Obowiązki dyrektora przedszkola

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

17 listopada 2021

Jeśli zastanawiasz się nad objęciem posady dyrektora przedszkola lub chcesz sprawdzić, czy dyrektor placówki, do której uczęszcza Twoje dziecko, wywiązuje się należycie ze swoich zajęć, to musisz poznać szczegółowo wszystkie obowiązki dyrektora przedszkola. Okazuje się bowiem, że choć nauczanie początkowe i opieka nad dziećmi wydają się rzeczą prostą, rzeczywistość jest inna.

Aby móc zostać dyrektorem przedszkola, trzeba spełnić szereg warunków. W placówkach publicznych najważniejszym z nich jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia pedagogicznego, co znacząco ułatwia organizację pracy. Jeśli kandydat na dyrektora takowego nie posiada, należy wyznaczyć dodatkową osobę, sprawującą nadzór pedagogiczny. W placówkach prywatnych nie ma prawnie wytyczonych wymogów, ale te na pewno pojawią się w ogłoszeniu o pracę. Każda tego typu placówka posiada własny statut, w którym określa wymagania na to stanowisko. Spraw służbowych i zadań nałożonych na dyrektora przedszkola jest naprawdę sporo i to również w okresie letnim. Dyrektor jest odpowiedzialny nie tylko za zapewnienie opieki dzieciom, więc jeśli chcesz dowiedzieć się więcej – przeczytaj, jakie są obowiązki dyrektora przedszkola. To kluczowe informacje, jeśli planujesz nim zostać lub gdy chcesz rozliczyć obecnego dyrektora z wykonywania jego powinności.

Rodzaje obowiązków, które musi wykonywać dyrektor

Szczegółowy opis działalności dyrektora jest zawarty w Prawie Oświatowym w artykule 68 ustęp 1 i ustęp 5 oraz w Karcie Nauczyciela – artykuł 7 ustęp 2 punkt 1. Jak już wspomniano dyrektor przedszkola pracuje cały rok, więc obowiązki można podzielić dwojako: na zadania wykonywane w ściśle określonym czasie w ciągu roku lub na rodzaje odpowiedzialności. W pierwszym wypadku należy zauważyć, że każde z zadań ma określony termin wykonania.

Wrzesień

Jeszcze przed rozpoczęciem roku dyrektor musi zapewnić kadrę nauczycielską w placówce. We wrześniu przyjmuje wnioski o rozpoczęcie stażu na wyższe stopnie awansu zawodowego oraz przedstawia plan nadzoru pedagogicznego. Jest to także czas na zbieranie wszystkich potrzebnych oświadczeń, zgód i upoważnień od rodziców. Rozpoczyna się także obserwację dzieci pod kątem diagnozowania problemów, które wymagają pomocy psychologiczno-pedagogicznej i ustalenia odpowiednich działań.

Październik

Październik to miesiąc, w którym należy uzgodnić i pozatwierdzać plany rozwoju zawodowego nauczycieli, a także przyznać i wypłacić nagrody nauczycielom oraz pracownikom w związku z Dniem Edukacji Narodowej. Do 31 października można w placówce rozpocząć inwentaryzację.

Listopad

Do końca listopada trzeba zakończyć przegląd BHP budynku oraz placu zabaw i zaplanować ewentualne naprawy. Musi się on odbywać dwa razy w roku.

Grudzień

W grudniu dyrektor powinien nadzorować i pomagać w organizacji różnych imprez okolicznościowych: mikołajek czy jasełek dla dzieci i rodziców oraz spotkania opłatkowego. Często wiąże się to z dokonywaniem zamówień lub zawieraniem różnych umów. Do innych obowiązków należy sporządzenie projektu planu finansowego na następny rok oraz wyznaczenie celów i zadań do realizacji w nadchodzącym roku kalendarzowym. Przed przerwą świąteczną powinien być także przygotowany plan pracy przedszkola w okresie zimowym.

Styczeń

W nowym roku należy uzgodnić z nauczycielami i pracownikami placówki plan urlopów wypoczynkowych, tak aby nie zagrażały one przerwaniem pracy placówki. Jest to czas podsumowań i wniosków, które dyrektor powinien przedstawić radzie pedagogicznej wraz z informacjami o działalności przedszkola. Przeprowadzić należy kontrolę badań lekarskich nauczycieli i pracowników, a w razie dezaktualizacji badań skierować na nie ponownie. Istotne jest również, czy nauczyciele i pracownicy posiadają aktualne szkolenia BHP, gdyż są one wydawane jedynie na okres pięciu lat, a dobre przeszkolenie pracowników ma znaczenie dla bezpieczeństwa dzieci.

Luty

W lutym konieczne jest także przeszkolenie wszystkich pracowników z udzielania pierwszej pomocy. Do ważnych formalności należy sporządzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych oraz ewentualne złożenie do Kuratorium Oświaty wniosków o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej, jeśli któryś z nauczycieli wyróżnia się wybitnymi osiągnięciami.

Marzec

W marcu należy przeprowadzić kolejny przegląd BHP budynku i placu zabaw po zimie. Równie ważne jest przyjęcie wiążących deklaracji od rodziców przedszkolaków o dalszym uczęszczaniu do placówki a także rozpoczęcie rekrutacji dzieci na kolejny rok. Zwłaszcza w placówkach publicznych jest to niezwykle intensywny czas, gdy trzeba rozpatrzyć dużą liczbę wniosków. Dodatkowo w tym czasie odbywa się przyznawanie dodatków motywacyjnych dla nauczycieli i wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Powinny rozpocząć się prace nad projektem arkusza organizacji pracy przedszkola, gdyż już w kwietniu trzeba go przekazać do zaopiniowania zakładowym organizacjom związkowym.

