List motywacyjny — kurator sądowy. Jak napisać?

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 14 grudnia 2021

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Poszukując pracy, trzeba być gotowym na to, że oprócz CV potrzebny może się okazać także list motywacyjny. Pierwszy raz będziesz tworzyć taki dokument i masz wątpliwości, co powinien zawierać dobry list motywacyjny?

Kurator sądowy powinien posiadać odpowiednie wykształcenie, umiejętności i cechy. Twoim głównym zadaniem jest przekonanie potencjalnego pracodawcy, że jesteś idealnym kandydatem na konkretne stanowisko. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę, aby się wyróżnić spośród tłumu kandydatów.

Kim jest kurator sądowy i czym się zajmuje?

Kurator sądowy jako funkcjonariusz publiczny pełni zadania wychowawczo-resocjalizacyjne, profilaktyczne, diagnostyczne i kontrolne. Przede wszystkim wykonuje orzeczenia sądu.

Obowiązki kuratorów

 • Ocena sytuacji podopiecznego

 • Motywowanie osób będących pod jego opieką do zmian

 • Kontrola nad zadaniami zleconymi podopiecznemu

 • Tworzenie sprawozdań z postępów

 • Tworzenie różnego typu wniosków

Są to dość ogólne, podstawowe zadania każdej osoby pełniącej taką funkcję niezależnie od tego, czy zajmuje się sprawą osoby dorosłej, nieletniej czy rodziny. Kuratorów sądowych można podzielić na zawodowych i społecznych oraz tych zajmujących się przede wszystkim wykonywaniem orzeczeń sądu w sprawach karnych lub zajmujących się rodzinami i osobami nieletnimi.

Obowiązki kuratorów osób dorosłych

 • Sprawowanie nadzoru nad osobami skazanymi i sprawcami przestępstw.

 • Kontrolowanie wykonania przez osoby pod nadzorem narzuconych im obowiązków.

 • Składanie wniosków o zmianę okresu próbnego, o odroczenie lub przerwę w wykonaniu kary, o podjęcie umorzonego postępowania, o zmianę obowiązków skazanego lub zwolnienie z ich wykonania, o zwolnienie warunkowe czy zarządzenie wykonania kary.

 • Pomaganie skazanemu w momencie zwolnienia go z zakładu karnego.

 • Kontrolowanie wykonywania kary.

Te zadania wykonują zazwyczaj kuratorzy zawodowi. Dokładne omówienie ich obowiązków i praw zostało zawarte w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 czerwca 2002 r.

Obowiązki kuratorów rodzinnych i od spraw osób nieletnich

 • Opieka nad nieletnimi w związku ze zwolnieniem z zakładu poprawczego, odstąpieniem od wykonania kary lub jej zawieszeniem

 • Kontrola nad wykonywaniem kurateli lub opieki nad osobami w jakimś stopniu ubezwłasnowolnionym

 • Nadzór nad osobami uzależnionymi od różnego typu używek

 • Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w sprawach opiekuńczych, małżeńskich, osób nieletnich, o przysposobienie małoletniego

 • Udział w kontaktach rodziców z dziećmi

 • Wykonywanie orzeczeń sądu, jak przymusowe odebranie władzy rodzicielskiej bądź nadzór w sprawach o jej ograniczenie

 • Kierowanie ośrodkiem kuratorskim

Co zrobić, aby zostać kuratorem sądowym?

Wymagania stawiane przed kandydatami na kuratorów zawodowych i społecznych są różne. W pierwszym przypadku konieczne jest ukończenie studiów wyższych na kierunku takim, jak prawo, socjologia lub nauki pedagogiczno-psychologiczne. Mniejsze wymagania dotyczące wykształcenia stawiane są przed kuratorami społecznymi wystarczy ukończenie szkoły średniej. Ważne jest jednak, aby kandydat posiadał doświadczenie w prowadzeniu działalności o charakterze resocjalizacyjnym, opiekuńczym bądź wychowawczym.

Kurator zawodowy oprócz studiów musi odbyć aplikację kuratorską i zdać egzamin.

Jakie cechy charakteru i umiejętności powinien posiadać dobry kurator sądowy?

