Jak zostać dyrektorem szkoły?

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 25 lipca 2022

Zespół redakcyjny Indeed to zróżnicowana grupa utalentowanych autorów, analityków i ekspertów, którzy na podstawie danych i analiz Indeed opracowują porady przydatne na ścieżce kariery zawodowej.

Dyrektorzy szkół są odpowiedzialni za pracę placówki edukacyjnej. Za najważniejsze zadanie na tym stanowisku można uznać dbałość o jak najlepsze warunki do rozwoju. Każdy dyrektor musi przy tym przestrzegać przepisów prawa oświatowego. Jak zostać dyrektorem i na jakie obowiązki musisz się przygotować? Oto poradnik dla wszystkich nauczycieli planujących swoją karierę zawodową.

Podstawa prawna wyboru dyrektora szkoły

Wybór dyrektora szkoły publicznej, niezależnie od tego, czy jest to szkoła podstawowa, czy ponadpodstawowa, musi być przeprowadzony zgodnie z obowiązującym prawem. Przepisy zawarte są w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe. Zgodnie z art. 63 dyrektorem szkoły może zostać osoba, która:

 • ukończyła uczelnię wyższą i uzyskała tytuł naukowy magistra lub magistra inżyniera;

 • ukończyła studia wyższe, studia podyplomowe lub specjalny kurs kwalifikacyjny z zarządzania oświatą;

 • ma doświadczenie związane z prowadzeniem działań na rzecz rozwoju szkół i placówek lub doświadczenie na stanowisku kierowniczym;

 • przedstawi zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku dyrektora placówki edukacyjnej;

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

 • wyróżniała się idealną postawą (brak kar dyscyplinarnych i postępowania dyscyplinarnego);

 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyśle przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

 • nie została oskarżona o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

 • nigdy nie dostała zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

Jaki stopień trzeba mieć, by zostać dyrektorem szkoły?

Prawo oświatowe przewiduje 4 stopnie awansu zawodowego nauczyciela. Zgodnie z przepisami każdy pedagog w trakcie swojej kariery ma szansę uzyskać tytuł:

 • nauczyciela stażysty,

 • nauczyciela kontraktowego,

 • nauczyciela mianowanego,

 • nauczyciela dyplomowanego.

Aby zostać dyrektorem szkoły, musisz uzyskać tytuł nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.

Konkurs na dyrektora szkoły

Organami wybierającymi kandydatów są jednostki samorządu terytorialnego (na przykład gminy lub starostwa) organizujące konkurs. Specjalna komisja może również wybrać na stanowisko dyrektora osobę, która nie jest nauczycielem (ale za zgodą kuratora oświaty). W takiej sytuacji nie może ona pełnić nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami. Kadencja dyrektora trwa 5 lat.

W momencie pojawienia się wakatu samorząd powołuje wspomnianą już komisję składającą się z:

 • trzech przedstawicieli organu prowadzącego,

 • po dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej i rady rodziców,

 • jednego przedstawiciela organizacji związkowej działającej w danej szkole.

Wymagane dokumenty

Jeżeli chcesz zadbać o rozwój zawodowy i kandydujesz na stanowisko dyrektora szkoły, musisz przygotować odpowiednie dokumenty. Wykaz pism został zamieszczony w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej. Zgodnie z przepisami każdy kandydat zobowiązany jest do przedstawienia:

 • uzasadnienia przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola czy publicznej szkoły;

 • życiorysu zawierającego opis przebiegu pracy zawodowej z informacją o stażu pracy pedagogicznej bądź dydaktycznej (w przypadku nauczyciela akademickiego);

 • oświadczenia z danymi osobowymi (należy podać imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania i adres do korespondencji);

 • uwierzytelnionych kopii dokumentów potwierdzających staż i wykształcenie wyższe;

 • zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia zadań na stanowisku dyrektora szkoły;

 • oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się żadne postępowanie ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

 • zaświadczenia o niekaralności;

 • oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

Po rozpatrzeniu powyższych dokumentów komisja ma prawo nie dopuścić kandydata, jeżeli dokumenty nie spełniają wymagań. Jednostka organizująca konkurs poinformuje Cię o swojej decyzji.

Przygotowanie CV i listu motywacyjnego

Niezwykle ważną rolę odgrywa przygotowanie CV i listu motywacyjnego dyrektora szkoły. Są to dokumenty, w których nie tylko przedstawiasz swoje doświadczenie i przygotowanie merytoryczne, lecz także dokładnie określasz, w jaki sposób chcesz organizować pracę placówki.

