Cechy dobrego dyrektora szkoły

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 13 maja 2022

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Dobry dyrektor szkoły potrafi nie tylko zadbać o odpowiedni poziom nauczania i organizować pracę placówki, lecz także sprawić, że zapanuje w niej dobra atmosfera. Nie każda osoba posiada predyspozycje pozwalające podołać tym zadaniom. Jakie są zatem cechy dobrego dyrektora szkoły?

Konkurs na dyrektora szkoły

Dyrektorzy szkół wybierani są na drodze konkursów, przez komisję składającą się z przedstawicieli organów prowadzących daną jednostkę, rady pedagogicznej, rady rodziców oraz związków zawodowych. Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe kandydaci muszą spełniać określone wymagania, by otrzymać nominację. Do tych warunków należą:

 • posiadanie wyższego wykształcenia oraz tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera bądź równorzędnego,

 • posiadanie doświadczenia związanego z działalnością na rzecz rozwoju szkół,

 • predyspozycje zdrowotne, pozwalające na wykonywanie obowiązków na stanowisku kierowniczym,

 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 • brak kar dyscyplinarnych i postępowania dyscyplinarnego,

 • brak kar nakładanych prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • brak zakazów pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

Wymogi formalne to tylko jeden z elementów, jakie należy spełnić w trakcie wyborów dyrektora szkoły. Oprócz tego każdy kandydat musi się wyróżniać odpowiednimi predyspozycjami, które sprawią, że placówka edukacyjna będzie dobrze funkcjonować.

Umiejętność współpracy z zespołem nauczycieli

Na dyrektora szkoły czeka sporo wyzwań, a jednym z nich jest konieczność porozumienia się ze wszystkimi pracownikami placówki, urzędnikami, dziećmi i ich rodzicami. Dlatego jedną z ważniejszych cech wyróżniających osobę na tym stanowisku, podobnie jak każdego managera, jest komunikatywność i umiejętność rozwiązywania konfliktów. Efektywne zarządzanie całym zespołem sprawia, że szkoła może się swobodnie rozwijać. Oznacza to na przykład, że dyrektor nie może faworyzować żadnego z nauczycieli, ponieważ takie zachowanie negatywnie wpływa na atmosferę. A grono nauczycielskie bywa wymagające. Dyrektor to nie tylko przełożony, lecz także powiernik, który powinien pomóc w trudnych momentach. W końcu praca pedagogów do łatwych nie należy.

Dobry dyrektor całe lata pracuje nad stworzeniem własnego stylu budowania relacji z kadrą pedagogiczną, innymi pracownikami, rodzicami oraz uczniami. W pewien sposób kreuje życie lokalnej społeczności, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, gdzie jest tylko jedna szkoła. Precyzyjnie przekazuje dokładne informacje i potrafi samodzielnie podejmować decyzje, mając na uwagę dobro szkoły i jej uczniów.

Motywowanie pracowników

Na dyrektorach szkół spoczywa także konieczność motywowania pracowników oraz wspierania ich w rozwoju i zdobywaniu kolejnych stopni awansu. Kierowanie i pomoc dydaktyczno-wychowawcza niezbędna jest szczególnie w przypadku nauczycieli, którzy dopiero rozpoczynają pracę. Dlatego potrzebne są dobry zmysł obserwacyjny oraz zdolność do prowadzenia szczerych rozmów. Dzięki temu nauczyciele poczują, że mają w swoim zwierzchniku wsparcie. Zdolność do motywowania pracowników realnie wpływa na jakość kształcenia, a to powinno być dla dyrektorów celem nadrzędnym.

Oczywiście pozycja ta wiąże się z umiejętnością egzekwowania wykonania poleceń. Dobry dyrektor szkoły powinien nagradzać nauczycieli za ich osiągnięcia oraz kontrolować, czy faktycznie rzetelnie wypełniają swoje zadania. Nie może przy tym ograniczać ich sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Dbałość o dobrą atmosferę

Nie da się kierować żadnym zespołem ludzi, budując relacje oparte na zagrożeniu oraz strachu. W pewnym momencie pracownicy będą rezygnować z pracy. Dlatego dyrektor szkoły powinien wiedzieć, jak radzić sobie ze złą atmosferą w pracy. Kierowanie zespołem to domena silnych osobowości, które potrafią opierać relacje na szczerości, stanowczości i szacunku, wykazując się przy tym sporym poczuciem humoru, a także umiejętnością wzbudzania zaufania. Dobry dyrektor szkoły przeciwdziała konfliktom między pracownikami, stara się dyscyplinować, jeśli jest to potrzebne, jednak nigdy nie nadużywa władzy. Jest charyzmatyczny i wyróżnia się wysoką kulturą osobistą. Taki charakter pozwala nie tylko budować dobrą atmosferę w pracy, lecz także pomaga w nawiązaniu pozytywnych relacji z uczniami i ich rodzicami.

