Ile zarabia celnik?

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 26 listopada 2021

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Funkcjonariusz celno-skarbowy, potocznie zwany celnikiem, pełni służbę na bardzo odpowiedzialnym stanowisku. Osoby, które decydują się na pracę w Służbie Celnej, mogą liczyć na atrakcyjne zarobki adekwatne do stażu pracy, stopnia służbowego i kategorii stanowiska. Celnik oprócz podstawowego wynagrodzenia otrzymuje dodatki do pensji, czyli tak zwane dodatki do uposażenia.

W tym artykule skupimy się na tym, ile zarabiają celnicy i jak kształtują się ich wynagrodzenia ze względu na stopień służbowy oraz na jakie dodatki finansowe mogą liczyć. Sprawdzimy, jak zostać funkcjonariuszem Służby Celno-Skarbowej, jakie wymagania należy spełniać oraz co wchodzi w zakres jego obowiązków.

Ile zarabia celnik?

Myśląc o karierze zawodowej w Służbie Celnej, dobrze jest sprawdzić, jakich zarobków można się spodziewać. Celnicy to funkcjonariusze mundurowi, którzy podlegają pod Ministerstwo Finansów. Ich pensja, podobnie jak zarobki żołnierzy i policjantów, jest regulowana w Ustawie Budżetowej.

Sprawdź, jak aktualnie kształtują się zarobki celników wszystkie wynagrodzenia podane w tym artykule to kwoty brutto.

Aktualnie obowiązująca kwota bazowa dla funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej, wynikająca z Ustawy Budżetowej na rok 2021, wynosi 1803,16 zł. Na ostateczne wynagrodzenie mają wpływ dodatki do uposażenia.

Według danych ze stycznia 2021 roku średnie miesięczne wynagrodzenie na stanowisku funkcjonariusza celnego to 6130 zł. Zarobki różnią się ze względu na przynależność do danego korpusu i stanowisko służbowe.

W Służbie Celnej możemy wyróżnić:

 1. Korpus szeregowych Służby Celnej: aplikant celny, starszy aplikant celny

 2. Korpus podoficerów Służby Celnej: młodszy rewident celny, rewident celny, starszy rewident celny, młodszy rachmistrz celny, rachmistrz celny, starszy rachmistrz celny

 3. Korpus aspirantów Służby Celnej: młodszy aspirant celny, aspirant celny, starszy aspirant celny

 4. Korpus oficerów młodszych Służby Celnej: podkomisarz celny, komisarz celny, nadkomisarz celny

 5. Korpus oficerów starszych Służby Celnej: podinspektor celny, młodszy inspektor celny, inspektor celny

 6. Korpus generałów Służby Celnej: nadinspektor celny, generał Służby Celnej

Przykładowe wynagrodzenia celników z podziałem na korpusy i pełnione funkcje

Mnożniki kwoty bazowej, na podstawie których przedstawiamy poniższe wynagrodzenia, zostały ustalone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Korpus szeregowych

Funkcjonariusze służby celnej, którzy mają najniższe stopnie służbowe, zarabiają o wiele mniej w porównaniu z celnikami z kilkunastoletnim stażem pracy. Aplikant celny może liczyć na miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2255 zł, z kolei starszy aplikant celny otrzyma pensję w kwocie 2304 zł.

Korpus podoficerów

Celnik, który odbędzie co najmniej rok służby jako starszy aplikant celny, może się spodziewać powołania na stanowisko młodszego rewidenta celnego. Następstwem awansu będzie wyższe wynagrodzenie w kwocie 2353 zł. Starszy rachmistrz celny, który pełni najwyższe stanowisko w korpusie podoficerów, zarabia 2593 zł brutto.

Korpus aspirantów

Do tego korpusu należą funkcjonariusze, którzy mają za sobą co najmniej kilkuletni staż pracy w Służbie Celnej. Najniższy stopniem młodszy aspirant celny, miesięcznie osiąga zarobek równy 2643 zł, a starszy aspirant celny 2738 zł.