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku kuratora sądowego powinny posiadać do tego odpowiednie predyspozycje. Nie chodzi tylko o wykształcenie, ale także o cechy charakteru i pewne umiejętności.

 1. Kurator sądowy powinien się cechować dużą odpornością emocjonalną. Nie może sobie pozwolić, aby w trudnych momentach kontrolę przejęły silne emocje. Powinien posiadać umiejętność panowania nad tym, co odczuwa w danej chwili, i zdolność efektywnego działania w takich sytuacjach.

 2. Praca kuratora polega na stałym kontakcie z ludźmi, więc bardzo przydatna jest umiejętność prowadzenia rozmowy, przekonywania ludzi do zmian oraz duża empatia.

 3. Osoba na tym stanowisku powinna mieć zdolność podejmowania szybkich, a jednocześnie trafnych decyzji. Kurator sądowy nieraz może się znaleźć w trudnej, a wręcz niebezpiecznej sytuacji, więc musi być odważny i umieć przyjąć odpowiedzialność za skutki podjętych przez siebie decyzji.

 4. Kurator powinien być samodzielny i wykonywać powierzone mu zadania bez pomocy innych. W tym celu niezwykle przydatna może się okazać umiejętność dobrej organizacji.

 5. Konieczna jest także cierpliwość i wytrwałość w dążeniu do celu.

 6. Umiejętność poruszania się w sprawach urzędowych również jest bardzo istotna.

Jak napisać dobry list motywacyjny?

Mimo że w procesie rekrutacyjnym główną rolę odgrywa CV, to list motywacyjny, stanowiący jego rozwinięcie, także jest bardzo ważny. Jest to dokument formalny, powinien więc przyjmować odpowiednią formę. Zastosuj jednolitą czcionkę typu szeryfowego i zadbaj o odpowiednią długość (maksymalnie jedna strona A4). Powinien zostać spersonalizowany zaadresuj go do przyszłego pracodawcy lub osoby zajmującej się procesem rekrutacyjnym. Jeśli nie jesteś w stanie zdobyć takich informacji, podaj nazwę i adres firmy. Treść podziel na minimum trzy akapity wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Całość powinna być opatrzona zwrotami grzecznościowymi i Twoim podpisem.

Zawarte w dokumencie informacje powinny pokazać, że spełniasz stawiane wymagania, które zazwyczaj są podane w ogłoszeniu o pracę. Bądź konkretny i nie podawaj faktów nieistotnych dla pracy kuratora sądowego.

Zadbaj o estetykę dokumentów

List motywacyjny stanowi dopełnienie CV, więc szata graficzna obu tych dokumentów powinna być jak najbardziej zbliżona. Można zastosować ten sam szablon lub paletę barw. Informacje zaprezentowane w liście powinny być jak najbardziej czytelne i nie zawierać żadnych błędów, na przykład ortograficznych. Pamiętaj także, aby nie powtarzać treści zawartych w CV. Jeśli jest tam informacja, że pracowałeś w firmie X, w liście przedstaw zakres wykonywanych na tamtym stanowisku obowiązków.

List to dobre miejsce do zaprezentowania swojej osoby i cech charakteru niezbędnych w zawodzie kuratora sądowego.

Przykładowy list motywacyjny kuratora sądowego z doświadczeniem

Aby ułatwić Ci stworzenie idealnego listu motywacyjnego, poniżej zamieściliśmy przykład, na którym możesz się wzorować. Analizując go, dowiesz się, jak przedstawić swoje cechy, aby się wyróżnić spośród tłumu kandydatów.

17 września 2021 r.

(Nadawca)
Imię i Nazwisko
Adres
Telefon
E-mail

(Odbiorca)
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Nazwa firmy
Adres firmy

Szanowni Państwo,

w związku z ofertą pracy zamieszczoną na stronie internetowej ABC zgłaszam swoją kandydaturę na stanowisko kuratora sądowego w Państwa instytucji. Wierzę, że spełniam wszelkie wymagania i pozytywnie wpłynę na funkcjonowanie Państwa organizacji.

