Jak liczyć dwutygodniowy okres wypowiedzenia?

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

12 maja 2022

W przypadku podjęcia decyzji o zmianie pracy poprzez jej wypowiedzenie, jeśli Twój staż pracy nie przekracza 6 miesięcy (lub umowa jest podpisana na okres próbny), warto dowiedzieć się, jak liczyć dwutygodniowy okres wypowiedzenia, w jaki sposób jest naliczany i jak określić datę początkową i końcową.

Zmiana pracy to często trudna decyzja. Niełatwo może być także rozstać się z pracodawcą, pozostawiając po sobie dobre wrażenie, aby otrzymać referencje dla kolejnego przełożonego. Szansą na polubowne rozwiązanie stosunku pracy jest wypowiedzenie umowy. Jak liczyć dwutygodniowy okres wypowiedzenia, który jest konsekwencją takiego wypowiedzenia i jakie kroki należy podjąć, aby spełnić formalne wymogi, podpowiadamy w niniejszym artykule.

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika jest jedną z możliwości zakończenia współpracy z pracodawcą. Zgodnie z art. 30 §1 ust. 2 Kodeksu pracy, gdy umowa o pracę zostaje rozwiązana na mocy tego postanowienia, pracownikowi przysługuje okres wypowiedzenia, którego długość zależy od kilku czynników.

Wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia może mieć zastosowanie zarówno do umowy podpisanej na okres próbny, jak i czas określony czy nieokreślony. Jeżeli stroną wypowiadającą umowę jest pracownik, nie ma on obowiązku podania przyczyny swojej decyzji – zobowiązany jest jedynie do dostarczenia pisma swojemu przełożonemu lub osobie przez niego upoważnionej. Nie musi tego robić osobiście, dokument może zostać wysłany np. e-mailem, pocztą lub faksem – wtedy również uznaje się, że został złożony.

Jak przygotować się do złożenia wypowiedzenia, aby było dobrze przyjęte?

Zanim pracownik złoży wypowiedzenie, powinien rozważyć swoją decyzję i dobrze przygotować się do podjęcia ostatecznego kroku, poprzez:

 • wybór odpowiedniego momentu – rozmowa powinna odbyć się w cztery oczy, bez świadków (ewentualnie w obecności bezpośredniego przełożonego), w dogodnym miejscu i mieć miejsce, zanim wieści o rezygnacji z pracy rozejdą się między pracownikami,

 • przemyślenie rozmowy – dobrze jest zastanowić się nad odpowiedzią na pytanie o powód rezygnacji z pracy, do kiedy będzie obowiązywał okres wypowiedzenia (należy w tym czasie wywiązać się ze wszystkich swoich obowiązków) oraz być przygotowanym na ewentualne negocjacje w sprawie pozostania w firmie,

 • przygotowanie słów podziękowania za współpracę – za otrzymane możliwości, nabyte umiejętności i doświadczenie,

 • przygotowanie odpowiednio zredagowanego pisma, które ewentualnie zostanie wysłane e-mailem lub pocztą (gdy osobiste złożenie nie będzie możliwe).

Od czego zależy długość okresu wypowiedzenia?

Długość okresu wypowiedzenia, która przysługuje zwalniającemu się pracownikowi, zależy od rodzaju umowy o pracę oraz stażu pracy (wliczają się do niego wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia w danej firmie, niezależnie od formy zatrudnienia).

W przypadku umowy o pracę na okres próbny, wypowiedzenie wynosi odpowiednio:

 • 3 dni robocze, jeśli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,

 • 1 tydzień, jeśli okres próbny wynosi ponad 2 tygodnie,

 • 2 tygodnie, jeśli okres próbny trwa 3 miesiące.

W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony, wypowiedzenie trwa odpowiednio:

 • 2 tygodnie, jeśli staż pracy był krótszy niż 6 miesięcy,

 • 1 miesiąc, jeśli staż pracy wynosił co najmniej 6 miesięcy,

 • 3 miesiące, jeśli staż pracy wynosił co najmniej 3 lata.