Korpus oficerów młodszych

W tym korpusie pensje celników kształtują się w następujący sposób: podkomisarz celny może liczyć na wynagrodzenie rzędu 2835 zł miesięcznie, komisarz celny 2883 zł, a nadkomisarz celny, który pełni najwyższą funkcję otrzymuje miesięcznie 2930 zł.

Korpus oficerów starszych

Wynagrodzenia oficerów starszych, podobnie jak w przypadku innych korpusów, mają tendencję wzrostową w związku z pełnioną funkcją i stażem pracy. Podinspektor celny miesięcznie otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 3026 zł, młodszy inspektor celny 3075 zł, z kolei inspektor celny 3123 zł.

Korpus generałów

Generałowie, czyli najwyżej podstawiona grupa funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, pełnią najbardziej odpowiedzialne funkcje i w związku z tym zarabiają najwięcej. Oto jak wyglądają wynagrodzenia w korpusie generałów: nadinspektor celny zarabia 3218 zł, a generał Służby Celnej 3411 zł. Jak widać, jest to aż o 1156 zł brutto więcej od wynagrodzenia funkcjonariusza celnego, który ma najniższy stopień służbowy.

Dodatki do uposażenia

Jak wspomnieliśmy wcześniej, na ostateczną kwotę wynagrodzenia ma wpływ kwota bazowa oraz dodatki do uposażenia, w skład których wchodzą:

Dodatek funkcyjny na stanowiskach kierowniczych

Przyznawany funkcjonariuszom na stanowiskach kierowniczych. Jego wysokość jest ustalana z uwzględnieniem liczby funkcjonariuszy, którzy pełnią służbę w danej jednostce oraz zakresu odpowiedzialności na zajmowanym stanowisku kierowniczym. Dodatek funkcyjny wylicza się na podstawie mnożników kwoty bazowej, które zostały określone w rozporządzeniu.

Dodatek uzasadniony szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami i umiejętnościami

Ten dodatek przysługuje funkcjonariuszom celnym, którzy sprawują opiekę nad psem wykorzystywanym w służbie. Jego wysokość ustala się z zastosowaniem mnożnika kwoty bazowej w wysokości 0,203.

Dodatek za wykonywanie czynności w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych u zobowiązanego

Stanowi 50% wartości uposażenia zasadniczego, a to, czy przysługuje celnikowi, jest weryfikowane co 3 miesiące.

Dodatek za pracę świadczoną w nocy

Jak sama nazwa wskazuje, przysługuje funkcjonariuszom celnym, którzy pełnią służbę w porze nocnej. Zgodnie z rozporządzeniem dodatek jest ustalany:

W kwocie 20% godzinowej stawki uposażenia zasadniczego, stanowiącej iloraz miesięcznego uposażenia zasadniczego funkcjonariusza i liczby godzin służby w danym miesiącu, jednak nie niższej niż w kwocie 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

Dodatek specjalny

Taki dodatek przysługuje celnikowi, który wykonuje zadania o wysokim stopniu odpowiedzialności i ryzyka. Obowiązuje na czas pełnienia tego zadania.

Nagroda jubileuszowa

Kolejnym dodatkiem, który otrzymują celnicy, jest nagroda jubileuszowa. Pierwsza zostaje przyznawana po 20 latach służby i jej wartość wynosi 75% miesięcznego uposażenia. Kolejne nagrody są wypłacane co 5 lat. Po 45 latach służby funkcjonariusze celni mogą liczyć na nagrodę jubileuszową w wysokości 400% kwoty miesięcznego uposażenia.

Funkcjonariusze celni otrzymują trzynastą pensję i dodatki za długoletnią służbę. Ponadto ze względu na obowiązującą Ustawę z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin celnikom przysługuje emerytura na specjalnych prawach.

Na czym polega praca celników?

