Rezygnacja ze stażu – jak napisać wniosek?

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

15 listopada 2021

Dołączyłeś właśnie od organizowanego przez urząd pracy programu, jednak coś poszło nie po Twojej myśli i chcesz rezygnacja ze stażu? A może znalazłeś inną ofertę pracy, zatem przerwanie programu staje się jedynym możliwym rozwiązaniem, lecz zastanawiasz się, czy to jest możliwe?

W artykule podpowiemy Ci, czy możesz złożyć rezygnację ze stażu, kiedy możesz ją złożyć i jak ją poprawnie sporządzić na piśmie. Wskażemy wszystkie składowe wniosku, wyjaśnimy, co należy do niego dołączyć, a także gdzie należy przesłać gotowe pismo. Na koniec zaprezentujemy przykładowy wniosek, który możesz wykorzystać jako wzór do napisania własnego.

Czym jest program stażowy i kto może do niego dołączyć?

Aby dobrze określić powody udziału i rezygnacji z programu stażowego, należy najpierw zrozumieć jego założenia. Tego typu programy organizowane są przez urzędy pracy, a ich głównym celem jest aktywizacja i rozwój osób będących na bezrobociu. Działania mają na celu wspomóc osoby bezrobotne i ułatwić im znalezienie pracy dzięki zdobyciu określonego doświadczenia zawodowego. Staże umożliwiają bezrobotnej osobie zdobycie odpowiednich referencji od pracodawcy, ale również podniesienie jej kwalifikacji zawodowych i nabycie nowych umiejętności. Szczegółowe zasady uczestnictwa w stażu oraz warunki, jakie musisz spełnić jako kandydat ubiegający się o przyjęcie do programu, znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Czy rezygnacja ze stażu jest możliwa?

Bierzesz udział w stażu organizowanym przez urząd pracy, jednak od czasu zapisów Twoja sytuacja życiowa lub zawodowa się zmieniła i aktualnie wolisz zrezygnować z programu, ale nie wiesz, czy to możliwe? Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca — rozpoczęcie programu stażowego nie jest równoznaczne z koniecznością jego ukończenia. Możesz złożyć rezygnację w każdej chwili i z różnych powodów. Pamiętaj jednak, że to prawo działa również w drugą stronę, tzn. pracodawca również może przerwać program stażowy, jeśli widzi ku temu odpowiednie powody. Należy dodać, że w przypadku tej formy zatrudnienia, jaką jest staż, wyróżnia się również trzecią stronę decyzyjną, czyli urząd pracy. Podobnie jak pracownik i pracodawca odpowiednie osoby uprawnione w urzędzie pracy mają możliwość rozwiązania umowy między stronami. To, która ze stron składa wniosek o rezygnację, ma zasadnicze znaczenie i niesie za sobą określone konsekwencje. Szczegółowe informacje na temat rezygnacji ze stażu dla bezrobotnych określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych.

Rezygnacja zainicjowana przez stażystę

Z założeń programu stażowego wynika pierwszy możliwy powód rezygnacji — jeśli oczekując na rozpoczęcie praktyki, znajdziesz zatrudnienie, możesz bez obaw wnioskować o odstąpienie od zawartej umowy. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku, gdy jako bezrobotny zdecydujesz się na założenie własnej działalności gospodarczej lub rozpoczniesz naukę w trybie stacjonarnym. Innymi słowy, obranie innego kierunku rozwoju umożliwia swobodne wycofanie się z programu stażowego. Jedyne, o czym należy pamiętać, to odpowiednia dokumentacja tych okoliczności, tzn. do wniosku o rezygnację musisz załączyć umowę o pracę lub dokument potwierdzający rozpoczęcie nauki.

Staż może zostać przerwany bez konsekwencji, gdy praktyka nie może być realizowana w trybie zgodnym z wcześniej przyjętym harmonogramem, a winę za ten stan ponosi pracodawca. Wówczas umowa zostaje rozwiązana, a Ty nie ponosisz z tego tytułu żadnych kar.

Kary za rezygnację ze stażu

Nie zawsze przerwanie programu stażowego odbywa się bez konsekwencji dla zatrudnionego. Będąc stażystą, możesz zostać ukarany, w przypadku gdy program nie będzie mógł zostać zrealizowany z Twojej winy. Jeżeli zaniedbujesz swoje obowiązki lub opuszczasz godziny i dni pracy, a w ostateczności decydujesz się przerwać staż bez podania racjonalnego powodu — musisz mieć świadomość, że jest to sytuacja prowadząca do bardzo nieprzyjemnych konsekwencji. Pracodawca ma prawo Cię obciążyć kosztami szkoleń, wyjazdów integracyjnych czy badań lekarskich. Urząd pracy również nałoży na Ciebie dotkliwą karę w postaci zawieszenia statusu bezrobotnego, co skutkuje odebranie zasiłku przez określony czas. Długość okresu utraty przywilejów zależy od tego, ile razy program stażowy został przerwany z własnej winy. Kary wyglądają następująco:

