Polskie organizacje zwalczające bariery w dostępie do pracy

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 7 czerwca 2022

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Zobacz listę organizacji, które działają w Polsce na rzecz osób z utrudnionym dostępem do rynku pracy. W tym artykule znajdziesz informacje o różnych powodach dyskryminacji zawodowej, a także o instytucjach, które pomagają osobom doświadczającym tego problemu.

Nierówności na rynku pracy

O nierówności w dostępie do rynku pracy mówi się zwykle w kontekście płci, jednak problem ten dotyka zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Trudności ze znalezieniem pracy mają między innymi seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami. Niechęć pracodawców do zatrudniania takich osób wynika przede wszystkim z różnych uprzedzeń, lęków i niesprawdzonych przekonań.

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością

Niepełnosprawni pracownicy pracują z zasady tyle samo, co osoby bez niepełnosprawności, czyli 8 godzin dziennie, a w sumie 40 godzin tygodniowo. Niższy wymiar pracy, wynoszący 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo, dotyczy osób, których stopień niepełnosprawności jest znaczny lub umiarkowany. Pracownik z niepełnosprawnością nie może być jednak zatrudniany w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej, chyba że na wniosek osoby zatrudnionej lekarz wyrazi na to zgodę.

W celu wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy państwo przyznaje pracodawcom, którzy je zatrudniają, różne uprawnienia. Firma, w której jest minimum 25 pracowników, z czego co najmniej 6% to osoby z niepełnosprawnością, jest zwolniona z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Może też liczyć na udogodnienia finansowe, takie jak zwrot kosztów szkolenia osoby z niepełnosprawnością, wyposażenia jej stanowiska i zatrudnienia osoby wspomagającej lub dofinansowanie wynagrodzenia osoby z niepełnosprawnością.

Zatrudnianie seniorów

Kolejną grupą osób dyskryminowanych na rynku pracy są seniorzy, dotyczy to zwłaszcza procesu rekrutacji, a także dostępu do szkoleń i możliwości awansu. Wynika to z panującego wśród pracodawców przekonania, że nie warto inwestować w osoby, które mogą wkrótce przejść na emeryturę.

Warto przy tym pamiętać, że wypowiedzenie pracownikowi umowy na czas nieokreślony wyłącznie dlatego, że osiągnął on wiek emerytalny, jest niezgodne z prawem. Działanie takie nie tylko jest zabronione, ale też wiąże się z lekceważeniem mocnych stron starszych pracowników: ich doświadczenia zawodowego i życiowego, stabilnej sytuacji rodzinnej i większej dyspozycyjności, a w szczególności wiedzy, którą mogą przekazywać nowo zatrudnionym osobom.

Gdzie szukać wsparcia

Na szczęście w Polsce działają organizacje, które wspierają osoby dyskryminowane na rynku pracy i pomagają im w rozwoju zawodowym i szukaniu wartościowej pracy. Oprócz tego wiele instytucji prowadzi też działania adresowane do pracodawców.

Organizacje tego typu najłatwiej będzie Ci znaleźć w Internecie. By ułatwić Ci ich wyszukiwanie, zebraliśmy informacje o kilku wybranych przez nas instytucjach.

Lista 7 organizacji działających na rzecz równości na rynku pracy

Poniżej znajdziesz listę siedmiu polskich organizacji, które pomagają osobom o ograniczonym dostępie do zatrudnienia w znalezieniu pracy i rozwoju zawodowym.

1. Poltalento

Grupa docelowa: osoby z niepełnosprawnościami i pracodawcy
Teren aktywności: cała Polska

Poltalento.pl to pierwsza polska interaktywna platforma rekrutacyjna przeznaczona jednocześnie dla kandydatów z niepełnosprawnościami i pracodawców poszukujących pracowników z orzeczoną grupą niepełnosprawności. Zespół Poltalento stawia sobie za cel jak najlepszy dobór kandydatów do oferowanych przez pracodawców stanowisk.

2. PSONI Koło w Jarosławiu

Grupa docelowa: osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich bliscy
Teren aktywności: Jarosław, woj. Podkarpackie

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) Koło w Jarosławiu jest organizacją pozarządową, niedochodową i samopomocową, która ma status organizacji pożytku publicznego. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, poszanowania ich praw, ich aktywizacji społecznej oraz ochrony ich zdrowia, a także wspieranie rodzin takich osób.

PSONI Koło w Jarosławiu stale wspiera ponad tysiąc dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnościami. W prowadzonych placówkach i formach kompleksowej rehabilitacji społecznej i zawodowej organizacja zatrudnia ponad 500 pracowników.

3. evoSOLUTIONS

Grupa docelowa: osoby z niepełnosprawnością i pracodawcy
Teren aktywności: cała Polska

evoSOLUTIONS to firma zajmująca się optymalizacją biznesu, outsourcingiem i doradztwem HR. Ważną częścią jej działalności jest też pomaganie klientom w rekrutacji osób niepełnosprawnością.

Strategia firmy opiera się na innowacyjnych metodach finansowania oferowanych usług oraz aktywizacji i angażowaniu w projekty osób z niepełnosprawnościami, stanowiących ponad 70% ogółu zatrudnionych w niej osób.

evoSOLUTIONS wspomaga też osoby z niepełnosprawnością w poszukiwaniu zatrudnienia jako agencja pośrednictwa pracy. Do firmy należy jedna z największych w Polsce baz osób z niepełnosprawnością poszukujących pracy, która jest stale powiększana. Przedsiębiorstwo stawia sobie za cel zapewnianie osobom z niepełnosprawnością dostępu do wartościowych i satysfakcjonujących miejsc pracy.

