Podział stanowisk w firmie (przykłady)

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 28 października 2021

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Podział stanowisk w firmie kształtuje się już na etapie jej powstawania i ewoluuje wraz z jej rozwojem. Początkowo szefem zazwyczaj staje się osoba, która, ryzykując własne oszczędności, założyła przedsiębiorstwo. Osoby zatrudnione na poszczególnych stanowiskach realizują przydzielone im zadania i tym samym przyczyniają się do sukcesu firmy oraz własnego.

Hierarchia stanowisk w firmie ma za zadanie ułatwić organizację pracy. Bardzo ważne jest, żeby przydzielane role były zgodne z predyspozycjami i doświadczeniem danej osoby. Tylko właściwie ułożony podział zadań i odpowiedzialności ma szansę zapewnić firmie pożądany wynik. I choć nawet na polskim rynku coraz popularniejszy staje się amerykański model swobodnych relacji międzypracowniczych, zachowanie pewnej struktury jest konieczne.

Podział stanowisk w firmie – jak stworzyć sprawnie funkcjonujący zespół?

Za właściwy podział stanowisk w firmie odpowiedzialny jest jej lider. To on, na podstawie analizy potencjału i kompetencji, przydziela role poszczególnym współpracownikom. Etap tworzenia zespołu rozpoczyna się już na poziomie rekrutacji. Zatrudniając osobę na dane stanowisko, powinniśmy mieć określone oczekiwania – oczywiście nie będziemy w stanie zweryfikować wszystkiego, ale część interesujących nas informacji znajdziemy w CV i liście motywacyjnym. O szczegóły możemy dopytać w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.

Po zatrudnieniu pracownika dobrze jest z uwagą obserwować jego działania. Czasami okazuje się, że poszczególni zatrudnieni mają cechy czy umiejętności, których wcześniej nie dostrzegliśmy, a które sprawią, że dana osoba świetnie sprawdzi się na innym stanowisku, niż pierwotnie przydzielone.

Stanowiska w firmie należy przydzielać tak, aby każdy pracownik miał szansę pracować efektywnie.

Podział stanowisk w firmie – szansa na sukces

Realizacja każdego zlecenia wymaga rozplanowania czynności z nim związanych. Przed przystąpieniem do działania trzeba poznać ogólne założenia projektu oraz zaplanować kolejne etapy. Następnie należy podjąć decyzję, kto będzie odpowiedzialny za nadzór, koordynację i przepływ komunikacji pomiędzy klientem a firmą, ale również pomiędzy poszczególnymi działami i przełożonym oraz rozdzielić mniejsze zadania. Jeśli dobrze przemyślisz podział ról i przydział stanowisk, masz szansę na sukces. Warto zatem poświęcić trochę czasu na poznanie osobowości poszczególnych pracowników. Znając ich predyspozycje, będziesz w stanie stworzyć dobrze działający organizm.

Ponadto podział stanowisk w firmie wprowadza ład i ustala granice. Znając nazwy swoich stanowisk, pracownicy wiedzą, co należy do ich obowiązków i do kogo mogą zwrócić się z problemem. Hierarchia pracownicza to swego rodzaju system zależności pomiędzy poszczególnym stanowiskami. Dzięki niej łatwiej uniknąć nieporozumień związanych z wagą decyzji oraz wprowadzić zróżnicowany system płac.

Podział stanowisk w firmie a mówienie sobie na „ty”

Skrócenie dystansu pomiędzy poszczególnym członkami zespołu ma wiele zalet. Mówienie sobie po imieniu sprzyja budowaniu przyjaznej atmosfery, dzięki czemu łatwiejszy staje się przepływ informacji. Lepsza komunikacja to lepsze efekty pracy.

Dobra komunikacja między pracownikami jest jednym z fundamentów efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Sprzyja rozwojowi osobistemu oraz wspomaga osiąganie szczegółowych i ogólnych celów całej organizacji. Stanowi również jeden z motywatorów do pracy. Poza tym zdecydowanie prościej zgłosić się z problemem, pytaniem, czy prośbą do szefa, z którym ma się dobre relacje, niż do szefa tyrana, który wymaga bezwzględnego szacunku i wyraźnie zaznacza swoją wyższość. Ponadto w pracy zespołowej bardzo ważną rolę pełni feedback, czyli informacja zwrotna. Jego przekazanie jest znacznie trudniejsze, gdy pracownik boi się przełożonego.

Dowiedz się więcej: Cztery typy komunikacji (z przykładami).

Dowiedz się więcej: Motywacja do pracy – co sprawia, że chce nam się pracować.

Dowiedz się więcej: Jak powinien wyglądać skuteczny feedback w pracy?.

Skracanie dystansu – kiedy to krępujące

Mówienie sobie na „ty” jest powszechne zwłaszcza w branży IT. Niezależnie od wieku i zajmowanego stanowiska wszyscy zwracają się do siebie po imieniu, a popularnym miejscem dyskusji jest obszar w okolicach ekspresu do kawy. Jednak dla niektórych taka bezpośredniość może być na początku krępująca, a dyskomfort mogą odczuwać przede wszystkim osoby starsze. Zdecydowanie mniejszy problem z taką formą mają osoby młode, wychowane w stałym dostępie do internetu. W wirtualnej przestrzeni nikt nikomu nie patrzy w metrykę i teoretycznie wszyscy są sobie równi.

