Cechy dobrego policjanta

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 26 maja 2022

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Praca w służbach mundurowych wymaga przestrzegania jasno określonych zasad etyki zawodowej specyficznych dla tej profesji. Zdecydowanie nie jest to praca dla wszystkich. Jakie są zatem cechy dobrego policjanta?

Kto może zostać policjantem?

Profesja ta zaliczana jest do zawodów zwiększonego ryzyka, dlatego przed kandydatami stawiane są wysokie wymagania. To, jak zostać policjantem lub policjantką, określa Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. W rozdziale 5. tego dokumentu przedstawione są warunki formalne, jakie powinny spełniać wszystkie osoby składające podanie do służb mundurowych. Przepisy wymagają, aby kandydaci na policjantów:

  • posiadali polskie obywatelstwo;

  • cieszyli się nieposzlakowaną opinią;

  • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

  • korzystali z pełni praw publicznych;

  • posiadali co najmniej średnie wykształcenie;

  • wyróżniali się odpowiednią zdolnością fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotowi są się podporządkować;

  • dawali rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Cechy dobrego policjanta

W trakcie rekrutacji do policji kandydaci poddawani są specjalnym testom, mającym za zadanie sprawdzić, czy aplikujący wyróżniają się dobrą kondycją fizyczną. Oprócz tego muszą przejść rozmowę z psychologiem, który weryfikuję ogólną postawę i kondycję psychiczną przyszłych policjantów oraz ich cechy szczególne. Jakie cechy charakteryzują zatem dobrego policjanta czy dobrą policjantkę?

Uczciwość

Jedną z ważniejszych cech dobrego policjanta jest uczciwość. Przedstawiciele służb mundurowych muszą przestrzegać przepisów prawa i służyć za wzór dla innych obywateli. Dlatego tak istotne jest zachowanie zgodne ze wszystkimi zasadami etyki zawodowej i nie ma miejsca na naruszanie prawa oraz nadużywanie władzy – policjanci powinni wymagać od siebie takich samych postaw, jak od reszty obywateli.

Życzliwość i chęć niesienia pomocy

Do obowiązków policjantów należy nie tylko egzekwowanie prawa, lecz także niesienie pomocy wszystkim obywatelom. Dlatego przedstawiciele służb mundurowych powinni wyróżniać się empatią i życzliwością. Jeśli osoba poszkodowana nie wie, do kogo się zwrócić, policjanci powinni udzielić jej pomocy oraz przekazać wszystkie informacje dotyczące jej praw. Nie można bagatelizować żadnego zgłoszenia i prośby o pomoc.

Odwaga i rozsądek

Wśród wielu kompetencji miękkich, jakich oczekuje się od policjantów, należy również wymienić odwagę. Praca stróżów porządku publicznego może wiązać się z ryzykiem utraty zdrowia, a nawet życia. Dlatego policjanci powinni wyróżniać się zdecydowaniem, ale unikać brawury — podejmując działania w trakcie służby, należy zachować rozwagę i rozsądek. Wszystkie decyzje podejmowane podczas interwencji powinny być dokładnie przemyślane, asertywne i dążyć do bezkonfliktowego rozładowania sytuacji.

Komunikatywność

Aby pełnić obowiązki w zawodzie policjanta, należy także wyróżniać się komunikatywnością. Należy pamiętać, że w trakcie służby ma się bardzo duży kontakt z ludźmi. Dlatego policjant powinien potrafić rozmawiać zarówno z obywatelami, przełożonymi, jak i współpracownikami. Dbałość o dobrą atmosferę w pracy i budowanie trwałych relacji bardzo pomaga w wykonywaniu obowiązków.

Umiejętność podporządkowania się

Osoby kandydujące do policji, wojska czy straży granicznej muszą w ramach swoich obowiązków wykonywać rozkazy przełożonych. Umiejętność podporządkowania się jest zatem jedną z ważniejszych cech każdego funkcjonariusza, ponieważ pozwala na sprawne zorganizowanie pracy, i niewchodzenie przy tym w kompetencje osób wyższych rangą. Dodatkowo warto pamiętać, że niesubordynacja i niewykonanie rozkazu wiążą się z nałożeniem kar dyscyplinarnych.

Stanowczość

Każdy policjant powinien być stanowczy. Taka postawa pomaga w egzekwowaniu prawa oraz podejmowaniu szybkich i rozważnych decyzji. Policjant powinien wzbudzać szacunek wśród obywateli, ponieważ w ten sposób jest w stanie samym autorytetem pokojowo rozwiązać wiele sytuacji. Oczywiście nie może się przy tym wywyższać bądź zachowywać agresywnie. Każda rozmowa, nawet ta dotycząca mandatów, powinna wskazywać na to, że policjant jest dobrze wychowany i wyróżnia go wysoka kultura osobista.

Odporność na stres

Obowiązki policjantów wymagają niezwykłej odporności na stres. Ryzyko zawodowe, możliwość utraty zdrowia, a nawet życia — wszystko to może wpływać na psychikę funkcjonariuszy. Dlatego osoba, która nie radzi sobie z trudnymi sytuacjami w pracy, raczej nie sprawdzi się w służbach mundurowych. Policjanci nie mogą tracić głowy w obliczu zagrożenia, dlatego cecha ta jest szczególnie istotna.

Praca w służbach mundurowych to swego rodzaju misja. Nie jest to zajęcie dla każdego, dlatego podczas procesu rekrutacyjnego przyszłym policjantom stawiane są wysokie wymagania. Testy sprawnościowe i medyczne, egzamin z wiedzy związanej z prawodawstwem czy rozmowa z psychologiem mają na celu weryfikację, czy kandydaci poradzą się nie tylko z wypełnianiem codziennych obowiązków zawodowych, lecz także czy będą w stanie zapanować nad stresem.

Warto jednak pamiętać, że do wykonywania tego zawodu konieczne jest przejście kompleksowego szkolenia, podczas którego można nauczyć się większości koniecznych w tym zawodzie kompetencji.

Odkryj więcej artykułów