Głównym zadaniem celników jest zapobieganie wywożeniu z terenu kraju i wwożeniu na jego teren nielegalnych towarów poprzez przeprowadzanie kontroli. Zajmują się także weryfikacją dokumentacji celnej, nadawaniem towarom przeznaczenia celnego, wykrywaniem i zwalczaniem wykroczeń skarbowych oraz poborem należności celnych, opłaty paliwowej i podatku akcyzowego. Mają prawo kontrolować obiekty, w których świadczone są usługi związane z hazardem, pod kątem odpowiednich zezwoleń i koncesji. Ściśle współpracują z Krajowym Centrum Informacji Kryminalnej oraz organami innych państw.

Jak zostać celnikiem?

Każdy kandydat myślący o karierze zawodowej w Służbie Celnej powinien spełnić ściśle określone wymagania. Zgodnie z Ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej, o posadę celnika może ubiegać się osoba:

 • będąca obywatelem polskim,

 • korzystająca z pełni praw publicznych,

 • która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,

 • ciesząca się nieposzlakowaną opinią,

 • której stan zdrowia pozwala na pełnienie służby na określonym stanowisku.

Nabór na celnika

Aby zostać celnikiem, musisz zgłosić swoją kandydaturę w naborze, który zostaje ogłoszony na stronach internetowych Izb Administracji Skarbowej. Nabór składa się z 4 etapów:

Etap I złożenie dokumentów i pisemnego podania o przyjęcie do służby

Wymagane dokumenty to między innymi: kwestionariusz osobowy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe, kopie świadectw pracy. Po złożeniu kompletu dokumentów następuje ich weryfikacja pod kątem poprawności. Jeśli w Twoim podaniu będzie brakować któregoś z wymaganych dokumentów lub złożysz je po terminie, nie zostanie ono rozpatrzone.

Etap II testy

Kandydat, który przejdzie do tego etapu, musi być przygotowany na trzy testy:

 • Test wiedzy obejmujący między innymi zagadnienia z zakresu organizacji i funkcjonowania administracji publicznej.

 • Test sprawności fizycznej mogą do niego przystąpić tylko ci kandydaci, którzy zdali test wiedzy. Warunkiem wzięcia udziału w teście jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych.

 • Test psychologiczny przystępują do niego kandydaci, którzy zaliczyli test sprawności fizycznej. Pozytywny wynik pozwala na wzięcie udziału w rozmowie kwalifikacyjnej.

Etap III rozmowa kwalifikacyjna

Podczas tego etapu osoby odpowiedzialne za rekrutację oceniają zdolność kandydata do pełnienia służby. Poruszane są takie tematy, jak gotowość do podjęcia pracy w systemie zmianowym, gotowość do nauki oraz etyka zawodowa.

Etap VI sprawdzanie poprawności danych

Na tym etapie zostaje sprawdzona poprawność danych, które kandydat przedstawił w kwestionariuszu osobowym. Dane są sprawdzane w ewidencjach, rejestrach i kartotekach.
Kandydat, który zostanie zakwalifikowany do pracy, będzie musiał odbyć dwuletnią służbę przygotowawczą, poprzedzoną szkoleniem praktycznym i egzaminem.

Zalety i wady pracy w Służbie Celnej

Jak każdy zawód, tak i praca na stanowisku celnika ma swoje negatywne i pozytywne strony.

Zalety:

 • Dobre zarobki uzależnione od stażu pracy

 • Możliwość szybkiego awansu

 • Zróżnicowane obowiązki służbowe

 • Perspektywa stałej pracy

Wady:

 • Praca pod presją czasu

 • Konieczność pracy zmianowej, również w weekendy oraz święta

 • Duży stres związany z rodzajem wykonywanej pracy

 • Prawdopodobieństwo zagrożenia życia lub zdrowia

Dane dotyczące wynagrodzeń odzwierciedlają dane dostępne na podanych stronach internetowych w trakcie pisania tego artykułu. Wysokość wynagrodzeń może różnić się w zależności od podmiotu zatrudniającego oraz doświadczenia, poziomu wykształcenia i miejsca zamieszkania kandydatów.

Odkryj więcej artykułów