Rozmowa o pracę w urzędzie miasta

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 13 maja 2022

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Przed Tobą rozmowa o pracę w urzędzie miasta? Sprawdź, czego możesz się spodziewać i jak przygotować się do spotkania rekrutacyjnego.

W naszym artykule znajdziesz wskazówki i wyjaśnienia, które pomogą Ci zostać pracownikiem samorządowym.

Praca w urzędzie miasta

Jednym z głównych celów urzędu miasta lub gminy jest realizacja zadań gminy określonych w stosownych przepisach, a zwłaszcza w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (rozdział 2.). Zgodnie z tym dokumentem do obowiązków gminy należy zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ładu przestrzennego, ochrony środowiska, infrastruktury drogowej, transportu zbiorowego, edukacji, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, turystyki, kultury i wielu innych obszarów. Taka różnorodność sprawia, że urzędy gminy składają się z wielu wydziałów i komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za poszczególne zagadnienia.

Profil pracowników odrębnych jednostek różni się w zależności od tego, czym się one zajmują, w związku z czym inne są też wymagania stawiane przed kandydatami i szczegółowy przebieg rozmów kwalifikacyjnych. Podstawowe zasady rekrutacji do pracy w urzędzie są jednak podobne.

Przebieg rekrutacji

Reguły zatrudniania w urzędach gminy reguluje ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Zgodnie z nią pracownicy samorządowi są zatrudniani na stanowiska urzędnicze lub pomocnicze i obsługi, a przebieg rekrutacji do ról urzędniczych jest określony specjalnymi zapisami.

Nabór na stanowiska urzędnicze jest otwarty i opiera się na zasadzie konkurencyjności, co oznacza, że urząd powinien wybierać kandydatów, którzy są w stanie najlepiej realizować obowiązki określone dla danej roli.

Ogłoszenia o wakatach urzędniczych są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, czyli specjalnej stronie internetowej prowadzonej przez urząd gminy, a także na tablicy informacyjnej działu, który szuka pracownika. Ogłoszenie takie zawiera między innymi szczegółowy opis stanowiska oraz wymagań niezbędnych i dodatkowych, informacje o warunkach pracy, a także termin i miejsce składania dokumentów. Niedostosowanie się do terminów lub zastrzeżeń zawartych w ogłoszeniu, np. przesłanie podania dzień po wskazanej dacie lub w formie elektronicznej zamiast papierowej (jeśli taki był wymóg), powoduje dyskwalifikację kandydata.

Spośród nadesłanych zgłoszeń powołana komisja wybiera maksymalnie pięciu najlepszych kandydatów, których przedstawia kierownikowi jednostki organizacyjnej. Następnym etapem jest zwykle rozmowa o pracę w urzędzie miasta, po której zatrudnia się wybraną osobę.

Rozmowa kwalifikacyjna w urzędzie gminy

Od urzędnika oczekuje się nie tylko konkretnych umiejętności, ale też określonej postawy: sumienności, przestrzegania tajemnicy służbowej, uprzejmości i życzliwości zarówno wobec mieszkańców, jak i współpracowników, godnego zachowania w miejscu pracy i poza nią oraz ciągłego rozwoju zawodowego. Podczas spotkania rekrutacyjnego należy zatem pokazać, że spełnia się te wymagania.

W tym celu przyjdź na miejsce punktualnie, a nawet kilka minut przed czasem, ubierz stosowny do sytuacji strój, a w trakcie rozmowy zachowuj powagę i stosuj formy grzecznościowe (Pan, Pani, Państwo), udzielaj merytorycznych odpowiedzi i z szacunkiem wypowiadaj się o byłych pracodawcach.

W opanowaniu stresu pomoże Ci odpowiednie przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej. Wyszukaj jak najwięcej informacji o roli, o którą się ubiegasz – znajdziesz je w samym ogłoszeniu o pracę, a także na stronach internetowych urzędu, na których możesz poznać zasady funkcjonowania poszczególnych działów. Zastanów się też nad pytaniami, które możesz otrzymać, a także nad tym, o co Ty chcesz zapytać w czasie rekrutacji.

Niektóre pytania rekrutacyjne są uniwersalne i warto się nad nimi zastanowić niezależnie od tego, o jakie stanowisko się ubiegasz. Przygotuj się na to, że podczas rozmowy o pracę w urzędzie miasta komisja rekrutacyjna może poprosić Cię o:

  • kilka słów na swój temat,

  • opowiedzenie o swojej aktualnej lub poprzedniej pracy,

  • krótką wypowiedź w języku angielskim (jeśli był on wymagany w ogłoszeniu),

  • wyjaśnienie, dlaczego chcesz pracować na danym stanowisku.

Czasami kandydaci są zakłopotani, gdy mają mówić o sobie. Jeśli też czujesz się w takich sytuacjach niepewnie, przygotuj sobie wcześniej kilka zdań o swoim wykształceniu, doświadczeniach, sukcesach i kompetencjach zawodowych. Przed spotkaniem rekrutacyjnym przećwicz taką wypowiedź przed lustrem lub wspierającą Cię osobą. Nie ucz się jednak na pamięć, bo recytowany tekst brzmi sztucznie, a w razie pomyłki możesz się zestresować i pogubić.

