Kursy z urzędu pracy – kompendium wiedzy

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 6 czerwca 2022

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Bez względu na to, czy dopiero wkraczasz na rynek pracy, czy poruszasz się po nim już od jakiegoś czasu, warto uzupełniać swoje umiejętności zawodowe. Nie zawsze trzeba płacić za szkolenia – w ramach różnych programów aktywizacyjnych organizowane są darmowe kursy z urzędu pracy. Aby wziąć w nich udział, należy spełnić kilka warunków, o których przeczytasz w naszym artykule. Zapraszamy do lektury!

Czym jest szkolenie aktywizacyjne?

Kursy z urzędu pracy mają na celu zdobycie oraz poszerzenie kompetencji zawodowych i innych umiejętności, zwiększających szansę na założenie własnej działalności gospodarczej, a także znalezienie lub utrzymanie dotychczasowej pracy zarobkowej. Szkolenia aktywizacyjne organizowane są w następujący sposób.

 1. Indywidualnie, czyli na wniosek bezrobotnego, który musi uzasadnić celowość kursu. Jeśli jest on współfinansowany przez Fundusz Pracy, to jego koszt nie może przekroczyć 300% przeciętnej pensji. Ogólne koszty przeszkolenia powinny być niższe niż dziesięciokrotność średniej płacy obliczanej na podstawie trzech lat.

 2. Dla określonej grupy bezrobotnych. Kurs poprzedzony jest rekrutacją uczestników, przeprowadzaną przez właściwy Powiatowy Urząd Pracy. Głównym kryterium wyboru kursantów jest ich zawód oraz rodzaj szkolenia.

 3. Poprzez bon szkoleniowy, który przysługuje wyłącznie bezrobotnym do 30. roku życia. Bon przyznaje starosta i stanowi on gwarancję skierowania osoby niepracującej na wskazany przez nią kurs oraz poniesienia kosztów związanych z projektem aktywizacyjnym (m.in. badań, zakwaterowania, dojazdu oraz samych szkoleń). Wartość pomocy nie może być większa niż 100% przeciętnego wynagrodzenia – w sytuacji przekroczenia tej wielkości, bezrobotny będzie musiał pokryć część kosztów niemieszczącą się w limicie.

Szkolenia realizowane są przez cały rok. W momencie, gdy interesant chce odbyć indywidualny kurs doszkalający, musi sprawdzić wiarygodność firmy instruktażowej w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych oraz zgłosić się do urzędu pracy.

Kursy zawodowe – grupa docelowa

Udział w kursach uzależniony jest od sytuacji zawodowej. Priorytetowo traktowane są osoby bezrobotne, poszukujące pracy oraz pracujące w wieku od 45. roku życia. Szczególne przesłanki to także:

 • brak właściwych kompetencji;

 • niewiedza, jak aktywnie poszukiwać zatrudnienie;

 • zmuszenie np. przez sytuację życiową do zmiany lub poszerzenia umiejętności;

 • utracenie zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

Każde zgłoszenie do uczestnictwa w szkoleniu rozpatrywane jest przez Powiatowy Urząd Pracy na podstawie indywidualnego planu działania. Pozytywna decyzja może zależeć także od prawdopodobieństwa podjęcia zatrudnienia czy innej pracy zarobkowej lub możliwości założenia firmy przez osobę niezatrudnioną.

Ile trwa szkolenie aktywizacyjne?

Sposób finansowania kursu to jeden z czynników określających czas jego trwania. Jeśli szkolenie organizuje starosta w ramach Funduszu Pracy, to realizowane jest ono przez nie mniej niż dwadzieścia pięć godzin zegarowych tygodniowo. Wyjątkiem są projekty aktywizujące, wobec których zastosowanie mają odrębne przepisy, zmniejszające liczbę godzin szkoleniowych. Standardowo kursanci nabywają nowe umiejętności przez okres od sześciu do maksymalnie dwunastu miesięcy, co regulują założenia programu nauczania danego zawodu. W szczególnych przypadkach czas ten może zostać wydłużony do dwudziestu czterech miesięcy.

