Inspektor nadzoru budowlanego – zarobki

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 1 sierpnia 2022

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Za nadzór i kontrolę procesów budowy, rozbiórki oraz prawidłowego użytkowania obiektów odpowiedzialny jest inspektor nadzoru budowlanego. Zarobki są z pewnością dla Ciebie bardzo istotną kwestią, jeśli w przyszłości chcesz pracować w tym zawodzie. W naszym artykule znajdziesz informacje o wynagrodzeniach specjalistów pracujących zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Ile zarabia inspektor nadzoru budowlanego?

Średnie miesięczne wynagrodzenie na tym stanowisku w Polsce wynosi 4177 brutto. W zależności od zatrudniającej firmy oraz jej lokalizacji wysokość wynagrodzenia może się różnić. Wpływ na poziom pensji ma także doświadczenie i umiejętności pracownika.

Wynagrodzenie w zależności od lokalizacji przedsiębiorstwa

W niektórych regionach inspektor nadzoru budowlanego zarabia więcej niż wynosi średnie wynagrodzenie w skali całego kraju. Jednym z nich jest Gdańsk, gdzie średnia wynosi 5623 zł. W Warszawie jest podobnie. Tam specjaliści z tej dziedziny otrzymują średnią pensję w wysokości 5016 zł.

Poniżej średniej zarabiają inspektorzy z województw takich jak: lubuskie, wielkopolskie, lubelskie, śląskie oraz małopolskie (stan wynagrodzeń na 30 czerwca 2022 r.).

Inspektorzy nadzoru budowlanego w innych krajach

Na większe pensje mogą liczyć pracownicy za granicą. W Stanach Zjednoczonych inspektorzy zarabiają mniej więcej 83 387 $ rocznie, co daje kwotę 6949 $ miesięcznie. W przeliczeniu ich wynagrodzenie wynosi około 31 000 zł.

W Niemczech pensje to średnio 62 425  rocznie, czyli 5202  miesięcznie, a więc ponad 24 000 zł.

Podobna pensja jest oferowana inspektorom nadzoru budowlanego w Kanadzie. Otrzymują oni około 74 189 CAD rocznie, czyli 6182 CAD miesięcznie. Przeliczając na polską walutę, ich średnie miesięczne wynagrodzenie wynosi trochę ponad 21 000 zł.

Nieco mniejszą kwotę otrzymują specjaliści w Wielkiej Brytanii. Zarabiają rocznie około 36 412 £, a więc 3034 £ miesięcznie. W przeliczeniu będzie to mniej więcej 16 500 zł (stan wynagrodzeń na 30 czerwca 2022 r.).

Zapotrzebowanie na pracowników w Polsce

Aktualna sytuacja dotycząca inspektorów nadzoru budowlanego w Polsce prezentuje się stabilnie. W każdym województwie istnieje równowaga popytu i podaży, co oznacza, że liczba ofert pracy jest zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w tym zawodzie.

Analizując jednak bardziej szczegółowe dane dotyczące powiatów, na niektórych obszarach można zaobserwować deficyt poszukujących pracy. Dotyczy to głównie niektórych regionów w województwach zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, lubelskim, podkarpackim, śląskim czy dolnośląskim.

Rodzaje inspektorów nadzoru budowlanego

Inspektor nadzoru to urząd przypisany do jednostek administracji krajowej. Z tego względu wyróżnia się inspektora powiatowego, wojewódzkiego oraz głównego. Można także spotkać specjalistów niepowiązanych z administracją, którzy zajmują się kontrolą robót budowlanych w imieniu inwestora. To stanowisko wymaga jednak posiadania konkretnych uprawnień budowlanych, co nie jest wymogiem w przypadku inspektorów administracyjnych.

1. Inspektor powiatowy

Jest to organ pierwszej instancji we wszystkich sprawach z zakresu nadzoru budowlanego, oprócz tych zastrzeżonych dla innych jednostek, podlegający staroście i przez niego powoływany. Jego kompetencje obejmują:

  • kontrolowanie budowy;

  • wydawanie pozwolenia na budowę i użytkowanie obiektu;

  • podejmowanie decyzji o usunięciu nieprawidłowości;

  • kontrolowanie stanu budynków w trakcie ich użytkowania;

  • wydawanie postanowienia o wymierzeniu kary;

  • tworzenie nakazów dotyczących rozbiórki obiektu, opróżnienia go lub wyłączenia z użytkowania, a także zastosowania środków zabezpieczających i usuwania uszkodzeń.

2. Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego

W stosunku do inspektora powiatowego jest organem wyższego stopnia oraz instytucją pierwszej instancji w sprawach obiektów i robót budowlanych, które:

  • znajdują się na terenie pasa technicznego, portów, morskich przystani i wód wewnętrznych, morza terytorialnego, wyłącznej strefy ekonomicznej oraz innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego;

  • są usytuowane na obszarze kolejowym oraz lotnisk wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, znajdującymi się na terenach zamkniętych.

Zakres wpływu inspektora wojewódzkiego obejmuje także publiczne drogi krajowe i wojewódzkie wraz z podmiotami służącymi do ich utrzymania i transportu drogowego, a także sieciami uzbrojenia terenu, znajdującymi się w granicach pasa drogowego. Inspektor wojewódzki zajmuje się także sprawami hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych melioracji podstawowych oraz obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych.

Kontrolę nad jego działaniami sprawuje wojewoda, którego zadaniem jest także powołanie inspektora wojewódzkiego po otrzymaniu zgody od głównego inspektora nadzoru budowlanego.

3. Główny inspektor

Jest to organ centralny administracji rządowej, który wykonuje zadania określone w przepisach Prawa budowlanego i Ustawy o wyrobach budowlanych przy pomocy Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Głównymi obowiązkami inspektora są kontrola działania jednostek administracji architektoniczno-budowlanej, badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych oraz współpraca z organami kontroli państwowej.

Główny inspektor nadzoru budowlanego podlega ministrowi właściwemu ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, na którego wniosek jest on powoływany przez Prezesa Rady Ministrów.

Sposobów na zostanie inspektorem nadzoru budowlanego jest wiele. Znaczna część osób na tych stanowiskach zaczynała swoją karierę jako pracownik budowlany lub rzemieślnik. Do objęcia tej posady przydatne jest również doświadczenie zdobyte w trakcie pracy jako kierownik budowy lub rzeczoznawca. Aby zdobyć odpowiednie umiejętności, najlepszym rozwiązaniem jest ukończenie specjalistycznego kursu z zakresu budownictwa i bezpieczeństwa. Można także zdecydować się na studia budowlane i po kilkuletnich praktykach pod okiem doświadczonego inspektora awansować na to stanowisko.

Praca na budowie i dbanie o bezpieczeństwo odbywających się czynności jest niezwykle trudnym zadaniem, z czym musi liczyć się każdy przyszły inspektor nadzoru budowlanego. Zarobki powinny więc być adekwatne do poziomu spoczywającej na nim odpowiedzialności. Mamy nadzieję, że nasz artykuł w klarowny sposób przedstawił Ci wynagrodzenia osób na tym stanowisku zarówno w Polsce, jak i w innych krajach.

Dane dotyczące wynagrodzeń odzwierciedlają dane dostępne na podanych stronach internetowych w trakcie pisania tego artykułu. Wysokość wynagrodzeń może różnić się w zależności od podmiotu zatrudniającego oraz doświadczenia, poziomu wykształcenia i miejsca zamieszkania kandydatów.

Odkryj więcej artykułów