Oprócz tego komisja rekrutująca powinna sprawdzić Twoją wiedzę i umiejętności. W ogłoszeniach na niektóre stanowiska specjalistyczne umieszczana jest informacja o ustawach, które musi znać kandydat, a także o wymaganych od niego uprawnieniach. Od radcy prawnego oczekuje się na przykład bycia wpisanym na listę radców prawnych i znajomości ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o prawie budowlanym, Kodeksu cywilnego i wielu innych aktów prawnych.

Możesz się więc spodziewać pytań o konkretne zagadnienia prawne lub dostać zadanie polegające na przeanalizowaniu rzeczywistego problemu, którego rozwiązanie należałoby do Twoich obowiązków, na przykład zweryfikowania poprawności oferty.

Wymogi formalne

Warunkiem otrzymania zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną w urzędzie gminy jest spełnienie wymogów formalnych i podstawowych kryteriów określonych w ogłoszeniu. Zgodnie ze wspomnianą już ustawą o pracownikach samorządowych w urzędzie gminy można zatrudnić osobę, która:

  • ma polskie obywatelstwo (z pewnymi wyjątkami),

  • ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

  • posiada wymagane kwalifikacje zawodowe.

Oprócz tego osoba przyjmowana na stanowisko urzędnicze:

  • musi posiadać wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe,

  • nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, w tym umyślne przestępstwo skarbowe,

  • musi mieć nieposzlakowaną opinię.

Jeśli kandydat ubiega się o stanowisko kierownicze, musi ponadto posiadać wykształcenie wyższe i co najmniej trzyletni staż pracy.

W ogłoszeniu o prace określone są również dokumenty, które należy złożyć w urzędzie, takie jak dyplomy ukończenia studiów, certyfikaty, a także CV i list motywacyjny. Bardzo często urzędy proszą o wysłanie życiorysu w formie dostępnego na stronie kwestionariusza lub za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego. W takim wypadku, zamiast przygotowywać specjalne CV, możesz skupić się na liście motywacyjnym.

List motywacyjny do urzędu miasta

List motywacyjny odgrywa ważną rolę w rekrutacji na stanowiska urzędnicze, ponieważ pozwala nie tylko poznać motywację kandydata, ale też ocenić jego profesjonalizm i zdolności komunikacyjne. Rola urzędnika bardzo często wiąże się z konstruowaniem różnych pism, które powinny być przejrzyste, zrozumiałe i poprawne pod względem językowym, a tekst napisany przez kandydata ułatwia weryfikację tej umiejętności.

Pisanie listu zacznij od przemyślenia jego zawartości. Jeszcze raz przejrzyj wymogi urzędu gminy i zastanów się, które z Twoich dotychczasowych doświadczeń potwierdzają, że spełniasz te kryteria. By zainteresować czytelników, najlepiej posłużyć się konkretnymi przykładami, które zapadają w pamięć, takimi jak:

„Mam doświadczenie w zarządzaniu zespołem. Na aktualnym stanowisku kieruję pracą 12 osób, które cenią moją rolę, o czym świadczą bardzo dobre oceny przyznawane mi w ankietach pracowniczych”.

„W ubiegłym roku z powodzeniem zrealizowałam ponad 10 projektów marketingowych, z których największym była ogólnopolska kampania reklamowa sieci hoteli XYZ”.

Gdy wiesz już, co napisać, uporządkuj swoje myśli, by Twój list motywacyjny miał odpowiednią strukturę, czyli wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Spróbuj wymyślić wprowadzenie, które zaciekawi osobę rekrutującą, i dobre zakończenie. Pamiętaj jednak, że od urzędnika oczekuje się dojrzałości i szacunku, dlatego nie odchodź od zwrotów grzecznościowych i unikaj zbyt swobodnego języka, który może zniechęcić do Ciebie osobę o konserwatywnym podejściu do pracy.

Zadbaj też o estetykę listu motywacyjnego. Tekst będzie bardziej czytelny, jeśli podzielisz go na akapity. Ponadto nie należy rozpisywać się na więcej niż stronę A4. Jeśli Twój tekst jest dłuższy, skróć go, wyrzucając zbędne szczegóły, ale nie zmniejszaj czcionki, marginesów ani odstępów między wierszami.

Gotowy dokument przeczytaj ponownie i wprowadź w nim ewentualne poprawki. Jeśli możesz, odczekaj z jego odsyłaniem i sprawdź go jeszcze raz następnego dnia. Uruchom też korektę pisowni i usuń podwójne spacje. Na zakończenie wydrukuj i podpisz list, a jeśli wysyłasz go drogą elektroniczną, podpisany dokument zapisz w formacie PDF.

Skoro już wiesz, jak się wyróżnić podczas rekrutacji i dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej do urzędu miasta lub gminy, możesz śmiało składać podanie o pracę. Trzymamy kciuki, by wszystko poszło po Twojej myśli!

Odkryj więcej artykułów