Jakie są zarobki aktuariusza?

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 14 grudnia 2021

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Ile wynoszą zarobki aktuariusza i na czym polega ten wciąż mało znany w Polsce zawód? Poznanie zakresu obowiązków, z którymi codziennie mierzą się osoby zajmujące to stanowisko, może pomóc Ci ocenić, czy taka ścieżka kariery będzie dla Ciebie odpowiednia. W naszym artykule podpowiadamy, co zrobić, aby rozpocząć pracę w branży finansowej oraz ile wynoszą wynagrodzenia dla specjalistów zajmujących się oceną ryzyka i wyceną wartości projektów finansowych.

Kim jest aktuariusz i czym się zajmuje?

Aktuariusz to osoba, która pracuje przy obliczaniu ryzyka projektów finansowych, wykorzystując w tym celu metody rachunku prawdopodobieństwa i statystyki. Specjalista ten najczęściej zatrudniony jest w branży finansowej i firmach ubezpieczeniowych.

Zgodnie z obowiązującą w Polsce ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej aktuariuszem jest osoba, która wykonuje czynności w zakresie matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki, oraz jest wpisana do rejestru aktuariuszy. Warto podkreślić też, że osobą, która nadzoruje funkcję aktuarialną w zakładach ubezpieczeń, może być wyłącznie aktuariusz. W praktyce firmy ubezpieczeniowe zatrudniają zazwyczaj kilku aktuariuszy, którzy wykonują swoje obowiązki w zespołach.

Do najważniejszych zadań aktuariusza należą:

 • ustalanie metod tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i ich obliczanie,

 • taryfikacja składek,

 • kalkulacja ryzyk ubezpieczeniowego, kredytowego i operacyjnego,

 • wydawanie opinii na temat sprawozdań rocznych,

 • pomoc w przygotowaniu planów emerytalnych,

 • wycena portfeli zobowiązań ubezpieczeniowych,

 • tworzenie analiz aktuarialnych,

 • budowa modeli przepływów finansowych.

Zawód aktuariusza to stanowisko określane jako zawód zaufania publicznego. Aktuariusz często współpracuje z zarządem firmy, a ponadto jest odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną jednostki oraz informowanie zewnętrznych organów nadzoru o stwierdzonych nieprawidłowościach. Z tego powodu stanowisko to zostało objęte specjalnymi regulacjami prawnymi.

W zawodzie aktuariusza sprawdzą się osoby, które wyróżniają się nie tylko odpowiednim poziomem wiedzy ekonomicznej, ale i rozwiniętymi umiejętnościami analitycznego myślenia i prognozowania. Niezbędna jest również znajomość języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego.

Jak zostać aktuariuszem?

Zawód aktuariusza uznawany jest za elitarny, a droga do jego uzyskania może się wydawać skomplikowana. Aby rozpocząć karierę na tym stanowisku, należy spełnić kilka podstawowych wymagań:

1. Ukończyć studia wyższe

Kandydat do zawodu aktuariusza powinien przedstawić świadectwo potwierdzające uzyskanie wyższego wykształcenia na kierunku uznanym przez Komisję Egzaminacyjną dla Aktuariuszy.

Spośród dostępnych specjalizacji warto wybrać tę, która zapewnia solidne podstawy wiedzy teoretycznej niezbędnej na przyszłym stanowisku pracy. Matematyka finansowa i aktuarialna czy ekonomia i ekonometria to przykładowe specjalizacje, dające nie tylko gruntowną wiedzę, ale i uczące analitycznego myślenia i wykorzystywania zdobytych wiadomości w praktyce.

Podczas studiów warto się angażować w dodatkowe przedsięwzięcia, takie jak konferencje branżowe czy studenckie koła naukowe, związane z działalnością aktuarialną.

2. Odbyć co najmniej roczne praktyki

Kolejnym warunkiem, który powinny spełnić osoby ubiegające się o tę posadę, jest odbycie stażu pod okiem licencjonowanego aktuariusza. Podczas praktyk Twoim zadaniem będzie rozwiązywanie zadań z zakresu matematyki ubezpieczeniowej, finansowej oraz statystyki.

O miejsce w gronie stażystów warto się ubiegać już podczas studiów, biorąc udział w konkursach organizowanych przez firmy z branży finansowej.

3. Przedstawić zaświadczenie o niekaralności

Jako przyszły aktuariusz powinieneś mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Nie możesz być też prawomocnie karany za umyślne przestępstwo.

4. Złożyć z pozytywnym wynikiem egzamin aktuarialny

W 2014 roku weszła w życie ustawa o deregulacji zawodów, wśród których znalazł się również aktuariusz. Zgodnie z jej treścią kandydat może uzyskać zwolnienie z egzaminu, pod warunkiem że ukończy uznane przez Komisję Egzaminacyjną dla Aktuariuszy studia wyższe. W praktyce jednak część pracodawców uznaje dokument potwierdzający zaliczenie egzaminu za atut, który może zwiększyć szansę na uzyskanie wymarzonej posady.

Przedmiotowa sesja egzaminacyjna obejmuje 10 testów, dotyczących takich bloków tematycznych, jak:

 • ekonomia i matematyka finansowa,

 • modelowanie,

 • rachunkowość i sprawozdawczość finansowa w zakładzie ubezpieczeń,

 • zarządzanie ryzykiem aktuarialnym,

 • prawo ubezpieczeniowe.

