Ile zarabia rachmistrz terenowy?

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 14 grudnia 2021

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

To ile zarabia rachmistrz terenowy, jest uzależnione od ilości czasu, jaki poświęci na wykonanie pracy. Kandydat na to stanowisko musi nie tylko spełniać szereg wymagań, ale powinien być też osobą godną zaufania i łatwo nawiązującą kontakty z innymi ludźmi. Praca na stanowisku rachmistrza terenowego wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, pełni on bowiem funkcję funkcjonariusza publicznego.
W tym artykule skupimy się na tym, na jakie wynagrodzenie może liczyć rachmistrz terenowy oraz jak wygląda jego praca. Podpowiemy także, jakie niezbędne wymagania musi spełniać i jak często odbywają się nabory na stanowisko rachmistrza.

Kim jest rachmistrz terenowy?

Co 10 lat w Polsce przeprowadzany jest Narodowy Spis Powszechny oraz Spis Rolny ludności wiejskiej związanej z rolnictwem. W trakcie tych spisów zostają powołani rachmistrzowie, których głównym zadaniem jest zbieranie bezpośredniego wywiadu z badanymi.
Praca rachmistrza terenowego polega na przeprowadzeniu wywiadu w miejscu zamieszkania obywatela i zebraniu dla Głównego Urzędu Statystycznego danych niezbędnych do sprawnego funkcjonowania państwa. Rachmistrz podczas wizyty przeprowadza ankietę umożliwiającą wzięcie udziału w spisie, a następnie zebrane dane wprowadza do systemu zgodnie z kluczem formularzowym. Rachmistrzowi terenowemu przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

Ile zarabia rachmistrz terenowy

Starając się o posadę rachmistrza, należy liczyć się z tym, że jest to forma pracy dodatkowej, gdyż spis na ogół odbywa się co 10 lat. Jest to dobra alternatywa dla osób szukających dodatkowego zarobku lub dla tych, które poszukują swojej pierwszej pracy, nie mając doświadczenia zawodowego. Rachmistrzowie pracują w oparciu o umowę zlecenia, dzięki czemu mogą być jednocześnie zatrudnieni u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę.
Stawka dla rachmistrza terenowego jest taka sama na terenie całej Polski, niezależnie od wielkości regionu, doświadczenia zawodowego kandydata i jego wykształcenia. Zarówno rachmistrz terenowy, jak i przeprowadzający wywiad telefoniczny musi liczyć się z tą samą stawką.
Zarobki rachmistrzów w Narodowym Spisie Powszechnym 2021 reguluje Ustawa o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań.

„Wynagrodzenie rachmistrza spisowego, o którym mowa w art. 17b ust. 1 pkt 2, ustala się, bez względu na metodę przeprowadzania przez niego wywiadów z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym, jako iloczyn stawki w wysokości 6 zł brutto i liczby przeprowadzonych wywiadów bezpośrednich albo wywiadów telefonicznych z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym, skutkujących prawidłowym spisaniem tych osób”.

Początkowo zakładano, że rachmistrzowie prowadzący spis za pośrednictwem rozmowy telefonicznej otrzymają stawkę niższą o 3 zł brutto, jednak ostatecznie zrezygnowano z tego pomysłu i ustalono jednakową stawkę 6 zł brutto dla wszystkich.

Ile może zarobić rachmistrz w ciągu jednego dnia?

Średni czas przeprowadzenia wywiadu w miejscu zamieszkania osoby ankietowanej wynosi około 10 minut. Zakładając, że rachmistrz jest w stanie w ciągu godziny odwiedzić 5 osób, w tym czasie może zarobić 30 zł brutto, co daje aż 11,70 zł brutto więcej w porównaniu do minimalnej stawki godzinowej obowiązującej w 2021 roku.
Jednak to, ile zarobi rachmistrz terenowy, zależy od ilości czasu poświęconego na bezpośrednie wywiady z obywatelami oraz od zapotrzebowania w danej gminie. Spora liczba osób w Spisie Powszechnym 2021 skorzystała z możliwości dokonania spisu za pośrednictwem Internetu i nie potrzebowała pomocy rachmistrza.