Wyznaczanie daty początkowej i końcowej

Wbrew pozorom okres wypowiedzenia nie zaczyna obowiązywać w dniu dostarczenia lub wpłynięcia do pracodawcy oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. Kodeks pracy nie określa precyzyjnie, jak liczyć dwutygodniowy okres wypowiedzenia. Przepisy mówią jedynie, że ma się kończyć w sobotę, niezależnie od tego czy pracownik, któremu przysługuje wypowiedzenie, wypełnia obowiązki w formie dyżurów, na etacie od poniedziałku do piątku czy w innym systemie pracy. Nie ma znaczenia czy sobota była dniem roboczym czy też nie – jest to dzień wygaśnięcia umowy i ustania zatrudnienia.

W praktyce okres wypowiedzenia (liczony w tygodniu lub jego wielokrotności) rozpoczyna się w pierwszą niedzielę następującą po złożeniu przez pracownika wypowiedzenia. Upływa natomiast w sobotę, dwa tygodnie później. Do długości okresu wypowiedzenia, wliczane są również weekendy, nie tylko dni robocze.

Przykład
Jeżeli pracownik złoży wypowiedzenie w poniedziałek 1 czerwca (w tym dniu pracodawca zapozna się z pismem i poświadczy jego odbiór), wypowiedzenie zaczyna obowiązywać od niedzieli 7 czerwca, a kończy się w sobotę 21 czerwca (w tym dniu pracownik nie jest już zatrudniony).

Możliwości wydłużenia lub skrócenia okresu wypowiedzenia

Przepisy prawa dają możliwość pewnych modyfikacji w zakresie długości okresu wypowiedzenia. Zmiany muszą być uwzględnione w umowie o pracę i mogą mieć miejsce jedynie w kilku, szczególnych sytuacjach.

Wydłużenie okresu wypowiedzenia

Gdy pracownik jest zatrudniony na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie, może ustalić z pracodawcą, że w przypadku zatrudnienia na czas określony lub nieokreślony, jego okres wypowiedzenia będzie wynosił:

 • 1 miesiąc przy stażu pracy krótszym niż 6 miesięcy,

 • 3 miesiące przy stażu pracy powyżej 6 miesięcy.

Skrócenie okresu wypowiedzenia

Po złożeniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę, pracownik wraz z pracodawcą mogą dojść do porozumienia i skrócić okres wypowiedzenia. Podobna sytuacja może mieć miejsce, gdy wypowiedzenie wynika z powodu upadłości pracodawcy, likwidacji firmy lub innej, niezależnej od pracownika przyczyny.

Jak wykorzystać okres wypowiedzenia?

W czasie trwania co najmniej dwutygodniowego okresu wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, zgodnie z art. 37 § 1 i 2 Kodeksu pracy pracownikowi przysługują dni wolne, które powinien przeznaczyć na poszukiwanie pracy, a za które będzie należało mu się pełne wynagrodzenie (jeżeli z nich zrezygnuje, pracodawca nie będzie zobowiązany do wypłacenia ekwiwalentu za ich niewykorzystanie). Wymiar tego zwolnienia to:

 • 2 dni robocze, gdy wypowiedzenie wynosi dwa tygodnie lub jeden miesiąc,

 • 3 dni robocze, gdy wypowiedzenie wynosi trzy miesiące.

Pracodawca w czasie trwania okresu wypowiedzenia może zwolnić pracownika z obowiązku wykonywania pracy na rzecz zakładu lub zobligować go do wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego. To dobry moment na zastanowienie się nad dalszą ścieżką rozwoju swojej kariery lub jej ewentualną zmianą i podjęciem edukacji w innym kierunku.

Odpowiedź na pytanie, jak liczyć dwutygodniowy okres wypowiedzenia, nie jest do końca jednoznaczna. Samo określenie dat może już nastręczyć pewnych trudności, a dodatkowo Kodeks pracy przewiduje pewne okoliczności, kiedy okres zostanie wydłużony lub skrócony, wciąż pozostając z założenia dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. Jedna rzecz pozostaje niezmienna – do podjęcia decyzji o rezygnacji z pracy i czasu złożenia oświadczenia należy dobrze się przygotować i stworzyć odpowiednie pismo.