowie tego rodzaju powinien istnieć zapis wskazujący, która część wynagrodzenia dotyczy czynności wykorzystujących prawa autorskie, a która obejmuje wykonywanie standardowych czynności.

Maksymalna kwota kosztów uzyskania przychodu ze wszystkich umów w ciągu roku objętych podwyższonymi kosztami 50% to 85 528 zł. Po przekroczeniu limitu nadwyżka nie zostanie już objęta żadnymi kosztami.

Wyliczenie wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia

Jeżeli chcesz sprawdzić, czy pracodawca prawidłowo ustalił wysokość Twojego wynagrodzenia na zawartej z nim umowie zleceniu, przyjrzyj się kolejnym etapom wyliczenia.

Najpierw ustal, jakim składkom podlegasz jako zleceniobiorca:

 • Uczeń lub student do 26. roku życia umowa zlecenie jest zwolniona ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy student podpisuje z tym samym pracodawcą umowę o pracę i umowę zlecenie. Wtedy podstawą do wyliczenia składek jest suma wynagrodzeń z obydwu źródeł.

 • Osoba zatrudniona na umowę zlecenie, która ma również inne tytuły do ubezpieczenia, odnośnie do których wysokość wynagrodzenia jest równa lub wyższa niż minimalne wynagrodzenie opłacana jest jedynie składka zdrowotna.

Jeżeli opisane wyżej sytuacje Cię nie dotyczą, od umowy zlecenia zawartej z pracodawcą należy naliczyć i odprowadzić następujące składki na ubezpieczenie społeczne:

 • składka emerytalna: 9,76% x kwota brutto

 • składka rentowa: 1,5% x kwota brutto

 • składka chorobowa: 2,45% x kwota brutto

Składki opisane powyżej należy odjąć od kwoty brutto wynagrodzenia. Uzyskany w ten sposób wynik pomniejszasz o stosowne koszty uzyskania przychodu (20% lub 50%). Następny krok to obliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, a ostatni wyznaczenie podstawy opodatkowania i obliczenie podatku dochodowego.

Jakie wydatki można uznać za koszty uzyskania przychodu przy umowie zleceniu?

Abyś dany wydatek można było zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, musi być on ściśle powiązany z wykonywaną przez Ciebie działalnością oraz poniesiony w celu osiągnięcia przychodów. Zadbaj, by wszystkie zrealizowane przez Ciebie wydatki zostały w odpowiedni sposób udokumentowane.

Formularz opisujący wydatek powinien zawierać:

 • informację na temat nabywcy i sprzedawcy,

 • datę poniesienia kosztu,

 • wysokość i cel poniesionego wydatku.

Podsumowanie

Umowa zlecenie to jedna z najczęściej stosowanych przez pracodawców umów cywilnoprawnych w Polsce. Zatrudnienie na podstawie tego rodzaju porozumienia między zleceniobiorcą a zleceniodawcą daje możliwość zastosowywania podstawowych lub podwyższonych kosztów uzyskania przychodu. Warto znać zasady dotyczące zastosowania poszczególnych rodzajów kosztów, gdyż ich wysokość wpływa na zmniejszenie podstawy opodatkowania wynagrodzenia, a tym samym zmniejszenie kwoty samego podatku.

Odkryj więcej artykułów

 • Ile zarabia manikiurzystka?
 • Protetyk – zarobki i perspektywy zawodowe
 • Jakie są zarobki aktuariusza?
 • Coaching – zarobki w Polsce i na świecie
 • Ile zarabia pielęgniarka?
 • Dodatek pielęgnacyjny a zasiłek pielęgnacyjny
 • Zarobki w Holandii, pozwolenia, poszukiwani pracownicy
 • Ile wynosi dodatek za pracę w szkole specjalnej?
 • Czym jest rozliczenie barterowe?
 • Ile zarabia rekruter?
 • Asystent osoby niepełnosprawnej – zarobki i perspektywy
 • Ile zarabia położna?