Ukończyłem studia licencjackie na kierunku socjologia na Uniwersytecie Łódzkim. W trakcie studiów odbyłem praktyki w Sądzie Okręgowym w Łodzi, gdzie poznałem strukturę organizacyjną sądu, obserwowałem różnego rodzaju postępowania i zapoznałem się z zasadami tworzenia dokumentów oraz pism. Pracowałem także przez rok jako kurator społeczny, co utwierdziło mnie w przekonaniu, że to właśnie tym chciałbym się zajmować w życiu.

Następnie odbyłem aplikację kuratorską i zdałem odpowiedni egzamin. Przez 5 lat związany byłem z Sądem Rejonowym dla Łodzi, gdzie pracowałem na stanowisku kuratora sądowego. Nauczyłem się pracować pod presją czasu i w dużym stresie. Doskonale panuję nad własnymi emocjami oraz potrafię wpływać na swoich podopiecznych.

Cechuje mnie komunikatywność oraz duża empatia. Łatwo nawiązuję kontakty i potrafię wczuć się w sytuację drugiej osoby. Wiem, że każdy ma swoją własną historię, więc nie oceniam nikogo z góry i jestem bardzo dobrym słuchaczem. Nie poddaję się, nawet jeśli dana sprawa jest trudna.

Mam nadzieję, że zainteresowałem Państwa swoją osobą i będę mógł zaprezentować swoje umiejętności na rozmowie kwalifikacyjnej.

Z wyrazami szacunku,
XYZ

Jak napisać list motywacyjny, jeśli nie posiadasz doświadczenia?

Nie mając doświadczenia zawodowego, także możesz zostać kuratorem sądowym. Jeśli masz za sobą udział w praktykach, wolontariat lub ukończone kursy przydatne w tym zawodzie koniecznie o tym napisz. Poniżej możesz się zapoznać z naszym przykładowym listem.

17 września 2021 r.

(Nadawca)
Imię i Nazwisko
Adres
Telefon
E-mail

(Odbiorca)
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Nazwa firmy
Adres firmy

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone na portalu ABC pragnę zgłosić swoją kandydaturę na stanowisko kuratora sądowego w Państwa instytucji. Wierzę, że praca ta przyniesie mi ogrom satysfakcji i nowe wyzwania, z którymi będę mógł się zmierzyć.

Ukończyłem studia prawnicze na Akademii Pomorskiej w Słupsku. W takcie nauki odbyłem praktyki w Sądzie Rejonowym w Słupsku. Zdobyłem wiedzę z zakresu podstaw prawnych i organizacyjnych działania placówki oraz zapoznałem się z działalnością kuratorów sądowych – zasadami przeprowadzania wywiadów środowiskowych, tworzenia sprawozdań i pracy terenowej. Przez dwa lata byłem wolontariuszem w stowarzyszeniu X, pomagającym osobom bezdomnym.

Zaraz po studiach odbyłem aplikację kuratorską i zdałem odpowiedni egzamin.

Cechuje mnie duża empatia i zrozumienie dla sytuacji życiowej i problemów drugiego człowieka, jednak w trudnych sytuacjach nie pozwalam na to, aby emocje przejęły kontrolę nad moimi działaniami. Jestem osobą bardzo cierpliwą, nie poddaję się i dążę do wyznaczonego celu.

Ukończyłem także szkolenie z obszaru pedagogiczno-psychologicznego. Zdobyłem wiedzę na temat obowiązków oraz metod i technik działania kuratorów sądowych i społecznych.

Dziękuję za czas poświęcony na rozpatrzenie mojej kandydatury. Mam nadzieję, że spotkamy się na rozmowie kwalifikacyjnej, gdzie będę mógł więcej opowiedzieć o sobie i swoich umiejętnościach.

Z wyrazami szacunku,
XYZ

Mamy nadzieję, że nasz artykuł okazał się pomocny i już wiesz, jak napisać list motywacyjny. Kurator sądowy to ciężki zawód, wymagający posiadania specyficznych cech i umiejętności, więc niełatwo go zdobyć, ale wierzymy, że dzięki naszym wskazówkom doskonale sobie poradzisz.

Odkryj więcej artykułów