Dokładna koncepcja zarządzania powinna być zgodna z prawem. Musi również odpowiadać wszystkim zainteresowanym grupom: dzieciom, rodzicom, radzie pedagogicznej oraz lokalnym samorządom. Dlatego dobrą praktyką jest wnikliwe przeanalizowanie uprawnień i obowiązków, z jakimi kandydaci zmierzą się podczas swojej kadencji.

Jak wygląda dobre CV i list motywacyjny dyrektora

Przygotowując dokumenty aplikacyjne na stanowisko dyrektora szkoły, zwróć uwagę na kilka ważnych aspektów. Przede wszystkim sprawdź, czy całość jest uporządkowana i spójna. Jako dyrektor szkoły musisz działać w sposób zorganizowany i takie też powinny być Twoje dokumenty aplikacyjne.

Zwróć również uwagę na szatę graficzną dostarczonych pism. Zadbaj o to, by całość była elegancka i czytelna. Używaj odpowiedniej czcionki. Najlepsze są fonty proste w rozmiarze 12. Przed złożeniem wszystkich zaświadczeń oraz pism sprawdź, czy nie ma w nich błędów i literówek.

Jak przygotować się do rozmowy z komisją?

Jeżeli Twoje dokumenty są zgodne z wymogami formalnymi, nie pozostaje nic innego, jak przygotować się na spotkanie z komisją. Jako przyszły dyrektor musisz wykazać się szeroką wiedzą na tematy uprawnień i przepisów prawnych. Dlatego zapoznaj się z:

 • przepisami zawartymi w Karcie Nauczyciela, Kodeksie pracy i ustawie o oświacie;

 • zakresem obowiązków dyrektora szkoły;

 • sposobami kierowania placówką oświatową;

 • metodami badania jakości pracy szkoły;

 • promocją edukacji w lokalnej społeczności.

Spotkanie z komisją

Jak zrobić dobre wrażenie na rozmowie o pracę? Takie pytanie na pewno pojawi się przed spotkaniem z komisją. Dlatego zadbaj o kilka niezwykle ważnych elementów. Przede wszystkim przygotuj odpowiedni strój na rozmowę kwalifikacyjną. Twoja garderoba musi pokazać, że jesteś osobą kompetentną i można na Tobie polegać w każdej sytuacji. Pamiętaj także, by nigdy nie spóźnić się na spotkanie.

Popracuj także nad mową ciała. Komisja konkursowa na pewno wybierze kandydata pewnego siebie, który doskonale zna swoją wartość i ma dokładną wizję pracy na stanowisku kierowniczym.

Zakres obowiązków dyrektora

Przed konkursem wnikliwie przeanalizuj zakres obowiązków dyrektorów i dyrektorek szkół. Lista zadań do wypełnienia jest naprawdę rozbudowana. Dyrektorzy szkół reprezentują placówkę edukacyjną, dbając o jej dobre imię. Organizują pracę szkoły i zatwierdzają plany lekcji. Wspierają nauczycieli w rozwoju zawodowym i zapewniają dzieciom najlepsze warunki do nauki. Do ich obowiązków należy także wprowadzanie najnowszych przepisów, dlatego niezwykle ważne jest, by dyrektorzy aktualizowali swoją wiedzę dotyczącą ustawodawstwa.

Jako dyrektor szkoły odpowiadasz za bezpieczeństwo uczniów oraz nauczycieli, zapewniasz kadrze pedagogicznej dostęp do szkoleń, pomagasz w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych, kontaktujesz się z rodzicami oraz podejmujesz decyzje dotyczące życia szkoły.

Cechy dobrego dyrektora

Dobrą praktyką przed każdą rozmową kwalifikacyjną jest zapoznanie się z cechami, jakimi powinien wyróżniać się dobry dyrektor szkoły. Na tym stanowisku musisz pokazać, że charakteryzujesz się idealnymi umiejętnościami organizacyjnymi i zdolnością do zarządzania zespołem. Dyrektor nie może być stronniczy. Powinien kierować się dobrem uczniów i nauczycieli.

Jednym z zadań dyrektorów jest także dbanie o dobrą atmosferę w szkole. Jest to zdecydowanie praca dla ludzi z misją, kontaktowych, elastycznych, z jednej strony charakteryzujących się wysokim poziomem empatii, a z drugiej stanowczością.

Jeśli chcesz wziąć udział w konkursie na dyrektora szkoły, musisz zadbać o odpowiednie przygotowanie. Konieczne jest przede wszystkim spełniane wymogów dokładnie określonych przez prawo. Przed rozmową z komisją zapoznaj się z głównymi obowiązkami dyrektorów. Dzięki temu możesz do nich nawiązać, opowiadając o swojej wizji zarządzania placówką.

Odkryj więcej artykułów