Kwiecień

W kwietniu przekazuje się do Systemu Informacji Oświatowej wszystkie dane dotyczące wydatków na prowadzenie przedszkola. Może to zrobić tylko dyrektor, gdyż to on jest administratorem danych. Rodzicom wydaje się zaświadczenie, że ich dziecko jest należycie przygotowane do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Maj

W maju kończy się rekrutacja do przedszkola, więc trzeba przedstawić wyniki naboru. Dyrektor musi dopilnować, aby informacja o dzieciach przyjętych i nieprzyjętych na następny rok została udostępniona osobom zainteresowanym. W tym miesiącu istnieje możliwość modyfikacji planu nadzoru pedagogicznego, jeśli zajdzie taka potrzeba. Także decyzje kadrowe lub organizacyjne, mające wpływ na zatrudnienie nauczycieli i innych pracowników, powinny być podejmowane w tym miesiącu. Chodzi w szczególności o nawiązywanie stosunku pracy i rozwiązywanie dotychczasowych umów. Należy też rozliczyć się z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych i przelać należne za każdego pracownika kwoty. Na koniec maja przypada zakończenie stażu nauczycieli na wyższy stopień awansu, po upływie którego dyrektor jest zobowiązany ocenić starania kandydata w terminie nie dłuższym niż 21 dni po złożeniu przez niego stosownych dokumentów. Kolejny raz trzeba przekazać informacje do SIO, jeśli dyrektor planuje rozwiązać umowę o pracę z nauczycielem lub stosunek pracy wygaśnie.

Czerwiec

Czerwiec to znowu czas podsumowań: działalności przedszkola i sprawowania nadzoru pedagogicznego. W związku z tym należy przeprowadzić zebranie rady pedagogicznej i przedstawić wnioski z funkcjonowania placówki. Obowiązkiem dyrektora jest organizacja letniego dyżuru w przedszkolu na czas wakacji. Należy przyjąć nowe wnioski zapisowe od rodziców, zorganizować pracę nauczycieli, przygotować niezbędne informacje dla rodziców (w tym o odpłatności), przygotować odpowiednio plac zabaw i budynek i zadbać o upoważnienia dla zastępcy na czas urlopu. Przed udaniem się na wypoczynek trzeba zaplanować wakacyjne remonty (często są one niezbędne) i przegląd BHP, aby budynek i jego wnętrze było bezpieczne oraz higieniczne dla najmłodszych. Taka kontrola musi się odbyć przynajmniej raz w roku. Przed jego zakończeniem powinno jeszcze nastąpić podsumowanie rocznego działania rady rodziców.

Okres wakacyjny

Czas wakacji wcale nie oznacza, że dyrektor przedszkola odpoczywa. Obowiązki dyrektora przedszkola podczas wakacji dotyczą w głównej mierze nadzorowania remontów, ale jest to też czas szczególnie ważny dla nauczycieli, którym trzeba skontrolować umowy o zatrudnieniu. Być może trzeba będzie zawrzeć nową umowę, przedłużyć obecną lub zmienić warunki zatrudnienia. Od tego zależą możliwości sprawowania prawidłowej opieki nad dziećmi i ciągłość funkcjonowania przedszkola.
Przed wrześniowym rozpoczęciem roku należy sporządzić:

  • roczny plan pracy przedszkola,

  • roczny plan organizacji imprez okolicznościowych,

  • plan współpracy z rodzicami,

  • plan zajęć dodatkowych,

  • ewentualne zmiany w statucie przedszkola w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Rada pedagogiczna musi zapoznać się z tymi planami i mieć czas na wyrażenie opinii. Na koniec sierpnia muszą także powstać i zostać przedstawione wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

Ogólne obowiązki dyrektora

W związku z zatrudnieniem osób, do comiesięcznych obowiązków dyrektora placówki należy przekazywanie do ZUS deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów miesięcznych oraz opłacanie składek. Dodatkowo dyrektor musi regularnie przekazywać informacje o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych. Rozliczanie się z Urzędem Skarbowym oraz przekazywanie do Głównego Urzędu Statystycznego sprawozdań Z-03 raz na kwartał i Z-05 również spoczywa na barkach dyrektora. To on opracowuje plany finansowe dla przedszkola i sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą i – nawet jeśli w placówce są zatrudnieni księgowi i inni pracownicy umysłowi – to on ponosi odpowiedzialność w razie niedopełnienia tych czynności. Wypełnia comiesięczne i kwartalne sprawozdania z wykonania planu dochodów oraz zrealizowania planu wydatków budżetowych. Musi podawać dane o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji oraz inne druki, które dostarcza do regionalnej izby obrachunkowej.

Czy warto brać na siebie obowiązki dyrektora przedszkola?

Jeśli posiadasz wykształcenie pedagogiczne wraz z niezbędnym doświadczeniem, planowanie jest Twoją mocną stroną oraz nie zapominasz o dopełnieniu obowiązków formalnych, to jak najbardziej. Ponadto trzeba być cały czas na bieżąco z obowiązującymi przepisami, zmianami w oświacie, śledzić wiadomości i strony internetowe regionalnego Kuratorium Oświaty oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jest to praca dla ludzi odpowiedzialnych, umiejących pracować pod presją czasu. Czuwanie nad bezpieczeństwem i edukacją dzieci przyniesie sporo satysfakcji tym, którzy lubią pracę z najmłodszymi oraz chcą mieć wpływ na ich kształtowanie od najmłodszych lat.

Powiązane artykuły

Zawody związane ze sportem