Rachmistrz telefoniczny

W zdecydowanie lepszej sytuacji znajdują się rachmistrzowie, którzy przeprowadzają wywiady za pośrednictwem rozmowy telefonicznej. Jest to forma pracy zdalnej, dzięki której nie muszą tracić czasu na dojazdy i są w stanie w ciągu godziny przeprowadzić o co najmniej 2 ankiety więcej w porównaniu do osób pracujących w terenie, co wiąże się z większym zarobkiem.
Jeżeli rachmistrz przeprowadzający wywiad telefoniczny w ciągu godziny sporządzi 7 ankiet, zarobi 42 zł brutto, co daje 12 zł brutto więcej od rachmistrza pracującego w terenie.

Zarobki rachmistrza podczas Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Inaczej kształtowały się zarobki rachmistrzów podczas Spisu Rolnego w 2020 roku. Ich wynagrodzenie, również regulowane ustawowo, zostało ustalone w następujący sposób:

 • iloczyn 37 zł brutto i liczby zakończonych w pełni bezpośrednich wywiadów z użytkownikami gospodarstw rolnych – dotyczy tylko rachmistrzów terenowych,

 • iloczyn 20 zł brutto i liczby zakończonych w pełni wywiadów telefonicznych z użytkownikami gospodarstw rolnych.

Jak widać, w przypadku Spisu Rolnego rachmistrz może zarobić o wiele więcej. Jeżeli w ciągu godziny przeprowadzi 3 wywiady w terenie, jego wynagrodzenie wyniesie 111 zł brutto. Zakładając, że rachmistrz terenowy będzie pracował przez 8 godzin dziennie i przeprowadzi spis w 24 gospodarstwach, w ciągu jednego dnia będzie w stanie zarobić 888 zł brutto.

Wynagrodzenie rachmistrza w poprzednich latach

W 2011 roku odbył się Spis Powszechny, podczas którego rachmistrzowie mogli liczyć na wynagrodzenie rzędu:

 • 3 zł brutto za poprawnie wypełniony formularz spisowy w badaniu pełnym,

 • 10 zł brutto za poprawnie wypełniony formularz spisowy w badaniu reprezentacyjnym.

Z kolei podczas Spisu Rolnego w 2010 roku zarobki rachmistrzów wyglądały następująco:

 • 35 zł brutto za poprawnie wypełniony formularz spisowy,

 • 25 zł brutto za poprawnie wypełniony formularz w badaniu metod produkcji rolnej.

Nie wiadomo, w jaki sposób będzie wyglądać wynagrodzenie rachmistrzów w kolejnych spisach, ponieważ ponownie zostanie ono uregulowane odpowiednią ustawą.

Kto może zostać rachmistrzem terenowym?

Przed przystąpieniem do naboru upewnij się, że spełniasz poniższe warunki, które umożliwią Ci objęcie tej funkcji. Kandydat na rachmistrza musi:

 • mieć ukończone 18 lat;

 • mieszkać, pracować lub pobierać naukę na terenie gminy, w której będzie dokonywać spisu;

 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie;

 • cieszyć się nienaganną opinią;

 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie;

 • być osobą niekaraną, bez prawomocnych wyroków sądowych za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 • posiadać zdolność obsługi urządzeń elektronicznych i prawo jazdy kategorii B;

 • wykazywać się odpowiednią sprawnością fizyczną;

 • być osobą komunikatywną i posiadać umiejętności interpersonalne.

Kandydat na stanowisko rachmistrza w spisie rolnym powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu rolnictwa – mile widziani są studenci uczelni rolniczych, geodezyjnych i ekonomicznych.
Osoby nie będące obywatelami Polski również mogą wziąć udział w naborze, o ile pochodzą z kraju członkowskiego Unii Europejskiej i doskonale posługują się językiem polskim w mowie i piśmie.

