Wzór wypowiedzenia umowy o pracę ze wskazówkami

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 12 maja 2022

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Niezależnie od rodzaju podpisanej umowy o pracę każdą z nich można zakończyć przed czasem. Jedną z możliwości, na którą najczęściej decydują się zarówno pracownicy, jak i pracodawcy, jest wypowiedzenie. Wzór wypowiedzenia umowy o pracę jest oświadczeniem woli jednej ze stron, z którą druga nie musi się zgodzić, aby nabrało mocy prawnej.

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę powinien zawierać pewne niezbędne dane zarówno pracownika, jak i pracodawcy. Pismo ma charakter formalny, więc powinno zostać napisane oficjalnym tonem i mieć przejrzysty układ. Wszystkie szczegóły odnośnie do tego, jak powinno wyglądać, przygotowaliśmy dla Ciebie w poniższym artykule. Załączyliśmy także gotowy wzór, który może się okazać pomocny, gdy będziesz tworzyć własny dokument.

Formy zakończenia współpracy

Zarówno kwestię zawarcia, jak i rozwiązania umowy o pracę reguluje Kodeks pracy. Przepisy przewidują trzy możliwe opcje rozwiązania stosunku pracy:

 • rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron,

 • rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia,

 • rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

W tym artykule rozpatrujemy rozwiązanie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Cały proces wypowiedzenia umowy polega na dostarczeniu przez jedną ze stron odpowiednio sformułowanego pisma, skutkującego rozwiązaniem stosunku pracy.

Co warto wiedzieć, zanim zdecydujesz się na wypowiedzenie?

Stroną wypowiadającą umowę o pracę może być zarówno pracodawca, jak i pracownik, a samo wypowiedzenie powinno mieć formę pisemną. Nie musi zostać zaakceptowane przez drugą ze stron, warto jednak zadbać o otrzymanie potwierdzenia przyjęcia pisma, np. przez złożenie odręcznego podpisu. Nie ma obowiązku dostarczenia go osobiście można to zrobić za pośrednictwem poczty e–mail, faksu lub listu poleconego.

Wypowiedzenie może być zastosowane zarówno w przypadku umowy na okres próbny, jak i na czas określony czy nieokreślony. O okresie wypowiedzenia, który będzie przysługiwał pracownikowi, decyduje nie tylko forma zatrudnienia, ale także staż pracy.

Umowa na okres próbny

Ta forma współpracy jest szczególnie przydatna, gdy pracodawca chce przetestować pracownika, by się przekonać, czy sprawdzi się na danym stanowisku. To także okazja dla zatrudnionego na zapoznanie się z wewnętrzną strukturą firmy i sprawdzenie, czy zakres obowiązków na danym stanowisku mu odpowiada. Umowa na okres próbny może zostać zawarta maksymalnie na 3 miesiące (oczywiście może trwać krócej), a pracodawca, który wcześniej zatrudniał danego pracownika, nie może podpisać z nim jej po raz kolejny (chyba że zatrudni go na zupełnie innym stanowisku, o niepokrywającym się zakresie obowiązków). Okres wypowiedzenia w przypadku umowy na okres próbny zależy od stażu pracownika i trwa odpowiednio:

 • 3 dni robocze w przypadku okresu próbnego do 2 tygodni,

 • 1 tydzień w przypadku okresu próbnego powyżej 2 tygodni,

 • 2 tygodnie w przypadku okresu próbnego trwającego 3 miesiące.

Umowa na czas określony / nieokreślony

Umowa na czas określony zazwyczaj wygasa wraz z upłynięciem okresu, na jaki została podpisana. Można ją jednak zakończyć przed upływem tego terminu, np. za wypowiedzeniem. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony niesie za sobą konsekwencje prawne. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego i obowiązującymi przepisami pracodawca musi mieć konkretny, rzeczywisty i indywidualny powód, dla którego rozwiązuje umowę, i wyjaśnić go w oświadczeniu załączonym do wypowiedzenia. Powód może dotyczyć zarówno sytuacji przedsiębiorstwa, jak i samego pracownika. Zatrudniony z kolei, decydując się na wypowiedzenie umowy o pracę, nie ma obowiązku podawania przyczyny swojej decyzji.

Niezależnie od tego, czy umowa o pracę została zawarta na czas określony czy nieokreślony, obowiązuje taki sam okres wypowiedzenia, zależny od stażu pracy:

 • 2 tygodnie przy zatrudnieniu krótszym niż 6 miesięcy,

 • 1 miesiąc przy zatrudnieniu minimum 6 miesięcy,

 • 3 miesiące przy zatrudnieniu przez minimum 3 lata.

Kodeks pracy określa minimalne okresy wypowiedzenia, które nie mogą zostać skrócone (są liczone na koniec tygodnia czy miesiąca). Do okresu zatrudnienia wlicza się cały staż pracy u danego pracodawcy, niezależnie od przerw (np. czasu trwania choroby, urlopu wychowawczego czy bezpłatnego). Nieistotny jest wymiar pracy.

Gdy umowę o pracę wypowiada pracodawca, pracownikowi przysługuje dodatkowe zwolnienie na czas poszukiwania pracy, który jest pełnopłatny. Jeżeli przysługują Ci 2 tygodnie wypowiedzenia, powinieneś odebrać dodatkowo 2 dni na poszukiwanie pracy, natomiast gdy Twój okres wypowiedzenia wynosi 1 lub 3 miesiące są to 3 dni robocze.

Jak powinno wyglądać wypowiedzenie umowy o pracę?

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę napisany przez pracownika nieznacznie różni się od wersji pracodawcy (nie musisz uwzględniać przyczyny swojej decyzji, ale oczywiście możesz ją zawrzeć, a pracodawca nie może jej podważyć). Wypowiedzenie powinno być pismem zwięzłym, zawierającym najważniejsze informacje:

 • datę i miejscowość,

 • dane pracownika (imię, nazwisko, adres),

 • dane pracodawcy (nazwa firmy wraz z siedzibą),

 • odpowiedni nagłówek: „Wypowiedzenie umowy o pracę” lub „Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem”,

 • formułę dotyczącą rozwiązania stosunku pracy, zawierającą datę zawarcia umowy, numer umowy,

 • podpis pracownika,

 • datę i podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej, która otrzymała pismo.

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę

(miejscowość, data)

(imię i nazwisko pracownika)
(adres pracownika)

(dane pracodawcy)

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Niniejszym wypowiadam umowę o pracę (numer dokumentu), zawartą w dniu (data) w (miejscowość) pomiędzy (pełna nazwa pracodawcy) a (imię i nazwisko pracownika) z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącym (czas trwania).

Z poważaniem,
(odręczny podpis pracownika)

Potwierdzam otrzymanie wypowiedzenia.
(odręczny podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej)

Omawiany wzór wypowiedzenia umowy o pracę jest krótkim pismem, który możesz wykorzystać bez zbędnego wdawania się w szczegóły. Jako pracownik masz prawo do rozwiązania stosunku pracy, a pracodawca nie może podważyć tej decyzji. W związku ze złożonym wypowiedzeniem pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy w czasie okresu wypowiedzenia (np. gdy ma obawy, że może działać na szkodę firmy), a za ten okres przysługuje mu wynagrodzenie, liczone jak za okres urlopowy.

Podany w artykule przykład jest tylko wzorem. Pamiętaj, aby przed wysłaniem dokumentu odpowiednio sformatować jego treść zgodnie z obowiązującymi standardami.

Odkryj więcej artykułów