Rozwinięte zdolności organizacyjne

Każdy manager musi się wyróżniać dobrymi umiejętnościami organizacyjnymi. W przypadku dyrektorów szkół istotną rolę odgrywa wiedza z zakresu prowadzenia szkół pod kątem wymagań prawnych i względów ekonomicznych. Osoby kierujące placówkami edukacyjnymi powinny regularnie aktualizować swoją znajomość przepisów, wprowadzając wszystkie konieczne zmiany.

Dobra organizacja życia szkoły to jedno z ważniejszych zadań, jakie musi wykonać nauczyciel wybrany na to stanowisko. Istotne są umiejętność delegowania zadań oraz znajomość mocnych i słabych stron podwładnych. Dzięki temu dyrektor jest w stanie odpowiednio dopasować osoby do powierzanych im zadań. Kierownik nie może „tracić głowy” w przypadku nieprzewidzianych sytuacji (a taką niezaprzeczalnie była pandemia COVID i wiążąca się z nią konieczność organizacji nauki zdalnej). Dlatego dobrego dyrektora wyróżniają też:

 • umiejętności planowania,

 • zdolności przywódcze,

 • umiejętność organizowania pracy własnej oraz pracy grona pedagogicznego,

 • terminowość,

 • zmysł obserwacyjny,

 • umiejętność podejmowania decyzji.

Konsekwencja w działaniu

Każdy pedagog musi być konsekwentny. Taka cecha jest niezwykle potrzebna przy wychowaniu młodzieży, a to zadanie również spoczywa na barkach dyrektorów. Efektywne zarządzenie szkołą wiąże się ze umiejętnością stawiania granic. Stanowcza postawa pomaga w budowaniu autorytetu, a przecież dyrektor szkoły powinien być szanowany przez nauczycieli, uczniów i rodziców. To wszystko nie wyklucza działania opartego na dialogu. Kierownik nie może wymagać od podwładnych wypełniania obowiązków, posługując się przy tym siłą, agresją czy krzykiem.

Budowanie relacji między gronem pedagogicznym a uczniami musi się opierać się na szacunku i życzliwości, przykładem w tej kwestii powinien być właśnie dyrektor placówki. Osoba pełniąca tę funkcję nie może nikogo obrażać, nawet w przypadku niesubordynowanych uczniów powinna być konsekwentna, ale wyrozumiała.

Kreatywność

Praca z młodymi ludźmi oraz nauczycielami wymaga dużej kreatywności. Szkoła to miejsce, które wpływa na postawy uczniów, dlatego powinna uczyć twórczego i krytycznego myślenia oraz otwartości. Dyrektor szkoły nie może postępować schematycznie. Niezwykle ważną rolę w kreowaniu postaw nauczycieli oraz uczniów odgrywa inteligencja emocjonalna dyrektora — współodczuwanie i chęć zrozumienia innych. Charyzma dyrektora może sprawić, że nawet przeciętny uczeń czy nieprzekonany do swojej pracy nauczyciel zacznie podejmować działa dążące do ogólnego rozwoju. Dodatkowo młodzi ludzie uczą się, jak wykorzystywać i wcielać w życie własne pomysły, mając wsparcie osób dorosłych.

Jak być dobrym dyrektorem szkoły?

Powyższe cechy to oczywiście przykład idealnego dyrektora szkoły, który nie tylko dba o dobro placówki pod względem organizacyjnym, lecz także potrafi kreować pozytywną atmosferę między nauczycielami a uczniami. Nie jest to łatwe zadanie, zatem na dyrektorach szkół ciąży wielka odpowiedzialność. Przytłaczająca ilość formalnych obowiązków do wypełnienia sprawia, że nie starcza czasu na dodatkowe działania wpływające na atrakcyjność szkoły. Dlatego dyrektor szkoły musi mieć wsparcie całego grona pedagogicznego oraz pracowników administracyjnych, na przykład osób zatrudnionych w sekretariacie. Dzięki odpowiedniemu podziałowi zadań jest w stanie prawidłowo kierować powierzoną mu placówką tak, by nauczanie realizowane było na najwyższym poziomie. W końcu szkoła ma za zadanie wspomóc uczniów w rozwoju intelektualnym i o tym nie może zapomnieć żaden nauczyciel, a tym bardziej dyrektor.

Odkryj więcej artykułów

 • Czterodniowy tydzień pracy w Polsce
 • Osobowość a charakter
 • Nieetyczne zachowania pracodawcy – jak sobie z nimi radzić?
 • Small talk – pytania i zasady
 • Praktyki fryzjerskie — poradnik zawodowy
 • 4 funkcje zarządzania
 • Zasada FUKO, czyli jak skutecznie przekazać feedback
 • Pomówienia w pracy – jak sobie z nimi radzić?
 • Zaległy urlop – wszystko, co musisz wiedzieć
 • Dlaczego sumienność w pracy jest ważna?
 • Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy
 • Jak napisać podanie o zwolnienie z pracy?