Poza opisanymi powyżej wymaganiami formalnymi warto, aby kandydat na aktuariusza znał języki programowania. W swojej codziennej pracy aktuariusze wykorzystują bowiem język SQL (Structured Query Language) wykorzystywany do obsługi systemów baz danych oraz VBA (Visual Basic for Apllications), służący głównie do optymalizacji i aktualizacji pracy w arkuszach kalkulacyjnych.

Zarobki aktuariusza

Aktuariusz to stanowisko dla ludzi odpowiedzialnych, wyróżniających się wybitnymi zdolnościami analitycznymi i szeroką wiedzą w zakresie matematyki finansowej. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto na tym stanowisku wynosi 7 710 zł. Co druga osoba pracująca w zawodzie aktuariusza może liczyć na zarobki w wysokości od 6 380 zł do nawet 10 230 zł brutto miesięcznie.

Warto podkreślić, że zgodnie z wynikami badań umieszczonymi na stronie wynagrodzenia.pl 25% przedstawicieli tego elitarnego zawodu z największym doświadczeniem i umiejętnościami może liczyć na miesięczną pensję w wysokości powyżej 10 230  brutto.
Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest nie tylko od długości stażu, ale i miejsca zatrudnienia. Na najwyższe pensje mogą liczyć najlepsi specjaliści, zatrudnieni przez zagraniczne korporacje finansowe.

Duży wpływ na wysokość zarobków będą miały też Twoje szczególne osiągnięcia. Dzięki Twoim działaniom przedsiębiorstwo uniknęło poważnych strat finansowych? Pracodawca może Cię wynagrodzić za włożony wysiłek dodatkową premią. Warto podkreślić, że od efektów pracy aktuariusza zależy często kierunek polityki danego przedsiębiorstwa, a ten z kolei ma realny wpływ na sytuację materialną jednostki.

Aktuariusze z dużym doświadczeniem zawodowym mogą się starać o posadę głównego aktuariusza, czyli osoby nadzorującej pracę całego zespołu aktuariuszy.

Wśród oferowanych przez pracodawców korzyści pozapłacowych należą często możliwość pracy zdalnej, ubezpieczenie na życie oraz prywatna opieka medyczna dla pracowników firmy.

Perspektywy rozwoju

Możliwości zatrudnienia dla specjalistów ds. aktuarialnych są bardzo szerokie. W branży ubezpieczeniowej, która nierozerwalnie związana jest z obecnością aktuariuszy, przedstawiciele tego zawodu zajmują się obliczaniem rezerw ubezpieczeniowych czy redagowaniem opinii dotyczących sprawozdań rocznych z zakresu ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Profesjonaliści mają szansę objąć wspomniane wyżej stanowisko głównego aktuariusza, które wiąże się nie tylko z większą odpowiedzialnością, ale i wyższymi zarobkami. Część osób pracujących w tym zawodzie może zostać powołana na członka zarządu przedsiębiorstwa.

Jako aktuariusz możesz też szukać zatrudnienia poza branżą ubezpieczeniową. Twoje usługi będą przydatne we wszystkich instytucjach, które dokonują oceny ryzyka finansowego. Wśród nich znajdą się więc banki, firmy inwestycyjne, przedsiębiorstwa audytorskie i doradcze czy jednostki, które zajmują się zarządzaniem planami emerytalnymi. W tych ostatnich do głównych zadań aktuariuszy należy określenie wysokości składki na podstawie oszacowania wieloletnich kosztów takich planów.

Aktuariusze zatrudnieni w prywatnych przedsiębiorstwach mają często realny wpływ na podejmowane przez zarząd decyzje strategiczne. Natomiast przedstawiciele zawodu wybierający pracę na własny rachunek zazwyczaj zajmują się usługami doradczymi i konsultacyjnymi w zakresie analizy aktuarialnej. W tym ostatnim przypadku trzeba jednak pamiętać, że samozatrudnienie wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów dotyczących kwestii podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ryzyko jest nieodłącznym towarzyszem niemal każdej dziedziny życia. Specjaliści, którzy zajmują się jego szacowaniem, muszą stale podnosić swoje kwalifikacje i dbać o doskonalenie umiejętności. Chociaż droga do zawodu nie jest łatwa, a praca na tym stanowisku wymaga determinacji i samodyscypliny, osoby, które zdecydują się na podążanie tą ścieżką, mogą liczyć na stosunkowo wysokie zarobki. Dobrą wiadomością dla kandydatów na aktuariuszy jest też to, że zdobyte w Polsce uprawnienia uznawane są w pozostałych krajach Unii Europejskiej.

Dane dotyczące wynagrodzeń odzwierciedlają dane dostępne na podanych stronach internetowych w trakcie pisania tego artykułu. Wysokość wynagrodzeń może różnić się w zależności od podmiotu zatrudniającego oraz doświadczenia, poziomu wykształcenia i miejsca zamieszkania kandydatów.

Odkryj więcej artykułów

 • Jak kształtują się średnie zarobki w krajach UE
 • Ile zarabia masażysta?
 • Inżynier sprzedaży – zarobki w branży i opis stanowiska
 • Ile zarabia optyk?
 • Ile zarabia pielęgniarka?
 • Ile zarabia grabarz?
 • Zarobki funkcjonariuszy w ABW
 • Premia świąteczna - jakie są zasady wypłacania
 • Luksemburg – zarobki, pozwolenia na pracę
 • Ile zarabia psycholog i jak zacząć karierę w tym zawodzie?
 • Ile zarabia inżynier ds. jakości?
 • Źle naliczone wynagrodzenie