Zaangażowanie w pracę kluczem do sukcesu

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 6 czerwca 2022

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Pragniesz zbudować efektywnie wykonujący swoje obowiązki i zgrany zespół? Wzbudź u pracowników wysokie zaangażowanie w pracę. Właśnie ta cecha coraz częściej wskazywana jest jako jedna z ważniejszych dla sukcesu przedsiębiorstw. Poznanie tajników stojących za tworzeniem zespołu oddanego pracy pozwoli zwiększyć efektywność i poprawić jakość wykonywanych zadań, co przełoży się na lepsze wyniki firmy.

Motywacja u pracowników

Motywacja stanowi istotny element nie tylko satysfakcji z pracy, ale również zaangażowania. Jest ona definiowana na wiele sposobów; na przykład William Kahn zakładał, że jest przeciwieństwem wypalenia zawodowego, które negatywnie wpływa na osobiste zaangażowanie w pracę. W dwuczynnikowej teorii wyodrębniono z kolei dwa rodzaje elementów motywujących: wyższego rzędu i podstawowe.

Motywacja wewnętrzna

Motywacja wewnętrzna, inaczej zwana czynnikiem podstawowym lub czynnikiem higieny, jest bazowym elementem zapewniającym skuteczność procesu motywowania pracowników. Nie polega ona na dostarczaniu bodźców lub pobudzaniu do uzyskiwania wyników, lecz na ograniczaniu niezadowolenia.

Czynniki higieny obejmują:

 • warunki pracy (odpowiednia infrastruktura),

 • wynagrodzenie,

 • stosunki i relacje w środowisku pracy,

 • politykę firmy (zgodność własnych przekonań z kierunkiem rozwoju przedsiębiorstwa),

 • bezpieczeństwo i pewność pracy,

 • zajmowaną w hierarchii przedsiębiorstwa pozycję,

 • życie osobiste (wydarzenia lub stany rzutujące na samopoczucie w pracy).

Zaspokojenie czynników higieny nie gwarantuje pojawienia się satysfakcji z pracy, ale jest podstawą do wprowadzenia motywacji zewnętrznej.

Motywacja zewnętrzna

Motywacja zewnętrzna to czynniki wyższego rzędu, zwane również czynnikami motywacyjnymi. Ich obecność wpływa na zadowolenie i satysfakcję z pracy, jednak ich brak nie musi oznaczać wystąpienia niezadowolenia. Zgodnie z przywołaną teorią do czynników motywacyjnych zalicza się:

 • pracę samą w sobie (możliwość jej wykonywania),

 • możliwość awansu i rozwoju osobistego,

 • uznanie,

 • osiągnięcia,

 • odpowiedzialność.

Czym jest zaangażowanie?

Najczęściej przywoływana definicja zaangażowania zakłada, że jest to pozytywny, wyrażany w spełnieniu stan związany z pracą, który charakteryzuje się:

 • wigorem — wysokim poziomem energii podczas wykonywania pracy oraz odpornością w trakcie konfrontacji z wyzwaniami;

 • oddaniem — przekonaniem o znaczeniu i wartości pracy, doświadczaniem pozytywnych emocji podczas jej wykonywania;

 • zaabsorbowaniem — pełną koncentracją na wykonywanej pracy.

Rodzaje zaangażowania

Znając czynniki motywacyjne, można w różny sposób budować zaangażowanie wśród pracowników. U każdego będzie miało ono inną podstawę (motyw), ponieważ ludzie mają różne potrzeby i charaktery, dlatego odmienne bodźce mogą wywołać pożądany efekt.

1. Zaangażowanie afektywne

Ten rodzaj zaangażowania jest ściśle związany z pozytywnymi emocjami pracownika, gdy identyfikuje się on z normami i polityką firmy. Może to wpływać na efektywniejsze wypełnianie powierzonych obowiązków.

2. Zaangażowanie trwania

Pracownik jest zaangażowany, a przez to i przywiązany do firmy ze względu na oferowane przez nią bezpieczeństwo, na przykład zadowalające wynagrodzenie. Nie odejdzie on z pracy, ponieważ wiązałoby się to ze zbyt dużą stratą.

