Ostatnia aktualizacja: 31 stycznia 2024

Zakres zastosowania

Niniejsza strona oraz zasady, procedury i informacje na niej zawarte są przeznaczone wyłącznie dla użytkowników na terytorium Unii Europejskiej („UE”), odnoszą się wyłącznie do działalności firmy Indeed w UE i nie mają zastosowania do użytkowników w innych częściach świata. 

Informacje o aktywnych odbiorcach naszych usług w UE w ujęciu miesięcznym 

Oświadczenie dotyczące danych: średnia miesięczna liczba aktywnych odbiorców usług Indeed Ireland Operations Limited w Unii Europejskiej to w przybliżeniu 40,5 mln

Źródło: dane wewnętrzne Indeed, lipiec–grudzień 2023

Metoda raportowania 

Przy obliczaniu średniej miesięcznej liczby (w przybliżeniu) aktywnych odbiorców usług Indeed Ireland Operations Limited w Unii Europejskiej wzięliśmy pod uwagę liczbę unikatowych użytkowników z Unii Europejskiej, odejmując od niej przypadki logowania się tego samego użytkownika na różnych urządzeniach. W tym kontekście termin „usługi Indeed Ireland Operations Limited” oznacza witryny internetowe Indeed, SimplyHired i Gigajob. Nie obejmuje on podmiotów publikujących oferty pracy pochodzące z Indeed ani innych witryn internetowych łączących się z naszymi interfejsami API w celu pobierania ofert pracy i wyświetlania ich swoim użytkownikom. Przy obliczaniu średniej wzięliśmy pod uwagę prostą średnią kroczącą z okresu sześciu miesięcy: od 1 lipca do 31 grudnia 2023.

Komunikacja handlowa

Zgodnie z Warunkami korzystania z usług Indeed komunikacja handlowa na naszej stronie jest zabroniona. Jeśli użytkownik chce złożyć oświadczenie, że treści udostępnione Indeed stanowią lub zawierają komunikację handlową, może to zrobić tutaj. Wszelkie treści określone przez użytkownika jako komunikacja handlowa mogą zostać usunięte z naszej Witryny bez powiadomienia. 

Raport przejrzystości

Indeed na bieżąco aktualizuje zasady zapewniania przejrzystości, wyszczególniając środki podejmowane w celu ochrony społeczności, opisując sposób reagowania na zapytania dotyczące danych użytkowników oraz podając informacje na temat stosowanych praktyk moderacyjnych. 

Do lutego 2025 roku Indeed opublikuje pierwszy Raport przejrzystości poświęcony aktowi o usługach cyfrowych („DSA”). Szczegółowe informacje na temat zaangażowania Indeed w zapewnianie przejrzystości można znaleźć w naszym najnowszym Raporcie przejrzystości.

Zasady powiadamiania o nielegalnych treściach i podejmowania związanych z tym działań

Użytkownicy mogą zgłaszać do Indeed podejrzenia nielegalnych treści za pośrednictwem Portalu zgłaszania naruszeń bezpieczeństwa w internecie dostępnego tutaj.  Moderatorzy Indeed sprawdzą dokładnie każde zgłoszenie i poinformują użytkownika, który zgłosił treści, o decyzji Indeed w tej sprawie. Użytkownicy dokonujący zgłoszenia treści będą mieć możliwość odwołania się od decyzji Indeed. 

Procedury rozpatrywania skarg

Użytkownicy, którzy mają zastrzeżenia do decyzji podjętej przez Indeed w odpowiedzi na zgłoszenie podejrzenia nielegalnych treści za pośrednictwem Portalu zgłaszania naruszeń bezpieczeństwa w internecie lub decyzji Indeed o ograniczeniu, usunięciu lub cofnięciu dostępu do treści, zawieszeniu lub zakończeniu usługi albo zawieszeniu lub zamknięciu konta, mogą złożyć skargę. Bieg terminu rozpoczyna się w dniu, w którym użytkownik zostaje poinformowany o decyzji. Formularz skargi powinien zawierać następujące informacje: adres e-mail, numer referencyjny oraz konkretne przyczyny skargi, w tym powody, dla których użytkownik nie zgadza się z decyzją Indeed. 

Pozasądowe rozstrzyganie sporów

Podmioty zajmujące się pozasądowym rozstrzyganiem sporów, opisane w art. 21 DSA, to niezależne organy uprawnione do badania zgłaszanych im kwestii. DSA wymaga ustanowienia organu pozasądowego rozstrzygania sporów przez każde państwo członkowskie. 

Do dnia publikacji niniejszej strony nie ustanowiono organów pozasądowego rozstrzygania sporów. 

Mechanizmy moderowania treści

Zespół Trust & Safety firmy Indeed stara się chronić osoby poszukujące pracy oraz pracodawców przed przypadkami oszustw i naruszeń jakości, wdrażając automatyczne i manualne systemy do identyfikacji i usuwania fałszywych kont oraz generowanych przez użytkowników treści, które nie są zgodne z zasadami firmy Indeed i Warunkami korzystania z usług. Indeed definiuje oszustwo jako konta lub oferty pracy, które podejmują złośliwe lub niezgodne z prawem działania względem osób poszukujących pracy lub pracodawców.  Informacje na temat wszystkich zasad firmy Indeed można znaleźć tutaj

Indeed stosuje mechanizm automatycznego oznaczania potencjalnie problematycznych kont, które są następnie sprawdzane przez moderatorów, a Zespół Trust & Safety aktywnie wykorzystuje różne narzędzia i specjalistyczną wiedzę do manualnej identyfikacji kont, które mogły zostać przeoczone przez system automatyczny. 

