Co robi geodeta? Zakres obowiązków

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 9 grudnia 2021

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Praca geodety kojarzy się przede wszystkim z pomiarami wykonywanymi przy pomocy żółtego urządzenia na trzech nogach, ale czy tak jest faktycznie? W poniższym artykule znajdziesz odpowiedź na to pytanie.

Wyjaśnimy, co robi geodeta oraz czym różnią się obowiązki asystenta geodety i geodety z uprawnieniami. Dowiesz się także, ile zarabia geodeta, co trzeba zrobić, żeby nim zostać, oraz jakie są wady i zalety tego zawodu.

Czym jest geodezja?

Słowo geodezja wywodzi się z języka greckiego i zostało wprowadzone przez Arystotelesa. Geo to ziemia, a daiso oznacza „będę dzielił”. Zatem geodezja oznacza dosłownie dzielenie ziemi. Geodezja jest nauką zajmującą się badaniem rozmiarów i ukształtowania terenu.

Czym są pomiary geodezyjne?

Pomiary geodezyjne to nic innego jak zespół czynności pomiarowych wykonywanych przez geodetę w celu określenia położenia poszczególnych punktów na określonym terenie.

Rodzaje pomiarów geodezyjnych

Do najczęściej wykonywanych pomiarów geodezyjnych należą:

 • Pomiary poziome (sytuacyjne)
  To pomiary określające wzajemne rozmieszczenie względem siebie różnych punktów znajdujących się na danym terenie. Do wykonywania pomiarów poziomych wykorzystuje się najczęściej taki sprzęt geodezyjny, jak: dalmierze, taśmy, ruletki, szpilki i tyczki miernicze, tachimetry i niwelatory oraz trójkąty i węgielnice.

 • Pomiary pionowe (wysokościowe)
  Mają za zadanie wyznaczyć wysokość punktów w odniesieniu do założonego poziomu. Pomiar taki nazywany jest niwelacją i umożliwia przedstawienie form ukształtowania danego terenu. Pomiary wysokościowe wykonuje się za pomocą niwelatora lub tachimetru oraz łaty niwelacyjnej. To właśnie ten rodzaj pomiarów kojarzy się najbardziej z pracą geodety, a tajemnicze urządzenie na trzech nogach to właśnie niwelator.

 • Pomiary sytuacyjno-wysokościowe (tachimetria)
  Wyznaczają one położenie punktów szczegółowych na płaszczyźnie, ale również wysokość mierzonych obiektów. Wykonywane są za pomocą urządzenia o nazwie tachimetr. Geodeta, wykonując te pomiary, posługuje się metodą biegunową.

Co zatem robi geodeta?

Geodeta jest specjalistą posługującym się odpowiednimi metodami oraz technologiami geodezyjnymi w zgodzie z obowiązującymi przepisami, dzięki czemu bada i zapisuje ukształtowanie powierzchni terenu.

Technologie i metody pomiarowe oraz podstawowe warunki wykonywania pomiarów geodezyjnych podlegają odpowiednim przepisom. Dokumentem regulującym jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Obowiązki geodety są zależne od rodzaju wykonywanych przez niego prac. Ich zakres będzie inny w przypadku pomiarów wykonywanych na rzecz inwestycji budowlanych, inny dla podziału gruntu, a jeszcze inny będzie dotyczył prac kartograficznych. Wspólną cechą jest to, że muszą być precyzyjne i bardzo staranne.

Pomiary wykonywane przez geodetę stanowią przygotowanie do budowy dróg, autostrad, mostów, budynków usługowych i mieszkalnych oraz wstęp do tworzenia map lub ich aktualizowania. Geodeta może się również zajmować urządzaniem terenów rolnych lub leśnych. Do pozostałych zadań geodety należy sporządzanie pomiarów i zapisywanie danych potrzebnych do prowadzenia ewidencji gruntów. W obszar kompetencji geodetów wchodzi także opis rzeźby terenu i bogactw mineralnych.

Jeśli szukasz zatrudnienia w tym zawodzie, przeczytaj nasz poradnik, jak szybko znaleźć pracę. Pamiętaj, że będziesz potrzebować profesjonalnego CV i listu motywacyjnego.

Jak zostać asystentem geodety?