4. Fundacja Biznes Bez Barier

Grupa docelowa: osoby z niepełnosprawnością i pracodawcy
Teren aktywności: cała Polska

Fundacja Biznes Bez Barier działa na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami i pomaga im w znalezieniu pracy zgodnej z ich predyspozycjami i kwalifikacjami. Ponadto organizacja współpracuje też z pracodawcami przy rekrutacji osób z niepełnosprawnościami.

Ważnym obszarem działalności fundacji Biznes Bez Barier jest również dostępność. Organizacja zajmuje się jej promowaniem oraz przeprowadza audyty, które sprawdzają, czy strony internetowe i rozwiązania mobilne podmiotów publicznych mają odpowiednie ułatwienia dostępu. Oprócz tego przeprowadza też audyty architektoniczne i komunikacyjno-organizacyjne oraz oferuje wsparcie w zakresie pozyskiwania środków z programów na rzecz dostępności.

5. Centrum Pracy Seniorek i Seniorów

Grupa docelowa: seniorzy szukający pracy i pracodawcy
Teren aktywności: Gdańsk

Głównym celem Centrum jest aktywizacja zawodowa, kulturalna i społeczna seniorów z terenu Gdańska. W siedzibie Centrum pracują doświadczeni doradcy zawodowi, którzy wspólnie z klientami w trakcie indywidualnych konsultacji dokonują przeglądu ich wykształcenia, doświadczenia zawodowego, przebytych szkoleń, zainteresowań, umiejętności, cech osobowości i możliwości fizycznych. Pomagają w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych oraz w przygotowaniu do rozmów rekrutacyjnych.

Doradcy zajmują się też wyszukiwaniem ofert pracy odpowiednich do profilu zainteresowanych seniorów. Przy wyborze doradcy uwzględniają przede wszystkim osobiste preferencje klientów, co pozwala dopasować oferty pracy do ich indywidualnych potrzeb i możliwości. Wszystkie te działania mają na celu skojarzenie potencjalnego pracownika z pracodawcą.

Oprócz konsultacji z doradcami Centrum organizuje też różnorodne wydarzenia, takie jak warsztaty z pisania CV, konkursy, szkolenia przygotowujące do rozmów kwalifikacyjnych i targi pracy.

6. Integralia, fundacja Grupy ERGO Hestia

Grupa docelowa: osoby z niepełnosprawnościami
Teren aktywności: Gdańsk

Fundacja Grupy ERGO Hestia na rzecz integracji zawodowej osób z niepełnosprawnościami Integralia została powołana w 2004 r. Misją fundacji jest wspieranie osób z niepełnosprawnościami na drodze do samorealizacji zawodowej. W tym celu organizacja zajmuje się współtworzeniem przyjaznych miejsc pracy w Grupie ERGO Hestia oraz w innych firmach i instytucjach.

Integralia prowadzi różnorodne przedsięwzięcia wspierające osoby z niepełnosprawnościami, takie jak programy stażowe lub konsultacje z doradcami rozwoju zawodowego.

7. Fuga Mundi

Grupa docelowa: osoby z niepełnosprawnością, pracodawcy, instytucje rynku pracy, organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami
Teren aktywności: województwo lubelskie, mazowieckie, podkarpackie i świętokrzyskie

Fundacja Fuga Mundi działa już od połowy lat 90. i zajmuje się wyrównywaniem szans osób z niepełnosprawnością. Jej zespół posiada wieloletnie doświadczenie w pośrednictwie pracy oraz w podnoszeniu kompetencji społecznych i zawodowych wśród różnych grup społecznych.

Celem fundacji jest ciągłe motywowanie klientów do rozwoju i realizacji własnych zawodowych marzeń, a w zakres jej działalności wchodzą między innymi następujące zadania:

 • poradnictwo zawodowe,

 • pośrednictwo pracy na terenie Polski,

 • doradztwo personalne,

 • zapewnianie pomocy psychologicznej i prawnej,

 • poradnictwo w zakresie rehabilitacji zawodowej i rozwoju zawodowego,

 • wspieranie w podejmowaniu wolontariatu.

Główna siedziba Fundacji znajduje się w Lublinie, ale jej filie działają w Kielcach, Radomiu, Rzeszowie i Warszawie.

Wsparcie wymienionych organizacji może być nieocenione, ale pamiętaj, że także samodzielnie możesz podjąć wiele działań, które zwiększą Twoje szanse na rynku pracy.

Zadbaj o swój rozwój zawodowy i szukaj okazji do zdobywania nowych kompetencji i podnoszenia posiadanych już kwalifikacji. Nie lekceważ też umiejętności miękkich, które pomogą Ci się dobrze zaprezentować podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Możesz też sięgnąć po artykuły z naszej bazy, które pomogą Ci w napisaniu CV lub listu motywacyjnego i przygotowaniu do spotkania rekrutacyjnego.

Uwaga: żadna z firm, instytucji lub organizacji wymienionych w artykule nie jest powiązana z Indeed.

Odkryj więcej artykułów

 • Zbrojarz – opis zawodu
 • Jak zostać seksuologiem?
 • Podstawowe cele i zadania opiekuna medycznego
 • Gdzie praca po fotografii?
 • Podolog — co robi specjalista w tym zawodzie?
 • Jak zostać tłumaczem przysięgłym?
 • Zawody związane ze sportem
 • Jak zostać chiropraktykiem?
 • Praca po znajomości
 • Wiza pracownicza w Chinach – przewodnik
 • Jak zostać żołnierzem
 • Jak wygląda praca w zakładzie pogrzebowym?