Użytkownicy mogą również samodzielnie zgłaszać podejrzane konta i wszystkie inne treści generowane przez użytkowników na platformie, w tym oferty pracy, zawartość stron pracodawców oraz wiadomości.  Zgłoszenia te są sprawdzane przez przeszkolonych moderatorów.

Indeed działa też w najlepszym interesie osób poszukujących pracy, starając się zapewnić najwyższą możliwą jakość ofert pracy zamieszczanych w naszej witrynie. Aby spełnić wymogi związane z widocznością w witrynie, oferta pracy powinna być aktualna (tzn. nie powinna dotyczyć szkoleń, stanowisk, na które nabór nie jest już prowadzony itp.), zawierać szczegółowy i dokładny opis roli, a także spełniać inne kryteria przedstawione tutaj. Ponadto oferta nie może zawierać wulgarnych ani niedozwolonych treści.

Podobnie jak w przypadku fałszywych kont, Indeed posiada mechanizmy, które automatycznie oznaczają generowane przez użytkowników treści mogące nie spełniać naszych zasad i standardów dla manualnej moderacji. Jeśli ofertę pracy można poprawić, poinformujemy o tym pracodawcę i skierujemy go do Centrum pomocy dla pracodawcy, gdzie dowie się, jak to zrobić. Ponadto użytkownicy mogą oznaczać role, które uznają za problematyczne, klikając łącze „Zgłoś ofertę pracy” na dole danej oferty pracy. Na podstawie tych zgłoszeń na bieżąco usprawniamy egzekwowanie naszych zasad.

Moderatorzy Indeed to przeszło 1000 partnerów zewnętrznych oraz ponad 120 specjalistów z Zespołu Trust & Safety.  Nasi moderatorzy, zlokalizowani w 12 krajach, zapewniają wsparcie klientom i osobom poszukującym pracy w 27 językach i za pośrednictwem 186 unikalnych przepływów pracy w systemach Indeed.  Analitycy i partnerzy przechodzą rygorystyczne i specjalistyczne szkolenia przed rozpoczęciem pracy, a także ciągłe szkolenia stanowiskowe. To pozwala zachować integralność naszych systemów i zapewnić użytkownikom ochronę na każdym etapie procesu zatrudnienia. 

Kontakt z nami 

Użytkownicy 

Firma Indeed wyznaczyła osobę do kontaktu dla użytkowników będących pracodawcami i użytkowników będących osobami poszukującymi pracy. Osoby poszukujące pracy proszone są o kontakt z Centrum pomocy dla poszukujących pracy. Pracodawcy mogą kontaktować się z nami za pośrednictwem Centrum pomocy dla pracodawcy

Użytkownicy z krajów UE, którzy chcą zgłosić podejrzenie nielegalnych treści, mogą to zrobić w naszym Portalu zgłaszania naruszeń bezpieczeństwa w internecie. 

Egzekwowanie prawa 

Organy ścigania oraz organy sądowe i administracyjne, w przypadku potrzeby złożenia nakazu podjęcia działań przeciwko nielegalnym treściom na mocy art. 9 DSA, mogą kontaktować się z nami za pośrednictwem naszego Portalu do składania wniosków przez organy ścigania. Wszystkie wnioski muszą spełniać wymogi art. 9 ust. 2 DSA.

Organy ścigania oraz organy sądowe i administracyjne, w przypadku potrzeby złożenia nakazu udostępnienia informacji na mocy art. 10 DSA, mogą skontaktować się z nami za pośrednictwem Portalu do składania wniosków przez organy ścigania. Wszystkie wnioski muszą spełniać wymogi art. 10 ust. 2 DSA. 

W celu uzyskania dalszych informacji oraz instrukcji dotyczących składania wniosków o udostępnienie danych użytkownika należy zapoznać się z Przewodnikiem Indeed dla organów państwowych i organów ścigania ws. składania wniosków o udostępnienie danych. Na wnioski o udzielenie informacji o użytkowniku odpowiadamy w przypadku otrzymania ważnego, umocowanego prawnie wniosku o sprecyzowanym zakresie.

Po zapoznaniu się z informacjami i przygotowaniu wniosku należy skontaktować się z nami za pośrednictwem Portalu do składania wniosków przez organy ścigania wraz z całą stosowną dokumentacją. Wniosek przekażemy do weryfikacji zespołowi Indeed ds. kontaktów z organami ścigania. 

Komisja Europejska 

Osobą do kontaktu wyznaczoną do celów bezpośredniej komunikacji z Komisją Europejską, organami państw członkowskich i Europejską Radą ds. Usług Cyfrowych jest DSA-POC-Authorities@indeed.zendesk.com.  

Preferowanym językiem komunikacji z osobą do kontaktu jest język angielski. W wiadomości należy podać swoje imię i nazwisko oraz nazwę organu z siedzibą w UE, w imieniu którego użytkownik kontaktuje się z firmą Indeed. Adres e-mail, z którego użytkownik wysyła wiadomość, powinien być powiązany z odpowiednim organem z siedzibą w UE. 

Osobę do kontaktu wyznaczono do komunikacji z wyżej wymienionymi organami, w związku z czym Indeed nie będzie odpowiadać na żadne inne e-maile wysyłane do tej osoby.