Aby zostać asystentem geodety, należy ukończyć technikum lub studia z zakresu geodezji i kartografii. Bez względu na to, czy będziesz posiadać tytuł technika, inżyniera czy magistra, na początku swojej drogi w tym zawodzie możesz pełnić jedynie funkcję asystenta.

Jeśli uznasz, że posada asystenta geodety jest dla Ciebie wystarczająca, możesz na tym poprzestać. Niemniej większe kompetencje to przede wszystkim szansa na lepsze zarobki.

Czym zajmuje się asystent geodety?

Asystent geodety wykonuje czynności z zakresu geodezji i kartografii, ale tylko pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia. Do jego głównych obowiązków należy:

 • analiza dokumentacji geodezyjnej,

 • opracowywanie dokumentacji oraz jej rejestracja w zasobie geodezyjnym,

 • wykonywanie pomiarów geodezyjnych,

 • wspieranie geodety w czasie wykonywania prac terenowych.

Jak zostać geodetą z uprawnieniami?

Geodeta z uprawnieniami musi ukończyć technikum geodezyjne lub studia wyższe z zakresu geodezji i kartografii, a następnie odbyć praktyki zawodowe. Technik geodeta musi zaliczyć 6 lat praktyk zawodowych, natomiast osoba posiadająca tytuł inżyniera lub magistra 3 lata. Po ich zakończeniu asystent geodety może się ubiegać o uzyskanie uprawnień zawodowych.

Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii nadaje Główny Geodeta Kraju na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie uprawnień. Wniosek ten należy złożyć w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii mieszczącym się przy ul. Wspólnej 2 w Warszawie. Można to zrobić za pośrednictwem poczty lub osobiście.

Jeden wniosek może dotyczyć tylko jednego z zakresów, o których mowa w art. 43 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2019 r. poz. 725). Prośba o nadanie uprawnień w kolejnym zakresie wymaga złożenia osobnego wniosku, który zostanie rozpatrzony w innym postępowaniu kwalifikacyjnym.

Postępowanie kwalifikacyjne

Po złożeniu wniosku o nadanie uprawnień w wybranym zakresie rozpoczyna się postępowanie kwalifikacyjne. Prowadzi je komisja kwalifikacyjna do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. Zespół składa się z członków powołanych przez Głównego Geodetę Kraju. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z części wstępnej polegającej na weryfikacji dokumentów dołączonych do wniosku o nadanie uprawnień zawodowych oraz egzaminów pisemnego i ustnego.

Egzamin pisemny obejmuje dwie części: ogólną i szczegółową. Część ogólna zawiera 60 pytań testowych, które sprawdzają znajomość aktów prawnych oraz standardów technicznych. Część szczegółowa składa się z trzech pytań opisowych dotyczących wykonywania prac geodezyjnych oraz kartograficznych. Każda z części egzaminu trwa 1 godzinę.

Egzamin ustny składa się z trzech pytań. Można do niego przystąpić dopiero po pozytywnie zaliczonej części pisemnej.

Po zdanych egzaminach kandydat otrzymuje świadectwo stwierdzające nadanie uprawnień zawodowych w wybranym zakresie. Świadectwo wydaje Główny Geodeta Kraju. Dokonuje on również stosownego wpisu do Centralnego Rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.

Co geodecie dają uprawnienia zawodowe?

Geodeta z uprawnieniami, w odróżnieniu od asystenta geodety, może samodzielnie wykonywać prace z zakresu geodezji i kartografii. Ponadto posiada uprawnienia do wykonywania:

 • czynności kierowniczych,

 • czynności rzeczoznawczych,

 • czynności nadzorczych,

 • działań administracyjnych i technicznych z zakresu rozgraniczania nieruchomości,

 • działań niezbędnych do dokonywania wpisów do ksiąg wieczystych.

Wady i zalety pracy geodety

Każda profesja posiada swoje jasne i ciemne strony. Nawet jeśli wykonywany zawód jest Twoją prawdziwą pasją, mogą się zdarzyć trudne sytuacje. Nie inaczej jest w przypadku geodety. Ten zawód również posiada plusy i minusy, i warto sobie zdawać z nich sprawę.