  • Pierwsza rezygnacja — 120 dni

  • Druga rezygnacja — 180 dni

  • Trzecia rezygnacja — 270 dni

Przerwanie stażu przez pracodawcę

Przyjęcie do programu stażowego niewątpliwie jest sukcesem, ale nie gwarantuje jego ukończenia. Musisz zdawać sobie sprawę, że staż jest traktowany przez pracodawcę bardzo poważnie, niemal na równi z tradycyjną umową o pracę. Twoje zachowanie jest dla pracodawcy informacją, jak bardzo jesteś zaangażowany w powierzane Ci obowiązki oraz czy mógłby Ci zaufać, przyjmując Cię na etat. Właśnie dlatego każde zachowanie wpływające negatywnie na całokształt Twojej pracy może stanowić podstawę do przerwania programu przez szefa. Zaniedbywanie obowiązków, wyraźne manifestowanie niechęci oraz powtarzające się spóźnienia lub nieusprawiedliwiona nieobecność to czynniki, które najbardziej przemawiają na niekorzyść. Zwolnienie Cię ze stażu może nastąpić również wskutek niestosowania się do zasad regulaminu i BHP oraz braku deklarowanych wcześniej umiejętności.

Rezygnacja ze stażu inicjowana przez urząd pracy

Urząd pracy odgrywa niezwykle ważną rolę w realizacji programów stażowych. Instytucja inicjuje je, ale również może zakończyć praktykę przed planowanym terminem, jeżeli uzna to za zasadne. To urząd odpowiada za wszelkie formalności oraz organizuje staż, dlatego jego rola w całym procesie jest tak ważna.

Jak wyglądają formalności związane z przerwanie programu stażowego?

Program stażowy działa niejako na podobnych zasadach, co umowa między pracownikiem i pracodawcą. Pociąga to za sobą odpowiednie konsekwencje związane z procesem rozwiązania wzajemnych zobowiązań każdej ze stron. Wycofując się ze stażu, należy złożyć pisemny wniosek, podobnie jak w przypadku wypowiedzenia takich form zatrudnienia jak umowa o pracę lub czy umowa zlecenie. Różnica między nimi wynika z udziału urzędu pracy w całym procesie. Jako instytucja organizująca staż urząd pracy jest organem, do którego należy złożyć wniosek o rezygnację. Ta procedura dotyczy zarówno stażysty, który chce zrezygnować z programu, jak również pracodawcy, chcącego przerwać współpracę z daną osobą. Przedstawione argumenty są analizowane przez starostę, który decyduje, czy rezygnacja ze stażu jest zasadna. W zależności od zaistniałej sytuacji ma możliwość przerwać program stażowy lub pozbawić stażystę możliwości dalszego udziału.

Na co zwrócić szczególną uwagę, przygotowując wniosek o rezygnację ze stażu?

Pisemna rezygnacja ze stażu to rodzaj pisma urzędowego, który rządzi się specjalnymi prawami i wymaga używania odpowiedniego języka. Nie ma w nim miejsca na potoczne wyrażenia, długie uzasadnienia oraz inne informacje, które nie są podane w szablonie wniosku o przerwanie programu stażowego.

Przykładowy wniosek o rezygnację ze stażu

Poniżej napisany wniosek o rezygnację z programu stażowego może Ci posłużyć za przykład, który wykorzystasz, pisząc własną rezygnację. Warto zwrócić uwagę na każdą składową pisma oraz na język i formę, ponieważ te elementy są zazwyczaj niezmienne dla tego rodzaju dokumentów.

(Dane osoby bezrobotnej) Imię i nazwisko Adres zamieszkania

OŚWIADCZENIE BEZROBOTNEGO o przerwaniu stażu

Ja, niżej podpisany(-na) (imię i nazwisko stażysty), świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 233 § 1 i § 2 kodeksu karnego oświadczam, że z dniem 01.10.2021 rezygnuję z odbywania stażu na stanowisku: (nazwa zajmowanego podczas stażu stanowiska) w zakładzie pracy: (pełna nazwa zakładu pracy) mieszczącym się w (nazwa miejscowości) przy ul. (nazwa ulicy wraz z numerem budynku) z powodu: podjęcia pracy zawodowej w pełnym wymiarze godzin w innym zakładzie, co skutkuje pozbawieniem statusu osoby bezrobotnej.

W przypadku, gdy powodem nieukończenia stażu jest podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, do niniejszego oświadczenia należy dołączyć odpowiedni dokument potwierdzający ten fakt (umowę zawartą z pracodawcą lub wydruk z CEIDG).

Bezrobotny, który przerwał staż z własnej winy, tzn. z powodu innego niż podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego, w przypadku

- pierwszego przerwania stażu na okres 120 dni,

  • drugiego – 180 dni,

  • trzeciego i każdego kolejnego – 270 dni.

Zostałem(-łam) pouczony(-na) o konsekwencjach, wynikających z przerwania stażu z własnej winy.

(data i podpis osoby bezrobotnej)

Data wpływu oświadczenia do Powiatowego Urzędy Pracy w (nazwa miejscowości)

Mamy ogromną nadzieję, że dzięki lekturze naszego artykułu rezygnacja ze stażu stanie się prosta, a sporządzenie dokumentu nie będzie stanowiło dla Ciebie najmniejszego problemu. Decydując się na przerwanie programu stażowego z przyczyn świadczących przeciwko Tobie, pamiętaj o wszystkich konsekwencjach swojego czynu. Natomiast jeżeli powodem rezygnacji jest wybór innej ścieżki życiowej prowadzącej do Twojego rozwoju zawodowego — serdeczne gratulujemy i życzymy samych sukcesów!