Dodatkowe cechy, które powinny wyróżniać rachmistrza

Poza wyżej wymienionymi warunkami kandydat winien mieć także umiejętności interpersonalne, które są niezbędne do pracy na tym stanowisku. Z pomocy rachmistrzów najczęściej korzystają osoby starsze, które nie mają dostępu do Internetu, dlatego idealnym rachmistrzem będzie osoba, która spokojnie odpowie na wszystkie pytania ankietowanych. Rachmistrza powinny cechować asertywność, cierpliwość, miłe uosobienie i opanowanie podczas rozmowy z osobą ankietowaną. Musi też umiejętnie organizować własną pracę i działać samodzielnie.

Wymagane dokumenty

Nabór na stanowisko rachmistrza ogłaszany jest zazwyczaj kilka miesięcy przed rozpoczęciem spisu. Za jego organizację odpowiedzialni są przedstawiciele urzędów gmin. Informacje na temat rozpoczęcia naboru najłatwiej znaleźć na stronie internetowej gminy.
Przystępując do naboru, w pierwszej kolejności należy wypełnić formularz, który zawiera następujące dane:

 • imię (imiona) i nazwisko,

 • datę urodzenia,

 • adres zamieszkania,

 • numer telefonu,

 • adres e-mail,

oraz oświadczenia:

 • o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe,

 • o posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia,

 • o znajomości języka polskiego w mowie i piśmie,

 • o świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Przygotowane dokumenty można złożyć osobiście w siedzibie gminy lub:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając dokumenty na skrzynkę mejlową urzędu wskazaną w ogłoszeniu;

 • poprzez platformę ePUAP;

 • poprzez przesłanie dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego – Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

Szkolenie na rachmistrza

Kandydaci, którzy w terminie dostarczą wymagane dokumenty, muszą przejść obowiązkowe szkolenie zdalne, zakończone egzaminem testowym. Szkolenie składa się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej.
Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 • statystyka publiczna, w tym tajemnica statystyczna;

 • zakres podmiotowy i przedmiotowy spisu;

 • sposoby wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z obywatelem;

 • obsługa urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu;

 • sposoby przeprowadzania rozmów w obywatelami.

Kandydaci, którzy zdobędą minimum 60% poprawnych odpowiedzi na egzaminie, zostają wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rachmistrza. Jednak zaliczenie testu nie gwarantuje zdobycia posady. Największą szansę na pracę mają osoby, które uzyskają najlepsze wyniki. O kolejności na liście decyduje liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy oraz czas, w jakim został napisany test, w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów. Pozostali kandydaci zostają wpisani na listę rezerwową, gdyż każda gmina ma ograniczoną pulę miejsc.
Po powołaniu na rachmistrza następuje podpisanie umowy zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego oraz złożenie ślubowania:
„Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich”.

Rachmistrz zobowiązany jest do dochowania tajemnicy statystycznej, a jej złamanie grozi karą do 5 lat pozbawienia wolności. Podczas wykonywania czynności spisowych ma obowiązek posługiwania się identyfikatorem zawierającym jego zdjęcie, imię i nazwisko, pieczęć urzędu statystycznego oraz pieczątkę imienną i podpis dyrektora urzędu statystycznego, który wydał identyfikator.

Główne zadania rachmistrza terenowego:

 • Bezpośrednie prowadzenie wywiadów z obywatelami, najczęściej w miejscu ich zamieszkania, korzystając ze specjalnego urządzenia mobilnego;

 • gromadzenie danych zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;

 • przejmowanie zadań innych rachmistrzów w razie ich niedyspozycji.

Warto wspomnieć, że rachmistrz powinien działać według ściśle określonych zasad i nie może wychodzić poza zakres swoich obowiązków. Przeprowadzając wywiad, nie może modyfikować pytań zamieszczonych w ankiecie ani sugerować odpowiedzi osobie ankietowanej.

Dane dotyczące wynagrodzeń odzwierciedlają dane dostępne na podanych stronach internetowych w trakcie pisania tego artykułu. Wysokość wynagrodzeń może różnić się w zależności od podmiotu zatrudniającego oraz doświadczenia, poziomu wykształcenia i miejsca zamieszkania kandydatów.

Odkryj więcej artykułów