3. Zaangażowanie normatywne

Wynika z poczucia zobowiązania wobec przedsiębiorstwa. Odczuwający je podwładny uważa, że powinien pracować, jest wdzięczny i akceptuje normy ustalane przez pracodawcę.

Jak budować zaangażowanie u pracowników?

Poznanie teoretycznych podstaw budowania zaangażowania to dopiero początek. Aby skutecznie działać, należy przełożyć wiedzę na praktykę. Tworzenie odpowiednio zmotywowanych, oddanych pracy zespołów to zadanie realizowane przez wiele instytucji. Dzięki przeprowadzonym badaniom możliwe jest wyodrębnienie dziesięciu głównych czynników zwiększających zaangażowanie.

 1. Menedżerowie wyższego szczebla są szczerze zainteresowani dobrem pracowników.

 2. Pracownicy mają możliwość rozwoju umiejętności.

 3. Organizacja ma reputację odpowiedzialnej społecznie.

 4. Pracownicy mają wpływ na podejmowanie decyzji.

 5. Firma konsekwentnie troszczy się o klienta.

 6. Ustanowione są wysokie standardy osobiste.

 7. Pracownicy mają możliwości kariery i rozwoju.

 8. Zadania są ambitne i sprzyjają zdobywaniu nowych umiejętności.

 9. Pracownicy mają dobre relacje z przełożonymi.

 10. Organizacja wspiera myślenie innowacyjne.

Lista ta jest zbiorem sposobów na efektywne budowanie wśród pracowników zaangażowania, jednak największą uwagę zwraca się na punkty 4 i 10. Przełożony powinien dać swoim pracownikom możliwość dzielenia się pomysłami. Osoby, które czują, że mają realny wpływ na podejmowane decyzje, chętniej angażują się w pracę, identyfikują się z działaniami firmy.

Zadania dla lidera

Innym, równie ważnym bodźcem wpływającym na zaangażowanie i innowacyjność pracowników jest postać lidera. Wyodrębnia się aż 13 zachowań, które są wyznacznikami generowania lub wdrażania pomysłów. Zachowania te obejmują między innymi:

 • stymulowanie pracowników do aktywnego działania, monitorowanie i nagradzanie ich za osiągnięcia;

 • zapewnienie możliwości wdrażania innowacyjnych pomysłów;

 • tworzenie wspierającej i otwartej na dzielenie się wiedzą i pomysłami społeczności mającej wspólne cele;

 • dostarczanie pracownikom informacji zwrotnej;

 • delegowanie i przydzielanie obowiązków dostosowane do możliwości;

 • włączanie osób zatrudnionych w procesy decyzyjne.

Realia pracy osoby zaangażowanej

Zaangażowanie w pracę najłatwiej zauważyć poprzez obserwację pracownika — w jaki sposób pracuje i jak się zachowuje. Jednym z wyznaczników jest stałe doskonalenie umiejętności. Zaangażowany pracownik chce być coraz lepszy w tym, co robi, więc zgłębia wiedzę, podąża za nowinkami czy uczestniczy w szkoleniach. Pragnie pracować wydajniej, aby wciąż poprawiać osiągane wyniki.

Ponadto zawsze terminowo wypełnia swoje obowiązki, jak również wykonuje zadania przewyższające formalnie ustalony zakres — chce zrobić więcej niż zakładane minimum. Osoba zaangażowana identyfikuje się z firmą i pracuje na wspólne dobro, dlatego bierze aktywny udział w rozwoju przedsiębiorstwa. Jest także otwarta na dzielenie się swoją wiedzą z innymi. Chętnie uczestniczy w dyskusjach i mówi o swoich pomysłach — nie jest bierna. Okazuje zadowolenie, ma pozytywny stosunek do pracy i szanuje innych pracowników.

Czy warto dbać o poziom zaangażowania?

Jeśli planujesz zbudować zgrany i współpracujący zespół, koniecznie zadbaj o zaangażowanie w pracę jego członków. Bycie oddanym to nie chwilowy nastrój. To utrzymujący się stan, w którym zatrudniony podejmuje działania mające przynieść korzyści przedsiębiorstwu. Taka osoba czuje się częścią większej organizacji, identyfikuje się ze swoim zespołem i firmą. Zaangażowani pracownicy napędzają działalność, osiągają lepsze wyniki i są bardziej efektywni.

Odkryj więcej artykułów