Zalety kursów z urzędu

Skorzystanie z kursów organizowanych przez urząd pracy ma wiele korzyści. Należy do nich:

 1. Możliwość ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków, jeśli podczas szkolenia bezrobotny nie otrzymuje stypendium lub podejmie zatrudnienie albo założy własną działalność gospodarczą. Kursanta ubezpiecza wtedy firma szkoleniowa.

 2. Uzyskanie od starostwa zwrotu kosztów dojazdu, a w sytuacji odbywania szkolenia poza miejscem zamieszkania, również pokrycie wydatków poniesionych w związku z zakwaterowaniem oraz wyżywieniem.

 3. Otrzymanie stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych. Warunkiem przyznania świadczenia aktywizacyjnego jest rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz udział w szkoleniu wynoszącym minimum sto pięćdziesiąt godzin w miesiącu. W przypadku mniejszego wymiaru wysokość subwencji oblicza się proporcjonalnie, jednak nie może ona wynosić mniej niż 20% świadczenia dla niezatrudnionych.

 4. Przyznanie 20% zasiłku dla bezrobotnych w chwili odbywania szkolenia jako osoba bezrobotna oraz jednoczesnego podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub założenia własnego przedsiębiorstwa. Warto dodać, że od tego świadczenia nie odprowadza się składek ubezpieczenia społecznego, a jego wysokość jest niezależna od wymiaru kursu.

 5. Zachowanie prawa do stypendium w momencie choroby. Bezrobotny ma obowiązek udokumentowania niezdolności do pracy poprzez zaświadczenie lekarskie albo jego wydruk (nie dotyczy to osób, które odbywają leczenie odwykowe w specjalistycznym zakładzie). Niepracujący musi poinformować urząd pracy o chorobie w ciągu dwóch dni od wydania zaświadczenia, a także dostarczenia go w ciągu siedmiu dni do właściwej instytucji.

Oprócz opisanych wyżej przywilejów bezrobotnemu przysługują również inne prawa w momencie odbywania szkolenia. Jest to m.in. wybór świadczenia, jeśli niezatrudniony może pobierać zarówno stypendium, jak i zasiłek, a także sposobność do darmowego ukończenia kursu w sytuacji znalezienia pracy lub otwarcia działalności gospodarczej.

Szkolenia z urzędu pracy – przydatne informacje

Udział w kursie to nie tylko prawa, ale i obowiązki. Bezrobotny powinien pamiętać o ukończeniu szkolenia zgodnie z harmonogramem nauczania. Jeśli z winy kursanta zostanie ono przerwane wcześniej, to urząd pracy zobowiąże go do zwrotu wszystkich kosztów (wyjątek od tej reguły stanowi podjęcie zatrudnienia albo założenie firmy).

Kursy zawodowe organizowane są na podstawie trójstronnej umowy pomiędzy instytucją szkoleniową, pracodawcą i starostą. W jej zapisach znajduje się np. zakres kompetencji zawodowych wymaganych przez zatrudniającego. Określenie pożądanych umiejętności daje możliwość ułożenia indywidualnego programu kształcenia oraz zobligowania pracodawcy do późniejszego zatrudnienia bezrobotnego.

Jakie kursy warto ukończyć?

Wybór kursu realizowanego przez urząd pracy zależy od wielu czynników, np. predyspozycji zawodowych osoby poszukującej zatrudnienia. Bardzo często bezrobotni nie wiedzą, jakie szkolenie będzie dla nich najlepsze – wyjściem z tej sytuacji jest skorzystanie z usług specjalistycznego doradztwa zawodowego, które są organizowane przy urzędach pracy.

Jeśli masz świadomość swoich umiejętności, to możesz sprawdzić trendy na rynku zatrudnienia. Według raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pracodawcy w 2021 r. najczęściej poszukiwali specjalistów ds. handlu i sprzedaży, dlatego warto zastanowić się nad szkoleniem przygotowującym do pracy w tej gałęzi gospodarki.

Kolejnym sektorem charakteryzującym się wysokim zatrudnieniem jest branża IT. Nauka programowania daje możliwość uzyskania nie tylko relatywnie wysokiej pensji, ale i pracy zdalnej z domu, co pozwala zmniejszyć koszty związane np. z dojazdami do biura. Dużą popularnością cieszy się także sektor obsługi klienta, dlatego opłaca się kształcić w tym kierunku. Należy jednak pamiętać, że to praca dla ludzi, którzy lubią kontakt z konsumentem.