Mów mi po imieniu – wady

Warto również pamiętać o tym, że takie podejście nie jest pozbawione wad i niesie za sobą pewne zagrożenia. Swobodna atmosfera i skrócenie dystansu ma sprzyjać budowaniu dobrych relacji, ale nie może stanowić furtki do naruszania granic. Nie ma nic złego w rozmowach na tematy prywatne, o ile wszyscy rozmówcy się na to zgadzają, i o ile nie jest to główna aktywność pracowników. Będąc w pracy, jesteśmy członkami zespołu, którego głównym celem jest praca nad projektem. Do pracy chodzimy po to, żeby wykonywać powierzone zadania, za które następnie otrzymujemy wynagrodzenie. I z tego faktu pracownicy muszą sobie zdawać sprawę. Prywatne konwersacje lepiej zostawić sobie na czas spotkań integracyjnych i wyjść firmowych. Tutaj zresztą warto również zachować umiar. Szef raczej nie powinien przyjaźnić się podwładnymi i spędzać z nimi zbyt wiele prywatnego czasu. Wystarczą imprezy służbowe.

Więcej: Dowiedz się, jak wygląda efektywna praca w zespole.

Najbardziej popularne stanowiska w firmach

Najważniejszymi zadaniami organizacji stanowisk w firmie jest ustalenie hierarchii zależności, podział kompetencji, delegacja uprawnień oraz uporządkowanie polityki płac. W ten sposób pracodawca może ustalać wysokość wynagrodzenia na podstawie zakresu obowiązków, charakteru wykonywanej pracy i efektywności pracownika. Takie podejście minimalizuje również ryzyko dyskryminacji płacowej ze względu na płeć, co jest absolutnie niezgodne z polskim prawem.

Wśród wielu ról i stanowisk w przedsiębiorstwach możemy wyróżnić kilka najważniejszych i najczęściej występujących.

Prezes, dyrektor generalny (CEO – Chief Executive Officer)

Najwyższe stanowisko w przedsiębiorstwie. Piastuje je często właściciel lub główny udziałowiec firmy. W przypadku dużych, wielooddziałowych przedsiębiorstw prezes wyłaniany jest często w postępowaniu konkursowym. Do jego głównych zadań należy reprezentowanie firmy i sprawowanie kontroli nad działaniami dyrektorów poszczególnych działów. Odpowiada on za wyniki firmy bezpośrednio przed radą nadzorczą lub udziałowcami.

Dyrektorzy działów

Za prawidłowe działanie poszczególnych działów w przedsiębiorstwie odpowiedzialni są ich dyrektorzy. Do najczęściej spotykanych należą:

  • dyrektor operacyjny (COO – Chief Operation Officer),

  • dyrektor finansowy (CFO – Chief Financial Officer),

  • dyrektor marketingu (CMO – Chief Marketing Officer),

  • dyrektor ds. technologii (CTO – Chief Technology Officer),

  • dyrektor działu IT (CIO – Chief Information Officer),

  • dyrektor ds. bezpieczeństwa (CSO – Chief Security Officer),

  • dyrektor ds. obsługi klienta (CCO – Chief Customer Officer).

Stanowiska managerskie

Managerowie z poszczególnych działów podlegają bezpośrednio swoim dyrektorom. Zajmują się przede wszystkim planowaniem i nadzorowaniem realizacji działań leżących w zakresie podlegającej im komórki firmy. Często zakres ich odpowiedzialności jest bardziej ograniczony, na przykład do konkretnego produktu lub projektu. Rozróżniamy między innymi:

  • managera finansów,

  • managera projektu,

  • managera produktu.

Specjaliści

To właśnie oni fizycznie wykonują zadania szczegółowe. Od jakości ich pracy zależy jakość realizacji projektu. Rolą managerów jest wspieranie ich poprzez efektywne zarządzanie komunikacją i właściwy dobór obowiązków.

W dużych firmach popularny jest podział na młodszego i starszego specjalistę w danym zakresie.

Programista

Odpowiada za programowanie za pomocą specjalnego języka kodowania. W swojej pracy rozwiązuje wiele problemów logicznych. Musi w taki sposób wykorzystać posiadaną wiedzę, aby na stronie, portalu czy w aplikacji pojawiły się odpowiednio rozmieszczone funkcje, treści i obrazy.

Przedstawiciel handlowy

Zajmuje się sprzedażą towarów i usług. Jego celem nadrzędnym jest budowanie sieci klientów oraz utrzymywanie z nimi trwałych relacji.

Specjalista ds. obsługi klienta

Jest to osoba zajmująca się bezpośrednią opieką nad klientem. Do jego głównych zadań należy rozpatrywanie reklamacji oraz realizacja zamówień i zwrotów. Działania prowadzone przez tego pracownika bezpośrednio wpływają na wizerunek firmy, dlatego powinna go cechować wysoka kultura osobista oraz nienaganne maniery.

Pracownik biurowy

To stanowisko najczęściej kojarzy się z osobą prowadzącą sekretariat. Do głównych zadań pracownika na tym stanowisku należy zarządzanie korespondencją, odbieranie telefonów, umawianie i pilnowanie terminów spotkań oraz opieka nad klientem oczekującym na bezpośredni kontakt z przełożonym.

Podział stanowisk w firmie – ścieżka awansu

Korzyścią, jaką daje jasna hierarchia stanowisk w firmie, jest możliwość awansu. Młody specjalista w danej dziedzinie wraz ze stażem pracy nabywa także kolejne kompetencje. Staje się coraz bardziej profesjonalny i biegły w wykonywanych zadaniach oraz lepiej zorientowany w strukturze firmy. Dzięki temu po jakimś czasie może zacząć pełnić rolę przełożonego i roztoczyć opiekę nad młodszymi kolegami.

Jasno określony schemat organizacyjny pozwala pracownikowi zaplanować karierę w ramach przedsiębiorstwa. Z drugiej strony daje pracodawcy możliwość prowadzenia rekrutacji wewnętrznej na niższych szczeblach stanowisk.

Odkryj więcej artykułów