Zalety

Zdecydowaną zaletą tego zawodu jest fakt, że jest to profesja niezwykle ciekawa i dająca szerokie możliwości rozwoju. Geodeta pracuje za pomocą urządzeń i narzędzi, które dla przeciętnego człowieka stanowią prawdziwą tajemnicę. Możliwość posługiwania się nimi stanowi ciekawą perspektywę dla każdego, kto lubi techniczne nowinki.

Pomiary geodezyjne są wykonywane w bardzo różnych, czasem naprawdę niespotykanych obszarach. Daje to szansę na przebywanie w miejscach zazwyczaj niedostępnych. Tylko nieliczni mają możliwość wejścia na teren budowy linii metra, poligonu wojskowego czy nowo budowanego terminalu lotniczego. Obecność w takich miejscach to także szansa na poznanie wielu ciekawych osób.

Wady

Kariera geodety to ciągła nauka. Jeżeli jesteś osobą ambitną, z pewnością będziesz dążyć do osiągnięcia możliwie najlepszej pozycji w tym zawodzie. Będzie się to wiązało z koniecznością stałego podnoszenia kwalifikacji. Ponieważ przepisy prawa ulegają dynamicznym zmianom, a do ustaw pojawiają się kolejne nowelizacje, należy na bieżąco uzupełniać wiedzę także w tym zakresie.

Praca geodety często ma charakter terenowy. Możliwość bywania w ciekawych miejscach wyżej została wymieniona jako zaleta, ale pamiętaj o tym, że warunki pogodowe nie zawsze są sprzyjające. Geodeta musi się mierzyć z rzęsistym deszczem, opadami śniegu i palącym słońcem. Po silnych ulewach te interesujące obszary często zamieniają się w błotniste, nieprzyjazne place budowy.

Ile zarabia geodeta?

Zarobki geodety uzależnione są od wielu czynników. Do najważniejszych należy staż pracy, doświadczenie i miejsca zatrudnienia. Geodeta nieposiadający uprawnień z pewnością będzie osiągał mniejsze zarobki niż osoba z wieloletnim doświadczeniem i szerokim zakresem uprawnień.

Serwis Indeed.com podaje, że przeciętne miesięczne zarobki asystenta geodety wynoszą 3367 zł. Portal wynagrodzenia.pl podaje z kolei, że mediana zarobków na tym stanowisku wynosi 3220 zł. Co drugi asystent geodety otrzymuje pensję od 2710 zł do 3890 zł. 25% najniżej wynagradzanych asystentów geodetów zarabia mniej niż 2710 zł. Na zarobki powyżej 3890 zł może liczyć grupa 25% asystentów geodetów.

Według danych zamieszczonych w serwisie Indeed średnie miesięczne zarobki geodety z uprawnieniami wynoszą 5029 zł. Natomiast portal wynagrodzenia.pl podaje, że mediana zarobków geodety z uprawnieniami wynosi 4030 zł.

Czy warto zostać geodetą?

Wiesz już, co robi geodeta, ale czy warto nim zostać? Na to pytanie nie da się odpowiedzieć jednoznacznie. Wszystko zależy od Twoich zainteresowań i zaangażowania w pracę. Z pewnością jest to profesja ciekawa i dająca duże możliwości. Tak naprawdę wszystko zależy od Ciebie.

Dane dotyczące wynagrodzeń odzwierciedlają dane wymienione w serwisie Indeed oraz wynagrodzenia.pl w momencie pisania tego tekstu. Wynagrodzenia mogą się różnić w zależności od organizacji zatrudniającej oraz doświadczenia kandydata, wykształcenia i lokalizacji.

Odkryj więcej artykułów

 • Jak zostać wykładowcą?
 • Na czym polega praca arborysty?
 • Kompetencje zawodowe masażysty
 • Praca w Islandii bez znajomości języka
 • List intencyjny – praca. Jak napisać?
 • Jak zostać kuratorem społecznym – poradnik
 • Jakie są możliwości po odejściu z pracy bez nowej posady?
 • Jak zostać psychologiem dziecięcym – porady
 • Co można robić po kosmetologii?
 • Detailer – zawód dla osób zajmujących się pielęgnacją aut
 • Praca po technikum ekonomicznym
 • Poradnik: jak szybko znaleźć pracę