Dla osób prowadzących własną firmę ważne jest budowanie pozytywnych relacji z otoczeniem biznesowym przedsiębiorstwa. Ciekawą propozycją dla przedsiębiorców może być zatem szkolenie z dyplomacji w biznesie. Podczas jego trwania, kursant zdobywa m.in. umiejętności społeczne, przydatne w nawiązywaniu nowych kontaktów zawodowych.

Kursy dla osób 50+

Aktywizacja młodych osób nie jest tak trudna, jak wyrównanie szans na rynku pracy dla osób powyżej 50. roku życia. Pracodawcy czasem nie chcą zatrudniać pracowników w wieku przedemerytalnym, pomimo często ustabilizowanej sytuacji rodzinnej. Istnieje wiele programów, które mają zachęcić do współpracy. Jeden z nich to Krajowy Fundusz Szkoleniowy (będący częścią Funduszu Pracy), dzięki któremu można zarejestrować się w urzędzie pracy i skorzystać z oferty szkoleniowej. Jeśli interesant nie znajdzie satysfakcjonującego dla siebie rozwiązania, może samodzielnie szukać szkolenia i wnioskować o jego dofinansowanie. Oprócz tego urząd pracy ma możliwość udzielenia m.in. pożyczki szkoleniowej, pokrycia kosztów związanych z egzaminami potwierdzającymi umiejętności zawodowe, sfinansowanie procedury uzyskania licencji niezbędnej do wykonywania danej profesji lub opłacenia studiów podyplomowych.

Pracujący powyżej 50. roku życia również mogą ubiegać się o udział w kursach podnoszących kompetencje zawodowe. Gwarancją ich realizacji jest Europejski Fundusz Społeczny – większość projektów wchodzących w skład tego instrumentu finansowego, dedykowane jest właśnie osobom starszym, chcącym zachować dotychczasową aktywność zawodową. Do najchętniej wybieranych szkoleń organizowanych w ramach EFS należą:

 1. Kursy językowe – najczęściej oferowane języki to angielski i niemiecki, choć coraz większą popularnością cieszą się także włoski, francuski, hiszpański oraz rosyjski. Kursy językowe przeznaczone są dla osób legitymujących się wykształceniem maksymalnie średnim, a poziom zaawansowania nauki oscyluje pomiędzy A1 (początkujący) a B1 (średniozaawansowany).

 2. Szkolenia komputerowe – skierowane są również do osób ze średnim wykształceniem. Dzięki nim adepci uczą się obsługi Internetu oraz podstawowych programów informatycznych. Dla kursantów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat nowoczesnej technologii i oprogramowania, urząd pracy może przygotować bardziej zaawansowane zajęcia np. z obróbki graficznej.

 3. Staże i kursy zawodowe – organizuje się je dla osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym lub danych grup, czyli np. nauczycieli. Mogą to być szkolenia pozwalające na podniesienie kwalifikacji lub określające ścieżkę edukacyjną poprzez konsultacje ze specjalistami zajmującymi się profesjonalnym doradztwem zawodowym.

Nie we wszystkich województwach organizowane są takie same kursy doszkalające, dlatego należy sprawdzić oferty urzędów pracy i znaleźć najlepsze dla siebie rozwiązanie.

Kursy z urzędu pracy dają wiele możliwości rozszerzania umiejętności i aktualizowania wiedzy, która ulega ciągłej zmianie. Jeśli zatem chcesz uzyskać atrakcyjność dla przyszłego pracodawcy albo myślisz o własnej firmie, warto wziąć udział w szkoleniach doszkalających organizowanych przez instytucje pośredniczące w poszukiwaniu pracy. Należy pamiętać, aby kurs był jak najlepiej dopasowany do predyspozycji kursanta – tylko wtedy przeszkolenie spełni swoją funkcję i rzeczywiście pozwoli na realizację osobistych celów zawodowych.

Odkryj więcej artykułów